SLIM VAT 3 - Jakie zmiany czekają podatników od 1 lipca 2023 r.?

Nowelizacja ustawy o VAT[1] określana potocznie jako pakiet SLIM VAT 3 została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Zmiany zawarte w SLIM VAT 3 w większości wejdą w życie już 1 lipca br. Przepisy należy ocenić korzystnie, gdyż upraszczają rozliczenia VAT i łagodzą sankcje.

Pakiet SLIM VAT 3 wprowadza przede wszystkim bardzo istotne zmiany dotyczące sankcji VAT, które już weszły w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. od 6 czerwca br. Zmiany te są wynikiem wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE i umożliwiają uznaniowe ustalanie przez naczelników urzędów skarbowych wysokości stawek sankcyjnych, które dotychczas określone były w stałej wysokości (w zależności od sytuacji jako 15%, 20%, 30% lub 100%). W rezultacie naczelnicy urzędów skarbowych będą uprawnieni do miarkowania sankcji z uwzględnieniem określonych przesłanek.

Do pozostałych zmian wprowadzonych w pakiecie SLIM VAT 3 od 1 lipca br. należą:

  1. Uproszczenie rozliczania VAT z tytułu WNT – rozliczenie VAT naliczonego nie będzie uzależnione od posiadania faktury dokumentującej tę transakcję. W rezultacie podatnik, który otrzyma fakturę w późniejszym terminie, będzie mógł wykazać VAT należny i naliczony w tym samym okresie rozliczeniowym.
  2. Zmiana w zakresie korekt z tytułu WDT – korekta związana z opóźnionym otrzymaniem dowodów dostarczenia towarów zostanie wykazana w okresie, w którym dla danej transakcji powstał obowiązek podatkowy.
  3. Doprecyzowanie zasad stosowania kursu przeliczeniowego dla korekt faktur w walutach obcych – zasadą będzie stosowanie kursu historycznego właściwego dla faktury pierwotnej; jedynie dla faktur korygujących zbiorczych podatnik będzie mógł zastosować kurs historyczny lub kurs bieżący (z dnia poprzedzającego datę wystawienia faktury korygującej).
  4. Istotna zmiana w zakresie mocy ochronnej WIS – obecnie WIS wiąże organy podatkowe wyłącznie wobec podmiotów, dla których została wydana; pakiet SLIM VAT 3 rozszerza moc ochronną także na inne podmioty, które dokonują lub zamierzają dokonywać czynności, których dotyczy WIS.
  5. Ujednolicenie wydawania wiążących informacji – bez względu na to, czy podatnik będzie wnioskował o wydanie WIS, WIA, WIT lub WIP, wniosek będzie kierował do tego samego organu: Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.
  6. Wniosek o wydanie WIS nie będzie podlegał opłacie.
  7. Korekta sprzedaży towarów w systemie wysyłkowym – korekty deklaracji mogą być składane także poza systemem OSS i IOSS, jeśli minął 3-letni termin na korektę lub podatnik zrezygnował z tych procedur. Takie korekty składane są do Łódzkiego Urzędu Skarbowego.
  8. Zmiany związane ze współczynnikiem VAT – (i) dotychczasowy obowiązek uzgodnienia z naczelnikiem urzędu skarbowego stosowanej proporcji w formie protokołu zostanie zamieniony na obowiązek zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o przyjętej proporcji, (ii) brak obowiązku korekty rocznej odliczenia VAT, jeśli różnica między współczynnikiem wstępnym i ostatecznym nie przekracza 2% a kwota różnicy – 10.000 zł, (iii) możliwość odliczenia 100% VAT naliczonego, jeśli współczynnik przekracza 98% a kwota nieodliczonego VAT nie przekracza 10.000 zł.
  9. Zwiększenie limitu sprzedaży dla małych podatników VAT z 1,2 mln EUR do 2 mln EUR – zmiana ta umożliwi większej liczbie małych firm stosowanie metody kasowej oraz rozliczeń kwartalnych w VAT.

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z naszymi ekspertami:

Tomasz Michalik

tomasz.michalik@mddp.pl

(+48) 501 733 720

Janina Fornalik

janina.fornalik@mddp.pl

(+48) 660 440 141

lub Państwa doradcą ze strony MDDP.

[1] Ustawa z 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 1059)

Niniejszy Tax Alert nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy spółka doradztwa podatkowego spółka akcyjna nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w komunikacie bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii doradców prawnych lub podatkowych.