Wpływ pandemii Covid-19 na sytuację kredytobiorców, leasingobiorców oraz faktorantów

Pandemia COVID-19 może mieć trudne do przewidzenia skutki dla sytuacji finansowej kredytobiorców oraz podmiotów korzystających z innych form finansowania (leasing, faktoring) i ich zdolności do terminowego regulowania zobowiązań wobec instytucji finansowych.

TARCZA ANTYKRYZYSOWA

Ustawa o COVID-19, potocznie zwana „Tarczą Antykryzysową” zawiera szereg rozwiązań istotnych dla tych przedsiębiorców, którzy korzystają z finansowania bankowego lub innych form finansowania, o których warto wiedzieć:

  • Zmiany warunków kredytów

Ustawa o COVID-19 stanowi pakiet pomocowy dla przedsiębiorców i przewiduje m.in. możliwość zmiany warunków i terminów spłaty kredytu bankowego lub pożyczki udzielonych przed 8 marca 2020 r. bez konieczności pełnego badania zdolności kredytowej (tylko dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292).

  • Pomoc finansowa od BGK

Ustawa o COVID-19 przewiduje także możliwość udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) poręczeń i gwarancji spłaty kredytów zaciągniętych przez przedsiębiorców, z wyłączeniem mikroprzedsiębiorców oraz małych przedsiębiorców, z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej. Poręczenie lub gwarancja mogą objąć nie więcej niż 80% pozostającej do spłaty kwoty kredytu objętego poręczeniem lub gwarancją. Kwota indywidualnego kredytu objętego gwarancją będzie wynosić do 250 mln zł.

DZIAŁANIA POMOCOWE BANKÓW Z WYKORZYSTANIEM INSTRUMENTÓW Z SEKTORA PUBLICZNEGO

Polskie banki poza uruchomieniem bezpośrednich działań własnych wspierających klientów dotkniętych skutkami pandemii przystąpiły do wspierania klientów z wykorzystaniem instrumentów udostępnianych przez sektor publiczny, o czym informuje Związek Banków Polskich

  • Krajowe gwarancje de minimis COVID-19 od BGK

Banki uruchomiły możliwość odnawiania, wydłużania (do 1 roku) lub udzielania nowych kredytów z antykryzysowym zabezpieczeniem spłat kredytów. Mikro, mali i średni przedsiębiorcy, mogą skorzystać także z bezprowizyjnego zabezpieczenia w wysokości do 80% kwoty kredytu, o wydłużonym okresie zabezpieczenia do 39 miesięcy dla kredytów obrotowych.

Kredyty takie są dostępne dla przedsiębiorców, którzy na dzień 1 lutego 2020 r. nie mieli zaległości w Urzędzie Skarbowym i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Szacunki wskazują, że do końca 2020 roku może zostać  udzielonych w ten sposób ponad 20 mld zł nowych kredytów.

  • Gwarancje UE (z udziałem EFI i EBI)

Banki udzielają także kredytów objętych 80% gwarancjami BGK o okresie do 99 miesięcy, zabezpieczonych regwarancjami Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego („EFI”). Banki i instytucje z grup bankowych oferują finansowanie z bezpłatnymi gwarancjami EFI.

Ponadto, w dniu 18 marca 2020 r. Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego ogłosiła wsparcie dla przedsiębiorstw, przez pożyczki i gwarancje, umożliwiające wygenerowanie 40 mld euro preferencyjnych kredytów na rynku europejskim.

COVID -19 A FINANSOWANIE

Poza wspieraniem klientów z wykorzystaniem instrumentów udostępnionych przez sektor publiczny, banki we współpracy z innymi instytucjami, podejmują także własne działania mające na celu ułatwienie sytuacji klientom w trudnej sytuacji finansowej w związku z pandemią.

  • Odroczenie spłaty kredytów

Banki w sposób maksymalnie uproszczony – w zakresie dopuszczonym przepisami obecnie obowiązującego prawa mogą odroczyć (zawiesić) spłatę rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych przez okres do 3 miesięcy i automatyczne wydłużyć o ten sam okres łączny okres spłaty kredytu. Warunkiem jest jednoczesne przedłużenie okresu obowiązywania zabezpieczenia spłaty kredytu.

Zwracamy przy tym uwagę, że w przypadku zawieszenia spłaty kredytu, wstrzymaniu podlega tylko część kapitałowa raty kredytu. Wobec tego, kredytobiorca jest w dalszym ciągu zobowiązany do terminowego uregulowania części odsetkowej. W przeciwnym razie, niezapłacone raty kredytu powiększą kapitał do spłaty, a w rezultacie wpłyną na wzrost kwot kolejnych miesięcznych rat. Istotną zatem kwestią jest uzgodnienie z bankiem, że zawieszenie spłaty kredytu obejmuje także część odsetkową raty.

Ułatwienia mają dotyczyć kredytów mieszkaniowych, konsumpcyjnych dla klientów indywidualnych, kredytów dla przedsiębiorców.

  • Odroczenie spłaty rat leasingowych / faktoringowych

Banki mające w swojej grupie kapitałowej spółki, które oferują klientom finansowanie w postaci leasingu lub faktoringu mogą podjąć działania mające na celu odroczenie spłaty rat leasingowych lub rat należnych od klientów z tytułu faktoringu na zasadach analogicznych do stosowanego przez bank w odniesieniu do odroczenia spłaty kredytów.

  • Brak opłat lub prowizji za złożenie wniosku o odroczenie

Banki nie będą pobierały opłat lub prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zawieszenia spłat rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych. Ponadto, banki umożliwiają składanie tych wniosków w sposób odformalizowany, tj. bez konieczności składania dodatkowych dokumentów i zaświadczeń potwierdzających w sposób szczegółowy aktualną sytuację finansowo-gospodarczą danego kredytobiorcy.

Ze względu na zaistniałą sytuację, banki zapewnią możliwość składania ww. wniosków również w formie zdalnej, tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej, bankowości elektronicznej lub telefonicznie stosownie do form komunikacji przewidzianych w danej umowie z bankiem. Banki mogą dopuścić możliwość składania ww. wniosków w formie zdalnej nawet w sytuacji, jeśli nie zostało to zapisane w umowie z bankiem, pod warunkiem możliwości dokonania identyfikacji klienta.

Szczegóły odnośnie powyższych działań będą udostępniane indywidualnie przez banki, stąd rekomendujemy śledzenie komunikatów wydawanych przez poszczególne banki.

  • Bezpieczniejsze zakupy z płatnościami zbliżeniowymi.

Dodatkowo, w sytuacji zwiększonego zagrożenia spowodowanego pandemią, zalecane jest dokonywanie płatności metodą zbliżeniową.

Wobec tego Związek Banków Polskich we współpracy z Fundacją Polska Bezgotówkowa podjął działania mające na celu jak najszybsze wdrożenie w terminalach płatniczych na terenie Polski możliwości dokonywania płatności zbliżeniowych z podwyższonym limitem z kwoty 50 zł do kwoty 100 zł bez konieczności ich autoryzacji PIN-em.

Pozwoli to na ograniczenie fizycznego kontaktu użytkownika karty lub innego urządzenia płatniczego z terminalem płatniczym. Skróci to również czas niezbędny na realizację transakcji płatniczej i przebywanie w przestrzeni sklepowej czy usługowej.
_______

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z:

Tomaszem Olkiewiczem tomasz.olkiewicz@mddp.pl tel. + 48 22 322 68 88; lub

Julią Fabisiak julia.fabisiak@mddp.pl tel. + 48 22 322 68 88

_______

W MDDP powołaliśmy również KORONAWIRUSOWY ZESPÓŁ KRYZYSOWY złożony z ekspertów służących pomocą we wszystkich obszarach działalności, na które może mieć wpływ epidemia koronawirusa. Na bieżąco monitorujemy prace legislacyjne związane z koronawirusem i śledzimy zalecenia odpowiednich władz, które mogą mieć wpływ na sytuację biznesu.

Pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres: covid19@mddp.pl albo bezpośrednio do osób odpowiedzialnych za poszczególne zagadnienia:

Podatki Bartosz Głowacki tel:+48 603 980 382, e-mail:bartosz.glowacki@mddp.pl
Prawo pracy Wiktoria Cieślikowska tel:+48 22 376 52 97, e-mail:wiktoria.cieslikowska@mddp.pl
Dane osobowe Daniel Michalski tel:+48 22 376 52 02, e-mail:daniel.michalski@mddp.pl
Zatory płatnicze, upadłości i restrukturyzacje Bartłomiej Sadura tel:+48 737 883 705, e-mail:bartlomiej.sadura@mddp.pl
Kontrakty handlowe Aleksandra Grabarska tel:+48 22 376 52 20, e-mail:aleksandra.grabarska@mddp.pl
Corporate Finance Łukasz Zabłocki tel:+48 22 320 48 52, e-mail:lukasz.zablocki@mddp.pl
E-sprawozdania, sprawozdania Magdalena Michniewicz tel:+48 502 413 975, e-mail:magdalena.michniewicz@mddp-outsourcing.pl
Prowadzenie ksiąg rachunkowych Agnieszka Tyczyńska-Osińska tel:+48 504 120 116, e-mail:agnieszka.tyczynska-osinska@mddp-outsourcing.pl
Płace Barbara Kochańska-Mierzejewska tel:+48 516 281 916, e-mail:barbara.kochanska-mierzejewska@mddp-outsourcing.pl
Pliki do pobrania