Termin na złożenie oświadczenia WH-OSC następczego coraz bliżej

Płatnicy, których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym mają obowiązek złożyć oświadczenie WH-OSC tzw. następcze do 31 stycznia 2024 r.

Kogo ten wymóg dotyczy?

Jeżeli płatności podlegające podatkowi u źródła, przekraczają w danym roku na rzecz danego podmiotu próg 2 mln PLN, to polski płatnik, co do zasady, obowiązany jest do pobierania podatku u źródła według podstawowej stawki wynikającej z przepisów (19% lub 20%).

Od powyższej zasady istnieją dwa wyjątki:

  • uzyskanie opinii o stosowaniu preferencji, lub
  • złożenie oświadczenia o posiadaniu dokumentów wymaganych przez przepisy prawa podatkowego dla zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania – oświadczenie WH-OSC.

Płatnicy podatku u źródła, którzy w 2023 roku po złożeniu tzw. pierwotnego oświadczenia WH-OSC dokonywali dalszych wypłat pasywnych względem tego samego podatnika bez pobrania podatku u źródła lub przy zastosowaniu stawki niższej niż podstawowa, są zobowiązani do złożenia tzw. następczego oświadczenia WH-OSC do ostatniego dnia miesiąca następującego po zakończeniu ich roku podatkowego.

Obowiązek złożenia następczego oświadczenia WH-OSC ciąży na tych płatnikach podatku u źródła, którzy korzystając z prawa niepobrania podatku lub zastosowania stawki preferencyjnej, w trakcie 2023 r.:

  • złożyli tzw. „pierwotne oświadczenie” WH-OSC dotyczące wypłaty określonych należności pasywnych o wartości przekraczającej limit 2 mln PLN, oraz
  • po złożeniu ww. oświadczenia pierwotnego dokonywali kolejnych wypłat należności pasywnych (niekoniecznie należącej do tej samej kategorii co należności, w stosunku do których zostało złożone oświadczenie pierwotne).

Złożenie następczego oświadczenia WH-OSC nie jest tylko wymogiem formalnym, ale potwierdza, że na moment każdej kolejnej z płatności pasywnych dokonywanych po złożeniu oświadczenia pierwotnego, płatnik dokonał niezbędnej weryfikacji warunków zastosowania stawki innej niż podstawowa.

Termin

W przypadku płatników, których rok podatkowy odpowiada kalendarzowemu, obowiązek ten w zakresie 2023 roku powinien być wykonany do końca stycznia 2024.

Dla płatników, których rok podatkowy nie pokrywa się z kalendarzowym, termin ten upływa ostatniego dnia miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego.

Sankcje

Niezłożenie oświadczenia następczego WH-OSC może się wiązać m.in. z sankcjami karnoskarbowymi. 

Jak możemy pomóc?

Rekomendujemy nie odwlekać weryfikacji i przygotowania oświadczenia na ostatni moment.

  • Jesteśmy gotowi wesprzeć Państwa przy weryfikacji, czy zgromadzona dokumentacja będzie mogła być uznana za kompletną na potrzeby danego oświadczenia.
  • Ocenimy, z uwzględnieniem aktualnej praktyki organów podatkowych, czy przeprowadzona przez Państwa weryfikacja warunków zastosowania preferencji cechuje się odpowiednim stopniem szczegółowości.
  • Gotowi jesteśmy wesprzeć Państwa przy prawidłowym wypełnieniu formularza WH-OSC i jego terminowym złożeniu.

Z przyjemnością przedyskutujemy możliwe wsparcie z naszej strony. Uprzejmie prosimy o informację, czy moglibyśmy z Państwem omówić tę kwestię.

Monika Dziedzicmonika.dziedzic@mddp.pl+48 501 104 156
Gniewomir Parzyjagła gniewomir.parzyjagla@mddp.pl+48 664 718 736

Niniejszy Tax Alert nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy spółka doradztwa podatkowego spółka akcyjna nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w komunikacie bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii doradców prawnych lub podatkowych.