Zmiana formy opodatkowania działalności gospodarczej – ważne terminy

Osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz wspólnicy niektórych spółek osobowych mogą zmienić formę opodatkowania przychodów na 2024 r.  poprzez złożenie stosownego oświadczenia.

Formy opodatkowania dochodów (przychodów) osiąganych przez przedsiębiorców lub wspólników niektórych spółek osobowych

Podatnicy będący przedsiębiorcami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą lub wspólnikami niektórych spółek osobowych mogą wybrać następujące formy opodatkowania osiąganych przez siebie dochodów (przychodów):

1.

podatek liniowy

stawka 19%

2.

ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

stawki od 2% do 17%

3.

skala podatkowa

stawki 12% i 32%

 

Terminy na zmianę formy opodatkowania na 2024 r.:

1.

dla podatników którzy osiągnęli pierwsze przychody w styczniu 2024 r.

do 20 lutego 2024 r.

2.

dla podatników, którzy nie osiągnęli pierwszych przychodów w styczniu 2024 r., ale później

do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięto pierwszy przychód z działalności
w roku podatkowym

3.

dla podatników, którzy pierwsze przychody osiągnęli w grudniu 2024 r.

do końca 2024 r.

 

Wybór formy opodatkowania może zostać zgłoszony zarówno w formie pisemnego oświadczenia składanego do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, ale również poprzez formularz CEIDG-1.

Co istotne, raz złożone oświadczenie przechodzi na lata następne, chyba że w kolejnym roku,
w odpowiednim terminie, podatnik po raz kolejny dokona zmiany formy opodatkowania.

Ograniczenia, co do możliwości wyboru danej formy opodatkowania w 2024 r.

1. Prawo do zastosowania podatku liniowego nie przysługuje przedsiębiorcy lub wspólnikowi spółki cywilnej, jawnej lub partnerskiej, który:

  • uzyskuje przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, które odpowiadają czynnościom wykonywanym przez niego (lub innego wspólnika) na rzecz tego pracodawcy w ramach stosunku pracy w 2024 r.

2. Prawo do stosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie przysługuje przedsiębiorcy lub wspólnikowi spółki cywilnej lub jawnej, który:

  • uzyskuje przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadającym czynnościom wykonywanym przez niego (lub innego wspólnika) na rzecz tego pracodawcy w ramach stosunku pracy w 2023 i 2024 r.;
  • w 2023 r. uzyskał przychód z działalności prowadzonej samodzielnie w wysokości powyżej 2 mln EUR (w przeliczeniu na PLN limit ten wynosi 9 mln 218 tys. 200 PLN) lub uzyskał przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma  przychodów wspólników spółki z tej działalności przekroczyła 2 mln EUR;
  • osiąga przychody z prowadzenia aptek, obrotu wartościami dewizowymi, działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych  lub wytwarzania wyrobów opodatkowanych akcyzą (z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z OZE);
  • podejmuje wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:
   • samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,
   • w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,
   • samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka,
   • jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Jak możemy pomóc?

Należy pamiętać, że jakakolwiek zmiana formy opodatkowania będzie wpływać nie tylko na sposób ustalania kwoty składek na ubezpieczenia zdrowotne, ale także na możliwość zastosowania pewnych ulg (np. ulgi na dziecko), czy preferencji podatkowych (np. wspólnego rozliczenia małżonków).

Wybór formy opodatkowania będzie również istotny z perspektywy podatników osiągających dochody powyżej 1 mln zł – może bowiem implikować obowiązek zapłaty daniny solidarnościowej.

Ze swojej strony oferujemy wsparcie w zakresie:

  • sprawdzenia efektywności dotychczas stosowanej przez Państwa formy opodatkowania,
  • wyboru najlepszej możliwej formy opodatkowania, z uwzględnieniem specyfiki Państwa działalności oraz wysokości możliwych obciążeń podatkowych oraz składkowych (NFZ i ZUS).

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z:

Anna Misiakanna.misiak@mddp.pl+48 500 046 024
Rafał Sidorowiczrafal.sidorowicz@mddp.pl+48 506 788 582
Agnieszka Telakowska-Harasiewiczagnieszka.telakowska-harasiewicz@mddp.pl+48 503 971 849

lub Państwa doradcą ze strony MDDP.

Niniejszy Tax Alert nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy spółka doradztwa podatkowego spółka akcyjna nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w komunikacie bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii doradców prawnych lub podatkowych.