25 marca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów, na mocy którego w okresie do 31 sierpnia 2020 r. stawka VAT na darowizny towarów przeznaczonych na cele związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS CoV-2 została obniżona do 0%.

TOWARY OBJĘTE STAWKĄ 0%

Obniżoną do 0% stawkę podatku VAT stosuje się do darowizn:

 • wyrobów medycznych oraz wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych;
 • szkła laboratoryjnego i aparatury laboratoryjnej;
 • produktów leczniczych oraz substancji czynnych w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne;
 • środków dezynfekujących;
 • specjalistycznych testów diagnostycznych służących do analizy i wykrywania czynników patogennych w organizmie człowieka, wodzie, powietrzu i glebie;
 • wybranych środków ochrony indywidualnej –  masek, osłon/szyb ochronnych na twarz, gogli, okularów ochronnych, kombinezonów, ochraniaczy na buty, czepków i rękawic.

NA CZYJĄ RZECZ MAJĄ BYĆ DOKONYWANE DAROWIZNY

Stawkę 0% VAT stosuje się do darowizn towarów przeznaczonych na cele związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, jednak dokonanych tylko na rzecz:

 1. Agencji Rezerw Materiałowych – na realizacje zadań ustawowych, w tym utrzymywanie rezerw strategicznych, ich przechowywanie, dokonywanie wymiany lub zamiany oraz przeprowadzanie konserwacji przechowywanych rezerw strategicznych;
 2. Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych – na realizację zadań statutowych, czyli m.in.:
  • utrzymanie stałej rezerwy i dystrybucja aparatury, środków dezynfekcyjnych, szkła, innych środków medycznych, laboratoryjnych, materiałów oświatowo-zdrowotnych przeznaczonych dla podmiotów leczniczych w razie zagrożenia epidemicznego lub dla zapewnienia właściwego stanu sanitarnego kraju;
  • odbiór, przechowywanie i dystrybucja należących do rezerw strategicznych produktów leczniczych, wyrobów medycznych w celu zapobiegania i zwalczania sytuacji nadzwyczajnych, w tym także dotyczących chorób zakaźnych oraz zawierania w tym zakresie stosownych umów;
 3. Podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia szpitalnego wyłącznie w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 wpisanych do wykazu NFZ dostępnego na stronie: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/wykazy-placowek-udzielajacych-swiadczen-w-zwiazku-z-przeciwdzialaniem-rozprzestrzenianiu-koronawirusa,7624.html

WARUNEK – ZAWARTA UMOWA DAROWIZNY

Stawkę 0% stosuje się pod warunkiem zawarcia pisemnej umowy darowizny pomiędzy podatnikiem dokonującym darowizny tych towarów a Agencją Rezerw Materiałowych, Centralną Bazą Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych lub  podmiotem wykonującym działalność leczniczą. Umowa może być prosta, musi mieć formę pisemną i musi z niej wynikać, że darowane towary będą wykorzystane do celów i zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia COVID – 19.

DAROWIZNY DOKONANE MIĘDZY 1 LUTEGO 2020 A 24 MARCA 2020 R.

Co ciekawe, mimo, że rozporządzenie weszło w życie 25 marca 2020 r. przewiduje ono możliwość zastosowania stawki 0% w stosunku do darowizn wymienionych towarów dokonanych już od 1 lutego 2020 r.

To oznacza, że w przypadku darowizn dokonanych przed 25 marca 2020, w stosunku do których strony nie zawarły pisemnej umowy darowizny, muszą one zostać potwierdzone przez darczyńcę i obdarowanego w drodze pisemnego potwierdzenia dokonania darowizny.

Oznacza to także, że podatnik, który dokonał takiej darowizny i z oczywistych względów nie zastosował stawki 0% w deklaracji za luty – może teraz tę deklarację skorygować.

DAROWIZNY DOKONANE NA RZECZ INNYCH PODMIOTÓW

W przypadku nieodpłatnego przekazania towarów, o których mowa w Rozporządzeniu MF na rzecz innych podmiotów niż podmioty wymienione powyżej zastosowanie znajdą reguły ogólne – a zatem będą one podlegały opodatkowaniu według właściwej stawki (chyba, że opodatkowanie będzie wyłączone ze względu na niską wartość darowanych towarów).

CZAS OBOWIĄZYWANIA ROZPORZĄDZENIA

Obniżona stawka będzie miała zastosowanie do 31 sierpnia 2020 r. Ograniczenie to dotyczy momentu dokonania darowizny.

_______

Jeżeli byliby Państwo zainteresowani rozwiązaniami zaproponowanymi w ramach tarczy antykryzysowej, prosimy o kontakt z Tomaszem Michalikiem, tomasz.michalik@mddp.pl
_______

W MDDP powołaliśmy również KORONAWIRUSOWY ZESPÓŁ KRYZYSOWY złożony z ekspertów służących pomocą we wszystkich obszarach działalności, na które może mieć wpływ epidemia koronawirusa. Na bieżąco monitorujemy prace legislacyjne związane z koronawirusem i śledzimy zalecenia odpowiednich władz, które mogą mieć wpływ na sytuację biznesu.

Pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres: covid19@mddp.pl albo bezpośrednio do osób odpowiedzialnych za poszczególne zagadnienia:

Podatki Bartosz Głowacki tel:+48 603 980 382, e-mail:bartosz.glowacki@mddp.pl
Prawo pracy Wiktoria Cieślikowska tel:+48 22 376 52 97, e-mail:wiktoria.cieslikowska@mddp.pl
Dane osobowe Daniel Michalski tel:+48 22 376 52 02, e-mail:daniel.michalski@mddp.pl
Zatory płatnicze, upadłości i restrukturyzacje Bartłomiej Sadura tel:+48 737 883 705, e-mail:bartlomiej.sadura@mddp.pl
Kontrakty handlowe Aleksandra Grabarska tel:+48 22 376 52 20, e-mail:aleksandra.grabarska@mddp.pl
Corporate Finance Łukasz Zabłocki tel:+48 22 320 48 52, e-mail:lukasz.zablocki@mddp.pl
E-sprawozdania, sprawozdania Magdalena Michniewicz tel:+48 502 413 975, e-mail:magdalena.michniewicz@mddp-outsourcing.pl
Prowadzenie ksiąg rachunkowych Agnieszka Tyczyńska-Osińska tel:+48 504 120 116, e-mail:agnieszka.tyczynska-osinska@mddp-outsourcing.pl
Płace Barbara Kochańska-Mierzejewska tel:+48 516 281 916, e-mail:barbara.kochanska-mierzejewska@mddp-outsourcing.pl