Identyfikacja powiązań podatnika z podmiotami, z którymi realizuje lub planuje przeprowadzać transakcje, powinna być pierwszym krokiem w celu wypełnienia obowiązków podatkowych w zakresie cen transferowych.

Określenie, czy dany podmiot jest powiązany z podatnikiem osobowo nie jest takie proste, jak w przypadku powiązań kapitałowych. Istnieje kilka rodzajów powiązań osobowych, które na pierwszy rzut oka mogą nie wydawać się takie oczywiste.

Zdaniem ekspertów MDDP – Jakuba PatalasaSylwii Syczewskiej:

Rzetelne przeprowadzenia analizy powiązań (w tym osobowych) na potrzeby cen transferowych jest kluczowe do właściwego wypełnienia obowiązków podatkowych zarówno przez podatników CIT, jak i przez osoby fizyczne zawierające transakcje z podmiotami powiązanymi. W przypadku powiązań osobowych w pierwszym kroku należy zidentyfikować wszystkie osoby wywierające znaczący wpływ na dany podmiot, a następnie przeanalizować relacje tych osób z innymi podmiotami, uwzględniając pokrewieństwo do drugiego stopnia. W tej sytuacji pomocne mogą okazać się wypełniane kwestionariusze czy składane oświadczenia przez te osoby, po uprzednim szczegółowym wyjaśnieniu nieco zawiłych przepisów podatkowych w tym zakresie. Wywiązanie się z tego obowiązku i następnie właściwe udokumentowanie podjętych czynności powinno pomóc w wykazaniu należytej staranności w przypadku ewentualnej kontroli. Może się bowiem okazać, że organy zakwestionują zakres przygotowanej dokumentacji cen transferowych, wskazując w niej brakujące transakcje zawierane pomiędzy podmiotami powiązanymi osobowo, co wiązałoby się z dotkliwymi sankcjami ciążącymi zarówno na podatniku, jak i na osobach nim zarządzającym. Aby więc zapewnić sobie bezpieczeństwo podatkowe w obszarze cen transferowych, warto nie odkładać sporządzenia tego typu analizy i przeprowadzić ją możliwie najrzetelniej.

***

#WIĘCEJ w dzienniku Rzeczpospolita >

https://www.rp.pl/podatki/art39262111-powiazania-osobowe-podatnika-a-ceny-transferowe.