Podatek od spadków i darowizn - Nowe kwoty wolne od 1 lipca 2023 r.

Od 1 lipca 2023 r.  wzrastają kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn [psd][1] dla poszczególnych grup podatkowych.

Jednocześnie, kontrowersyjny „podatek od zbiórek charytatywnych”, który miał obowiązywać również od lipca, został wykreślony z przepisów.

 

  1. Stan prawny do 30 czerwca 2023 r.

Opodatkowaniu psd podlega nabycie, od jednego zbywcy, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej kwoty określone w ustawie.

Kwoty wolne od psd w stanie prawnym obowiązującym do 30 czerwca 2023 r. wynoszą:

 

Grupa podatkowa, do której należy nabywca

Wysokość kwoty wolnej od podatku

I grupa podatkowa

10 434

II grupa podatkowa

7 878

III grupa podatkowa

5 308

 

  1. Stan prawny od 1 lipca 2023 r.

Od 1 lipca 2023 r. opodatkowaniu podlegać będzie nabycie, od jednego zbywcy, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej:

 

Grupa podatkowa, do której należy nabywca

Wysokość kwoty wolnej od podatku

I grupa podatkowa

36 120

II grupa podatkowa

27 090

III grupa podatkowa

5 733

 

Nie będzie  konieczności sumowania darowizn pochodzących od wielu osób, tak jak wynikało z wcześniej proponowanych zmian.

 W mocy pozostaje zasada, że jeżeli nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych od tego samego zbywcy następuje więcej niż jeden raz, to ich wartość należy sumować:

  • w okresie obejmującym rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie i
  • w okresie 5 lat poprzedzających ten rok.

 

  1. Zwolnienie od podatku dla tzw. grupy zerowej

Nowelizacja nie wpływa  na warunki skorzystania ze zwolnienia z psd w przypadku nabycia rzeczy lub praw majątkowej w ramach tzw. zerowej grupy podatkowej.

Grupa „zerowa” obejmuje małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwa, ojczyma i macochę.

Warunkiem zwolnienia jest zgłoszenie nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego:

  • w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego,
  • w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia – w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku.

W przypadku, gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego, nie ma obowiązku złożenia zgłoszenia.

Jeżeli przedmiotem nabycia tytułem darowizny są środki pieniężne, podatnik powinien pamiętać o obowiązku udokumentowaniu ich otrzymania dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym. Wymóg ten jest rygorystycznie weryfikowany przez organy skarbowe.

 

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z:

 

Anna Misiak

Anna.Misiak@mddp.pl

+48 500 046 024

Rafał Sidorowicz

Rafal.Sidorowicz@mddp.pl

+48 506 788 582

 

lub Państwa doradcą ze strony MDDP.

[1] Zmiany wprowadzone w ramach tzw. pakietu SLIM VAT 3, tj. na mocy ustawy z 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 1059)