1 lipca br. wejdą w życie zmiany dotyczące rozliczania transakcji łańcuchowych. Zmiany mają na celu implementację do polskiego porządku prawnego przepisów znowelizowanej Dyrektywy Rady 2006/112, która w ramach pakietu tzw. quick fixes ujednolica rozliczanie transakcji łańcuchowych w całej UE.

Nowe regulacje zakładają, że w przypadku transakcji łańcuchowej, w efekcie której towar jest przemieszczany do innego państwa członkowskiego UE  wysyłkę lub transport towaru przypisuje się, co do zasady, wyłącznie dostawie dokonanej do podmiotu pośredniczącego (organizującego transport), zatem to ona ma charakter “ruchomy” i może być opodatkowana stawką 0%.

Jeśli więc mamy 3 podatników (A-B-C) uczestniczących w tej transakcji i

  1. podatnik A sprzedaje towar podatnikowi B (podmiotowi pośredniczącemu)
  2. podatnik B sprzedaje ten towar dalej podatnikowi C
  3. towar jest wysyłany bezpośrednio od A do C a transport organizuje B

wówczas zasadą generalną jest przyjęcie, że to transakcja między podatnikiem A i podatnikiem B podlega opodatkowaniu stawką 0% w państwie, z którego towary są przemieszczane.

Jednak podatnik B może tę zasadę zmienić.

Jeżeli bowiem podmiot pośredniczący (B) jest zarejestrowany na VAT na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w państwie, z którego towary te są wysyłane oraz przekaże dostawcy (A) swój numer identyfikacyjny nadany mu przez to państwo wówczas powyższa reguła ogólna nie znajdzie zastosowania. W takim przypadku pierwsza transakcja (A-B) będzie opodatkowana w państwie wysyłki stawką właściwą dla sprzedawanego towaru. Druga transakcja (B-C) w tymże państwie wysyłki stanowić będzie dostawę wewnątrzwspólnotową (opodatkowaną stawką 0%).

Oznacza to, że to podmiot pośredniczący (zgodnie z definicją jest to inny niż pierwszy w kolejności, dostawca towarów, który wysyła lub transportuje towar samodzielnie albo za pośrednictwem osoby trzeciej działającej na jego rzecz) decyduje w praktyce o tym gdzie dana transakcja powinna być opodatkowana. Jeżeli bowiem zarejestruje się na VAT w państwie wysyłki wówczas będzie mógł każdorazowo decydować o opodatkowaniu transakcji w których uczestniczy jako taki pośrednik – musi w tym celu podać numer dostawcy (decydując o opodatkowaniu w państwie wysyłki). Bądź też zrezygnować z podawania numeru (decydując o zastosowaniu stawki 0% w państwie wysyłki).

Zasady powyższe będą miały zastosowanie także do transakcji, w których bierze udział więcej podmiotów – jednak wtedy,  konieczna będzie dodatkowa weryfikacja, aby ustalić który z uczestników pełni rolę podmiotu pośredniczącego.

Powyższe reguły nie mają zastosowania do transakcji krajowych (nawet z udziałem podmiotów z innych państw) oraz transakcji eksportowych.

Wprowadzone zmiany powinny rozwiązać problem dotyczący rozliczenia transakcji łańcuchowych. Podatnicy z pewnością będą musieli zrewidować dotychczasowe ustalenia biznesowe i warunki dostaw towarów z unijnymi kontrahentami, którzy w wielu wypadkach “przejdą” na nowe zasady określone w przepisach quick fixes.

Dla polskich przedsiębiorców będzie to również szansa na bardziej optymalne z punktu widzenia VAT ukształtowanie łańcucha dostaw, przy czym jak wyjaśnił resort finansów, podatnicy będą musieli stosować raz przyjęte zasady rozliczeń w sposób konsekwentny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz