Jednym z rozwiązań Tarczy Antykryzysowej adresowanych do mikroprzedsiębiorców jest możliwość uzyskania przez nich pożyczki ze środków Funduszu Pracy w wysokości do 5.000,00 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Oferta ta dotyczy mikroprzedsiębirostw w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292) i dotyczy jedynie tych przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.

Pożyczkę może udzielić jednorazowo starosta na podstawie zawartej z mikroprzedsiębiorcą umowy. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Zgodnie z Ustawą o COVID-19 pożyczka wraz z odsetkami ulegnie umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Co więcej, Ustawa o COVID-19 zawiera delegację ustawową dla Rady Ministrów do przedłużenia okresy spłaty ww. pożyczki, w drodze rozporządzenia, w celu przeciwdziałania pandemii, z uwzględnieniem takich okoliczności jak okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, a także wywołanych nimi skutków.

Podstawa prawna: art. 15zzd. Ustawy o COVID-19
_______
W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z:

Tomaszem Olkiewiczem tomasz.olkiewicz@mddp.pl tel. + 48 22 322 68 88; lub

Julią Fabisiak julia.fabisiak@mddp.pl tel. + 48 22 322 68 88
_______

W MDDP powołaliśmy również KORONAWIRUSOWY ZESPÓŁ KRYZYSOWY złożony z ekspertów służących pomocą we wszystkich obszarach działalności, na które może mieć wpływ epidemia koronawirusa. Na bieżąco monitorujemy prace legislacyjne związane z koronawirusem i śledzimy zalecenia odpowiednich władz, które mogą mieć wpływ na sytuację biznesu.

Pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres: covid19@mddp.pl albo bezpośrednio do osób odpowiedzialnych za poszczególne zagadnienia:

Podatki Bartosz Głowacki tel:+48 603 980 382, e-mail:bartosz.glowacki@mddp.pl
Prawo pracy Wiktoria Cieślikowska tel:+48 22 376 52 97, e-mail:wiktoria.cieslikowska@mddp.pl
Dane osobowe Daniel Michalski tel:+48 22 376 52 02, e-mail:daniel.michalski@mddp.pl
Zatory płatnicze, upadłości i restrukturyzacje Bartłomiej Sadura tel:+48 737 883 705, e-mail:bartlomiej.sadura@mddp.pl
Kontrakty handlowe Aleksandra Grabarska tel:+48 22 376 52 20, e-mail:aleksandra.grabarska@mddp.pl
Corporate Finance Łukasz Zabłocki tel:+48 22 320 48 52, e-mail:lukasz.zablocki@mddp.pl
E-sprawozdania, sprawozdania Magdalena Michniewicz tel:+48 502 413 975, e-mail:magdalena.michniewicz@mddp-outsourcing.pl
Prowadzenie ksiąg rachunkowych Agnieszka Tyczyńska-Osińska tel:+48 504 120 116, e-mail:agnieszka.tyczynska-osinska@mddp-outsourcing.pl
Płace Barbara Kochańska-Mierzejewska tel:+48 516 281 916, e-mail:barbara.kochanska-mierzejewska@mddp-outsourcing.pl
Pliki do pobrania