usługi inżynierów

Sprawa Kronospan Mielec (C-222/09) zasady opodatkowania VAT usług inżynierów

MDDP prowadziło pierwszą „polską” sprawę przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dotyczącą interpretacji przepisów prawa wspólnotowego, której moc po raz pierwszy przekroczyła granice Polski i objęła w równym stopniu terytorium wszystkich państw członkowskich. Wyrok Trybunału precyzował pojęcie „usług inżynierów” w kontekście pokrywających się z nimi swoim zakresem usług badawczo-rozwojowych i stwierdzał, iż „świadczenie usług polegających na wykonywaniu prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie ochrony środowiska i techniki przez inżynierów mających przedsiębiorstwo w jednym z państw członkowskich na zlecenie i na rzecz usługobiorcy z siedzibą w innym państwie członkowskim, powinno być kwalifikowane jako „usługi inżynierów” w rozumieniu szóstej dyrektywy VAT”.

Za prowadzenie sprawy po stronie MDDP odpowiadał Tomasz Michalik.