Zmiana formy opodatkowania działalności gospodarczej

Osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej – jako osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, jak też wspólnicy niektórych spółek osobowych – powinny rozważyć efektywność dotychczasowej formy opodatkowania przychodów w kontekście jej zmiany na 2023 r.

Wyjątkowo, dla niektórych podatników możliwa będzie również zmiana formy opodatkowania za 2022 r.

1. Zmiana formy opodatkowania na 2023 r.

Podatnicy mogą:
• wybrać podatek liniowy 19% lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, albo

• zrezygnować z opodatkowania podatkiem liniowym czy ryczałtem i dokonać wyboru rozliczania podatku na zasadach ogólnych ( wg skali podatkowej 12/32%).
Wybór formy opodatkowania przekłada się na zasady ustalania kwoty składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Termin na złożenie oświadczenia o wyborze/zmianie formy opodatkowania dochodów/przychodów z działalności gospodarczej dla przedsiębiorców, którzy w osiągnęli przychody w styczniu 2023 r., upływa 20 lutego 2023 r. Raz złożone oświadczenie przechodzi na lata następne, chyba że w kolejnym roku zostanie zmieniona przez podatnika wybrana w 2023 r. forma opodatkowania .
Jeśli w styczniu 2023 r. podatnik nie uzyskał przychodów z działalności gospodarczej, będzie miał on dłuższy termin na podjęcie decyzji co do formy opodatkowania. Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania składa się wówczas do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięto pierwszy przychód z działalności w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnięto w grudniu roku podatkowego.
Wybór formy opodatkowania może zostać zgłoszony również poprzez formularz CEIDG-1.

2. Ograniczenia wyboru danej formy opodatkowania

a) Prawo do stosowania 19% podatku liniowego za 2023 r. nie przysługuje przedsiębiorcy /wspólnikowi spółki cywilnej, spółki jawnej lub spółki partnerskiej, który:

 • uzyskuje przychody w ramach działalności prowadzonej samodzielnie (lub jako wspólnik) ze świadczenia usług na rzecz aktualnego lub byłego pracodawcy, odpowiadające czynnościom wykonywanym przez niego (lub innego wspólnika) w 2023 r. na rzecz tego pracodawcy w ramach stosunku pracy .

b) Prawo do stosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2023 r. nie przysługuje przedsiębiorcy /wspólnikowi spółki cywilnej, jawnej, który:

 • uzyskuje przychody w ramach działalności prowadzonej samodzielnie (lub jako wspólnik) ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług
  na rzecz aktualnego lub byłego pracodawcy, odpowiadające czynnościom wykonywanym przez niego (lub innego wspólnika) w 2022 r. lub w 2023 r. na rzecz tego pracodawcy w ramach stosunku pracy;
 • w 2022 r. uzyskał przychód z działalności prowadzonej samodzielnie w wysokości powyżej 2 mln EUR (w przeliczeniu na PLN limit ten wynosi 9 mln 654 tys. PLN) lub uzyskał przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności przekroczyła 2 mln EUR;
 • osiąga przychody z prowadzenia aptek, obrotu wartościami dewizowymi, działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych lub wytwarzania wyrobów opodatkowanych akcyzą (z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z OZE);
 • podejmuje wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:
  • samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,
  • w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,
  • samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka
  • jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

3. Możliwość przejścia na skalę podatkową za 2022 r.

Przedsiębiorcy rozliczający się za 2022 r. podatkiem liniowym albo ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. – wyjątkowo – mogą zmienić dotychczasową formę opodatkowania na skalę podatkową ze skutkiem na cały 2022 r.

Dokonają tego w ramach zeznania PIT-36 za 2022 r., składanego w terminie do 2 maja 2023 r.

Uwaga: dokonując zmiany formy opodatkowania za cały 2022 r. należy również pamiętać
o obowiązku dopłaty składki zdrowotnej, ustalonej, zgodnie z zasadami określonymi dla skali podatkowej, jako 9% dochodu.

*****

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z:

Anna Misiakanna.misiak@mddp.pl

+48 500 046 024  

Rafał Sidorowicz

rafal.sidorowicz@mddp.pl

+48 506 788 582

lub Państwa doradcą ze strony MDDP.