Przełomowy wyrok NSA w sprawie warunków stosowania stawki 0% podatku akcyzowego

Zespół MDDP odpowiadał za doprowadzenie do wydania przez NSA przełomowego wyroku w sprawie warunków stosowania stawki 0 proc. podatku akcyzowego.

Spór dotyczył tego, czy do zastosowania stawki zerowej akcyzy konieczne jest każdorazowo spełnienie wymogu w postaci wystawienia dokumentu e-DD. NSA potwierdził, że pomimo tego, że taka przesłanka wynika z przepisów – to jednak w sytuacji, gdy ten sam podmiot jest zarejestrowanym odbiorcą i podmiotem zużywającym jest to wymóg nieproporcjonalny i nie realizuje celu polegającego na umożliwieniu organom podatkowym monitorowania przeznaczenia wyrobów. NSA orzekł również, że Polska może objąć akcyzą wyroby niezharmonizowane, ale tylko wtedy, gdy wymogi te nie spowodują zwiększenia formalności związanych z przekraczaniem granic w handlu w UE.

Wyrok NSA potwierdził, że w konkretnych okolicznościach – warunki stosowania stawki akcyzy 0% przyjęte w polskich przepisach mogą naruszać zasadę proporcjonalności. Orzeczenie ma bardzo istotne znaczenie dla wszystkich podatników podatku akcyzowego i potwierdza, że niektóre przesłanki skorzystania z zerowej stawki akcyzy zawarte w polskiej ustawie mogą naruszać prawo unijne i nie powinny być stosowane. Wyrok NSA potwierdza również, że organy podatkowe są zobowiązane – nawet przy wydawaniu interpretacji indywidualnych – uwzględnić prawo unijne i w razie potrzeby odmówić stosowania krajowych regulacji, które są niezgodne z prawem UE.

Pełnomocnikami w sprawie byli: Agnieszka Kisielewska, Tomasz MichalikJakub Warnieło.

Wyrok NSA z 23.03.2023 sygn. akt I FSK 66/23

Facebook
Twitter
LinkedIn