Ostatnia szansa na rozliczenie podatkowej ulgi badawczo-rozwojowej za 2017 rok

2 stycznia 2024 r. mija termin przedawnienia zobowiązania podatkowego w PIT i CIT za rok 2017 r., co oznacza także wygaśnięcie możliwości rozliczenia niewykorzystanych w 2017 r. kosztów działań badawczo-rozwojowych (B+R), poprzez złożenie korekty rocznego zeznania podatkowego i złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty.

Nierozliczone ulgą do tej pory wydatki B+R poniesione w 2017 r., mogą wygenerować dodatkowe oszczędności dla podatników CIT i PIT. Dlatego, nadal warto rozważyć weryfikację możliwości zastosowania powszechnie dostępnej  ulgi B+R za rok 2017 gdyż później już to nie będzie możliwe

W 2017 r. do kosztów B+R  można było zaliczyć m.in.:

 • wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej zatrudnionych na podstawie umów o pracę (w odpowiedniej proporcji odpowiadającej zaangażowaniu w działalność B+R);
 • nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością B+R;
 • koszty ekspertyz, opinii, usług doradczych oraz wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową;
 • odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności B+R (z pewnymi wyjątkami).

Aby skorzystać z ulgi B+R za rok  2017 r. trzeba tylko skorygować złożonego zeznania rocznego i wystąpić o zwrot nadpłaty podatku.

Wystarczy sprawdzić czy podatnik posiada ewidencję lub możliwość wyodrębnienia kosztów działalności badawczo-rozwojowej poniesionych w 2017 r.

Korzyść

Ulga B+R pozwala na dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania określonych kosztów kwalifikowanych.

Wysokość  odliczeń kosztów B+R  w 2017 r. wynosiła:

 • 50% dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, oraz
 • 50% w stosunku do wynagrodzeń i 30% w stosunku do pozostałych kosztów kwalifikowanych dla pozostałych przedsiębiorstw.

Które podmioty mogą skorzystać z ulgi B+R 2017?

Z ulgi B+R mogą skorzystać przedsiębiorcy każdej dziedziny biznesu wymagającej poszukiwania nowych wyrobów, sposobów działania czy rozwiązań produkcyjnych , a w szczególności z branż: technologicznej (IT), finansowej lub produkcyjnej/przemysłowej.

Koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania.

Jak możemy pomóc?

 • Sprawdzenie kwalifikowalności obszarów działalności oraz projektów pod kątem  ulgi B+R za 2017 r.
 • Identyfikacja i kwalifikacja kosztów podlegających odliczeniu w ramach ulgi B+R.
 • Wsparcie w zakresie prawidłowego udokumentowania kosztów kwalifikowanych za 2017 r.
 • Rozliczenie ulgi za 2017 r.
 • Złożenie korekty deklaracji oraz wystąpienie o zwrot nadpłaty podatku.
 • Przygotowanie dokumentacji (tzw. Defence File) po rozliczenia ulgi B+R.

Jeżeli są Państwo zainteresowaniami ostatnią szansą na rozliczenie ulgi B+R za 2017 r., prosimy o kontakt z:

Bartosz Głowacki

bartosz.glowacki@mddp.pl

(+48) 603 980 382

Konrad Medoliński

konrad.medolinski@mddp.pl

(+48)  504 666 447

Dariusz Fistek

dariusz.fistek@mddp.pl

(+48) 696 273 865