Certyfikaty rezydencji w okresie COVID-19

Art. 31ya, dodany do tzw. Tarczy 1.0. przez tzw. Tarczę 4.0., przewiduje następujące uproszczenia (dotyczą zarówno podatku CIT, jak i PIT):

Certyfikaty rezydencji w okresie COVID-19

24 czerwca b.r. weszły w życie przepisy łagodzące wymogi w zakresie certyfikatów rezydencji w podatku u źródła w okresie zagrożenia koronawirusem.

Art. 31ya, dodany do tzw. Tarczy 1.0. przez tzw. Tarczę 4.0., przewiduje następujące uproszczenia (dotyczą zarówno podatku CIT, jak i PIT):

  1. W przypadku certyfikatu rezydencji niezawierającego okresu jego ważności, jeżeli okres dwunastu miesięcy jego obowiązywania do celów podatku u źródła upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, płatnik może uwzględnić ten certyfikat przez okres obowiązywania tych stanów oraz przez okres 2 miesięcy po ich odwołaniu;
  2. W czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, a także w okresie kolejnych 2 miesięcy po ich odwołaniu, płatnik może posługiwać się kopiami certyfikatów rezydencji, jeżeli informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym;
  3. Podczas obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, a także w okresie kolejnych 2 miesięcy po ich odwołaniu, płatnik może posługiwać się certyfikatami rezydencji, które dotyczą roku 2019, jeżeli uzyska dodatkowo oświadczenie podatnika co do aktualności danych w nim zawartych.

W powyższym zakresie ustawa nie przewiduje żadnych regulacji przejściowych, co formalnie oznacza, że nie ma możliwości stosowania złagodzonych wymogów w okresie przed 24 czerwca b.r. (mimo, że stany epidemiczne związane z COVID-19 obowiązują od marca b.r.). W praktyce mogą pojawić się również inne problemy związane ze stosowaniem złagodzonych przepisów.

Powyższe regulacje są częścią tzw. Tarczy 4.0., czyli ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 1086), którą dokonano art. 31ya do tzw. Tarczy 1.0., czyli ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374, 567, 568, 695 i 875).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz