Ulga mieszkaniowa na kwotę spłaconego kredytu zaciągniętego na budowę budynku mieszkalnego

Kluczowym problemem poruszonym w komentowanym wyroku jest kwalifikacja spłaty kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika na zbywaną nieruchomość jako wydatku poniesionego na cele, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT. Wydatku, którego poniesienie uprawnia podatnika do skorzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej, pozwalającej na zwolnienie z opodatkowania całości lub części dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.

Do 31 grudnia 2021 r. ustawa o PIT nie precyzowała czy podatnik, aby mógł skorzystać z ulgi mieszkaniowej, powinien ponieść wydatki na spłatę kredytu (pożyczki) zaciągniętego na nabycie nieruchomości zbywanej, czy też na nabycie nieruchomości nowej. Art. 21 ust. 25 pkt 2 ustawy o PIT wskazywał jedynie, że spłacany kredyt (pożyczka) powinien zostać zaciągnięty przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia. W wyniku nowelizacji wchodzącej w życie 1 stycznia 2022 r. powyższa kwestia została doprecyzowana w nowo dodanym art. 21 ust. 30a ustawy o PIT.

W wyroku Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT ma zastosowanie wyłącznie do wydatków poniesionych na rzecz nowych inwestycji o charakterze mieszkaniowym. Natomiast spłata kredytu, zdaniem NSA, zaciągniętego na nieruchomość zbywaną, nie stanowi wydatku realizującego cel mieszkaniowy i nie daje prawa do ulgi mieszkaniowej.

Karolina Demska, starszy konsultant, doradca podatkowy, zauważa:

Stanowisko zaprezentowane przez NSA należy ocenić negatywnie. Gdyby wolą ustawodawcy było, aby preferowana podatkowo była wyłącznie spłata kredytów zaciągniętych na nabycie nowej nieruchomości, zostałoby to ujęte wprost w przepisach ustawy o PIT“.

___

#WIĘCEJ w Monitorze Podatkowym:

https://czasopisma.beck.pl/monitor-podatkowy/artykul/ulga-mieszkaniowa-na-kwote-splaconego-kredytu-zaciagnietego-na-budowe-budynku-mieszkalnego/.