Pakiet osłonowy uchwalony w ostatnich dniach nie zawiera istotnych zmian, jeśli chodzi o ochronę wierzyciela i obowiązki dłużników.

TERMINY ZAPŁATY

Terminy zapłaty w transakcjach handlowych zależne są od tego, kto jest stroną transakcji:

 • jeśli dłużnikiem jest duży przedsiębiorca, a wierzycielem jest mikro, mały albo średni przedsiębiorca – maksymalny termin zapłaty wynosi 60 dni,
 • jeśli dłużnikiem jest podmiot publiczny  niebędący podmiotem leczniczym – maksymalny termin zapłaty wynosi 30 dni,
 • jeśli dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym – maksymalny termin zapłaty wynosi 60 dni.

Sankcją za nieprzestrzeganie tych terminów, jest co do zasady konieczność doliczenia przeterminowanych należności do przychodów opodatkowanych, korekta VAT odliczonego z przeterminowanych faktur oraz naliczenie odsetek od zaległości i kara pieniężna od UOKiK.

Termin zapłaty jest liczony od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usług.

W pozostałym zakresie przedsiębiorcy mogą ustalić dłuższe terminy płatności niż 60 dni, pod warunkiem, że nie będzie to rażąco nieuczciwe względem wierzyciela.

ZAKAZ NADMIERNEGO OPÓŹNIANIA SIĘ W PŁATNOŚCIACH

Zakaz dotyczy następujących podmiotów:

 • przedsiębiorców w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców i podmiotów prowadzących działalność w rozumieniu art. 6 ust. 1 Prawa przedsiębiorców (np. rolników wynajmujących pokoje),
 • osób wykonujących wolny zawód,
 • oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, przedsiębiorców z państw UE, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.

Z nadmiernym opóźnieniem mamy do czynienia wówczas, kiedy suma wartości świadczeń pieniężnych niespełnionych lub spełnionych po ustalonym terminie w okresie trzech kolejnych miesięcy przez wskazany wyżej podmiot wynosi co najmniej 2 000 000 zł.

W przypadku nadmiernych opóźnień Prezez UOKiK może nałożyć karę pieniężną na przedsiębiorcę.

PODATKOWA OCHRONA WIERZYCIELA KTÓRY NIE OTRZYMAŁ PŁATNOŚCI

CIT:

Wierzyciel jest uprawniony zmniejszyć podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym o kwotę wierzytelności, jeżeli wierzytelność ta nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni, od dnia upływu terminu jej płatności.

Alternatywnie możliwe jest zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów odpisów aktualizujących wartość wierzytelności o uprawdopodobnionej nieściągalności lub wierzytelności odpisanych jako nieściągane (nieściągalność musi być udokumentowana) – o ile stanowiły wcześniej przychody należne.

VAT:

Po uprawdopodobnieniu nieściągalności wierzyciel może również dokonać korekty podatku należnego (VAT wykazanego w wystawionej przez siebie swojej fakturze). Dla tych celów, nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

PODATKOWE KONSEKWENCJE BRAKU PŁATNOŚCI DLA DŁUŻNIKA

CIT:

Zasadniczo dłużnik, który nie reguluje swojego zobowiązania pieniężnego, musi po upływie 90 dni od terminu jego zapłaty zwiększyć swój dochód (stanowiący podstawę obliczenia zaliczki na PIT lub CIT) o niezapłaconą kwotę.

Specustawa ws. COIVD-19 zwalnia dłużników z tego obowiązku w 2020 r. przy obliczaniu zaliczek za poszczególne okresy rozliczeniowe, ale zasadniczo tylko pod warunkiem, że:

 • dłużnik poniósł w danym okresie rozliczeniowym negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 oraz
 • uzyskane przez niego w danym okresie rozliczeniowym przychody, są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego.

Korekta dotyczy też dłużników rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Podatnicy CIT, u których rok podatkowy kończy się przed 1 października 2020 r., nie będą musieli zwiększać podstawy opodatkowania z chwilą złożenia zeznania rocznego. Wolno im będzie doliczyć tę kwotę do dochodu przy rozliczaniu pierwszej zaliczki za 2021 r.

VAT:

Sytuacja dłużnika na gruncie VAT pozostaje bez zmian – musi on skorygować deklarację VAT i obniżyć odliczoną kwotę VAT wynikającą z przeterminowanej faktury. Powinien to zrobić w analogicznym czasie, czyli w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 90 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. W przypadku częściowego uregulowania należności korekta powinna dotyczyć podatku naliczonego od niezapłaconej  część należności.

ODSETKI USTAWOWE ZA OPÓŹNIENIE W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH

Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, od 1 stycznia 2020 r. wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych jest następująca:

 • dla transakcji z podmiotami publicznymi będącymi podmiotami leczniczymi – 9,5%,
 • dla pozostałych transakcji handlowych – 11,5%.

W dniu 18 marca 2020 r. NBP obniżył stopę referencyjną z 1,5% na 1%. Dlatego od 1 lipca 2020 r. odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych należne w następującej wysokości:

 • dla transakcji z podmiotami publicznymi będącymi podmiotami leczniczymi – 9%,
 • dla pozostałych transakcji handlowych – 11%._______

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z Bartoszem Głowackim, bartosz.glowacki@mddp.pl
_______

W MDDP powołaliśmy również KORONAWIRUSOWY ZESPÓŁ KRYZYSOWY złożony z ekspertów służących pomocą we wszystkich obszarach działalności, na które może mieć wpływ epidemia koronawirusa. Na bieżąco monitorujemy prace legislacyjne związane z koronawirusem i śledzimy zalecenia odpowiednich władz, które mogą mieć wpływ na sytuację biznesu.

Pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres: covid19@mddp.pl albo bezpośrednio do osób odpowiedzialnych za poszczególne zagadnienia:

Podatki Bartosz Głowacki tel:+48 603 980 382, e-mail:bartosz.glowacki@mddp.pl
Prawo pracy Wiktoria Cieślikowska tel:+48 22 376 52 97, e-mail:wiktoria.cieslikowska@mddp.pl
Dane osobowe Daniel Michalski tel:+48 22 376 52 02, e-mail:daniel.michalski@mddp.pl
Zatory płatnicze, upadłości i restrukturyzacje Bartłomiej Sadura tel:+48 737 883 705, e-mail:bartlomiej.sadura@mddp.pl
Kontrakty handlowe Aleksandra Grabarska tel:+48 22 376 52 20, e-mail:aleksandra.grabarska@mddp.pl
Corporate Finance Łukasz Zabłocki tel:+48 22 320 48 52, e-mail:lukasz.zablocki@mddp.pl
E-sprawozdania, sprawozdania Magdalena Michniewicz tel:+48 502 413 975, e-mail:magdalena.michniewicz@mddp-outsourcing.pl
Prowadzenie ksiąg rachunkowych Agnieszka Tyczyńska-Osińska tel:+48 504 120 116, e-mail:agnieszka.tyczynska-osinska@mddp-outsourcing.pl
Płace Barbara Kochańska-Mierzejewska tel:+48 516 281 916, e-mail:barbara.kochanska-mierzejewska@mddp-outsourcing.pl
Pliki do pobrania