Podatnicy mogą wnioskować o rozpoczęcie współpracy z Krajową Administracją Skarbową w oparciu o tzw. Program Współdziałania, czyli pilotażową formułę zakładającą wzajemne zaufanie, zrozumienie i transparentność.

To nowa jakość relacji podatnika z organem podatkowym, która wzorowana jest na rozwiązaniach OECD i doświadczeniach najbardziej rozwiniętych państw.

Dla kogo Program Współdziałania?

Od początku wdrożenia (tj. od 1 lipca 2020 r.) Program jest skierowany do podmiotów o rocznych przychodach (w rozumieniu CIT) powyżej 50 mln EUR. Warunek ten spełnia w Polsce ok. 4 tys. podmiotów.

Obecnie jednak, po upływie blisko 4-letniego pilotażu, Ministerstwo Finansów zapowiada kontynuację i rozszerzenie programu na grupy kapitałowe i średnie przedsiębiorstwa.

W ramach pilotażu Szef KAS zawarł umowę o współdziałanie z 12 podatnikami. Korzyści płynące z tej formy współpracy z organami podatkowymi podatnicy dopiero zaczynają dostrzegać i wykorzystywać.

Korzyści dla podatników

Obecni uczestnicy Programu podkreślają szereg korzyści dla firm.

Zasadniczym celem Programu Współdziałania jest zamiana doraźnych kontroli podatkowych na współpracę i nadzór nad wewnętrznymi mechanizmami rozliczeń podatkowych wdrożonymi u podatnika. To podatnik staje się odpowiedzialny za wprowadzenie skutecznych i adekwatnych mechanizmów kontroli własnych rozliczeń, a KAS – za nadzór nad tymi mechanizmami w taki sposób, by ewentualne nieprawidłowości lub wątpliwości mogły być rozwiązywane na bieżąco lub zanim się w ogóle pojawią.

Przystąpienie do Programu Współdziałania może przynieść podatnikowi szereg wymiernych korzyści, które dotyczą obszarów istotnych dla biznesu:

  1. bezpieczeństwa podatkowego i minimalizacji ryzyka podatkowego (udział w Programie i porozumienie z organem podatkowym to przede wszystkim większa pewność co do poprawności rozliczeń podatkowych firmy i poprawności realizacji jej obowiązków podatkowych);
  2. korzyści finansowych,in. ograniczenie kosztów związanych z ewentualnymi kontrolami, sporami podatkowymi oraz oszczędność czasu, który musiałby zostać poświęcony na prowadzenie takich kontroli i sporów, a także możliwość uniknięcia ewentualnych kar i sankcji podatkowych oraz możliwość zastosowania obniżonych odsetek za zwłokę lub stosowanie obniżonej opłaty za APA i opinię zabezpieczającą;
  3. preferencyjnego i indywidualnego traktowania przez KAS (priorytetowe traktowanie podatników i dedykowany pracownik KAS, wsparcie w sytuacjach budzących najwięcej wątpliwości, a także możliwość negocjacji lub dostęp do najnowszych informacji podatkowych itd.);
  4. wiarygodności i wizerunku firmy, co przekłada się m.in. na realizację założeń społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zwiększenie zaufania inwestorów doceniających wagę działań ESG.

Jak się przygotować?

Wejście do Programu Współdziałania wymaga czasu i współpracy podatnika. Jednak wysiłek włożony na początku przekłada się na długofalowe i wielowymiarowe korzyści wynikające ze współpracy z administracją skarbową na zasadach przewidzianych w Programie.

Jeżeli są Państwo zainteresowani poznaniem szczegółów na temat Programu Współdziałania, to zapraszamy do kontaktu z nami:

Bartłomiej Kołodziej

Doradca podatkowy

Bartłomiej.Kołodziej@mddp.pl

tel. +48 601 443 474

Paweł Goś

Doradca podatkowy

Paweł.Gos@mddp.pl  

tel. +48 602 704 577

lub innym Państwa doradcą ze strony MDDP.

Niniejszy Tax Alert nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy spółka doradztwa podatkowego spółka akcyjna nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w komunikacie bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii doradców prawnych lub podatkowych.