Będzie podatek wyrównawczy dla największych firm

 

Największe grupy kapitałowe zapłacą podatek wyrównawczy, jeśli ich efektywny poziom opodatkowania spadnie poniżej 15 proc.

 

To oznacza nowe obowiązki związane z obliczaniem i raportowaniem poziomu opodatkowania. Nowe przepisy są na tyle skomplikowane, że dyrektor KIS będzie wydawał nowy rodzaj interpretacji – opinie dające przedsiębiorcy ochronę. Przedsiębiorcy zapłacą za nie do 100 tys. zł.

Ministerstwo Finansów przedstawiło oczekiwany projekt ustawy o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych. Celem jest wdrożenie dyrektywy Pillar II (zasad GloBE), co Polska powinna była zrobić do końca 2023 r. Konsultacje potrwają do 17 maja.

Łukasz Kumkowski, starszy menedżer, doradca podatkowy, radca prawny w MDDP, wskazuje na specyficzne rozwiązanie dla polskich grup kapitałowych. Grupy krajowe nie zapłacą krajowego podatku wyrównawczego przez okres 5 lat od wejścia w zakres stosowania ustawy o opodatkowaniu wyrównawczym.

Wyjaśnia, że w Dziale X projektu przewidziano tzw. bezpieczne przystanie oraz przepisy szczególne w okresie początkowym. Na uwagę zasługuje art. 129 ust. 2., zgodnie z którym „w przypadku grupy krajowej nie oblicza się krajowego podatku wyrównawczego za pierwsze pięć lat podatkowych licząc od pierwszego dnia roku podatkowego, w którym dana grupa krajowa spełnia warunki, o których mowa w art. 4”. Pojęcie „grupy krajowej” zostało tu zdefiniowane jako grupa, w której wszystkie jednostki składowe są zlokalizowane na terytorium RP. 

Według naszego eksperta oznacza to, że art. 129 ust. 2 znajdzie zastosowanie w przypadku polskiej grupy (tj. grupy, która nie posiada jednostki składowej, w tym stałego zakładu, poza Polską) – o ile ta grupa krajowa spełnia warunki z art. 4 projektowanej ustawy. Chodzi m.in. o warunek osiągnięcia minimalnego przychodu grupowego w co najmniej dwóch z czterech lat podatkowych bezpośrednio poprzedzających rok podatkowy. Pojęcie „minimalnego przychodu grupowego” zostało z kolei zdefiniowane jako m.in. roczny przychód grupy krajowej wykazany w skonsolidowanym sprawozdaniu grupy, wynoszący co najmniej 750 mln euro.

Przepis ten jest adaptacją dyrektywy, która przewiduje 5-letni okres obniżania podatku do zera dla dużych grup krajowych wchodzących w zakres jej stosowania począwszy od roku rozpoczynającego się w dniu 31 grudnia 2023 r.

W praktyce oznacza to, że dla polskich grup krajowych (nieoperujących w innych krajach poprzez jednostki składowe) obowiązek obliczenia krajowego podatku wyrównawczego nie powstanie przez okres 5 lat, licząc począwszy od pierwszego roku, kiedy ta dana grupa krajowa wejdzie w zakres stosowania projektowanej ustawy. Dla grup krajowych, które weszłyby w reżim Dyrektywy od 23 grudnia 2023 r., 5-letni okres należy liczyć od 2024 r.

 

***

#WIĘCEJ na stronie Prawo.pl >

https://www.prawo.pl/podatki/kto-zaplaci-podatek-wyrownawczy,526716.html.