Brak uzasadnienia to żadna interpretacja

Z art. 11q ust. 4 ustawy o CIT i związanych z nim przepisów wykonawczych wynika powinność załączenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej. Jednak samo wskazanie tychże regulacji nie wystarcza do stwierdzenia, że sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień bilansowy, którym jest ostatni dzień roku obrotowego.

Agnieszka Krzyżaniak, partner, doradca podatkowy, zauważa, że „Oczywiście rok podatkowy może być zbieżny z rokiem obrotowym, ale w praktyce nie zawsze tak jest. Do tego może dochodzić jeszcze przynależność podatnika do grupy kapitałowej, która może mieć jeszcze inny rok obrotowy niż podatnik”.

Z kolei na pytanie, czy załączenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok podatkowy, czy rok kalendarzowy pomoże uzasadnić rynkowość rozliczeń z podmiotami powiązanymi, ekspertka odpowiada:  „Wydaje się, że nie. W natłoku wątpliwości interpretacyjnych szkoda, aby podatnicy tracili swój czas na wyjaśnianie aspektów technicznych. Zwłaszcza, że okres, za który przygotowywane są skonsolidowane sprawozdania są narzucone przez przepisy ustawy o rachunkowości czy międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej”.

Dodatkowo biorąc pod uwagę obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. sankcje karno-skarbowe za brak dołączenia dokumentacji grupowej do dokumentacji lokalnej czy też sporządzenia jej niezgodnie ze stanem rzeczywistym, posiadanie rzetelnie sporządzonej dokumentacji grupowej jest coraz bardziej kluczowe.

Tym samym warto przypomnieć, że dla większości podatników – których rok podatkowy jest zbieżny z kalendarzowym – 31 marca tego roku upływa termin na przygotowanie grupowej dokumentacji cen transferowych za rok podatkowy zakończony 31 grudnia 2021 r.

___

#WIĘCEJ w artykule na stronie dziennika Rzeczpospolita:

https://www.rp.pl/podatki/art37954051-brak-uzasadnienia-to-zadna-interpretacja.