31 marca mija termin złożenia oświadczeń dotyczących spółek nieruchomościowych

Do 31 marca 2022 roku[1]  spółki nieruchomościowe oraz ich wspólnicy obowiązani są złożyć informacje o:

 • w przypadku informacji przekazywanych przez spółki nieruchomościowe – podmiotach posiadających, bezpośrednio lub pośrednio, w tej spółce nieruchomościowej udziały wraz z podaniem liczby posiadanych przez każdego z nich takich praw,
 • w przypadku informacji przekazywanych przez podatników będących wspólnikami spółek nieruchomościowych – liczbie posiadanych, bezpośrednio lub pośrednio, w tej spółce nieruchomościowej udziałów.

Przez udziały rozumie się również akcje, ogół praw i obowiązków, tytuły uczestnictwa lub prawa o podobnym charakterze.

Oświadczenie należy złożyć drogą elektroniczną do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w terminie 3 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego spółki nieruchomościowej.

Definicja spółki nieruchomościowej

Przez spółkę nieruchomościową należy rozumieć inny podmiot niż osoba fizyczna, obowiązany do sporządzania bilansu na podstawie przepisów o rachunkowości, w którym:

 • w przypadku podmiotów rozpoczynających działalność – na pierwszy dzień roku podatkowego co najmniej 50% wartości rynkowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość rynkowa nieruchomości położonych w Polsce lub praw do takich nieruchomości, przekraczające 10 mln zł;
 • w przypadku innych podmiotów – na ostatni dzień roku poprzedzającego:
 • co najmniej 50% wartości bilansowej aktywów (bezpośrednio lub pośrednio), stanowiła wartość bilansowa nieruchomości położonych w Polsce lub praw do takich nieruchomości i
 • wartość bilansowa tych nieruchomości przekraczała 10 mln zł oraz gdy
 • przychody z tytułu
 • najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, leasingu i innych umów o podobnym charakterze lub
 • z przeniesienia własności nieruchomości (lub praw do nich) oraz udziałów w innych spółkach nieruchomościowych,

stanowiły co najmniej 60% ogółu przychodów podatkowych lub ujętych w wyniku finansowym netto.

Definicja spółki nieruchomościowej odnosi się do struktury majątkowej podmiotu, co oznacza, że może być ona spełniona również przez podmioty, które nie posiadają osobowości prawnej, ani nie są podatnikami podatku dochodowego.

Kto jest zobowiązany złożyć informację?

 • spółki nieruchomościowe i
 • podatnicy posiadający, bezpośrednio lub pośrednio, w spółce nieruchomościowej udziały (akcje) dające co najmniej 5% praw głosu w spółce albo ogół praw i obowiązków dający co najmniej 5% prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną, albo co najmniej 5% ogólnej liczby tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze.

Jak możemy pomóc?

Jesteśmy gotowi pomóc w realizacji powyższych obowiązków sprawozdawczych spółek nieruchomościowych i ich wspólników, w szczególności:

 • wyjaśnimy zakres zgłaszanych informacji,
 • wskażemy podmioty i zakres ich obowiązków sprawozdawczych,
 • pomożemy w przygotowaniu i złożeniu raportów do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

[1] przy założeniu, że rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Dla spółek mających inny rok podatkowy, termin złożenia oświadczeń upływa z końcem trzeciego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego spółki nieruchomościowej.

 

Jeśli byliby Państwo zainteresowani rozmową o tym, co ten precedensowy wyrok może w praktyce oznaczać dla Państwa firmy, to zapraszamy do kontaktu z:

Justyna Bauta-Szostak     Justyna.Bauta-Szostak@mddp.pl        tel. +48 502 241 631

Gniewomir Parzyjagła       Gniewomir.Parzyjagla@mddp.pl            tel. +48 664 718 736

lub Państwa doradcą ze strony MDDP.

Pobierz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz