Gruntowna korekta Polskiego Ładu: planowane zmiany w zakresie PIT

24 marca 2022 r. opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (dalej: Nowelizacja).

Nowelizacja wprowadza istotne modyfikacje do tzw. Polskiego Ładu, który wszedł w życie 1 stycznia 2022 r. Zakłada się, że zmiany te zasadniczo będą obowiązywały już od 1 lipca 2022 r. i będą miały wpływ zarówno na kalkulację bieżących zaliczek na PIT, jak też na rozliczenia roczne za 2022 r.

Najważniejsze zmiany obejmą:

 1. Obniżenie z 17% do 12% stawki PIT obowiązującej w pierwszym przedziale skali podatkowej

Od 1 lipca 2022 r. skala podatkowa ma wyglądać w następujący sposób:

Nowa skala podatkowa
Podstawa obliczenia podatku w PLN Podatek wynosi
od do
  120.000 12% minus kwota zmniejszająca podatek 3.600 PLN
120.000   10.800 PLN + 32% nadwyżki ponad 12.000 PLN

Konsekwencją zmian w skali podatkowej będzie również:

 • zmiana wysokości miesięcznej kwoty zmniejszającej podatek – wyniesie ona 300 PLN (poprzednio 425 PLN);
 • zmiana rocznej kwoty zmniejszającej podatek – wyniesie ona 3.600 PLN (poprzednio 5.100 PLN).

W dalszym ciągu kwota zmniejszająca podatek będzie przysługiwała wszystkim podatnikom rozliczającym się według skali podatkowej, niezależnie od wysokości osiąganych dochodów.

 1. Zmiany w skali podatkowej – pobór zaliczek na nowych zasadach

 2.1. Zaliczki od dochodów ze stosunku pracy

Pracodawcy będą naliczać zaliczki na PIT wg stawki 12% (zamiast 17%) dla dochodów pracownika nie przekraczających 120.000 PLN.

Powyżej tej kwoty zaliczka będzie liczona, tak jak dotychczas, wg 32% stawki PIT.

2.2. Zaliczki od dochodów z działalności wykonywanej osobiście i praw majątkowych

Obniżeniu z 17% do 12% ulegnie stawka PIT przy kalkulacji zaliczek od wynagrodzeń uzyskanych m.in. z:

 • umów zlecenia i umów o dzieło,
 • kontraktów menedżerskich,
 • pełnienia funkcji członka zarządu i członka RN,
 • praw majątkowych.
 1. Rewolucja w oświadczeniach PIT-2

 3.1. PIT-2 nie tylko dla pracowników

Prawo do złożenia oświadczenia PIT-2 (czyli oświadczenia upoważniającego płatnika do stosowania kwoty zmniejszającej podatek przy obliczaniu zaliczek na PIT) będzie przysługiwało nie tylko pracownikom, ale również osobom uzyskującym wynagrodzenia m.in.:

 • z umów zlecenia i umów o dzieło,
 • kontraktów menedżerskich,
 • pełnienia funkcji członka zarządu i członka RN,
 • praw majątkowych.

3.2. PIT-2 w przypadku kilku płatników

Podatnik będzie mógł upoważnić maksymalnie do 3 płatników do stosowania kwoty zmniejszającej podatek.

W zależności od ilości płatników i treści złożonego oświadczenia, miesięczna kwota zmniejszająca podatek zastosowana przez danego płatnika:

 • 300 PLN przy jednym płatniku,
 • 150 PLN przy dwóch płatnikach,
 • 100 PLN przy trzech płatnikach.

3.3. Aktualizacja PIT-2

Płatnicy będą zobowiązani do 15 czerwca 2022 r. do wystąpienia do zatrudnionych o aktualizację złożonego oświadczenia PIT-2.

 1. Nowe obowiązki informacyjne przy zatrudnianiu

Płatnicy będą obowiązani do poinformowania nowozatrudnione osoby o możliwości złożenia oświadczeń i wniosków mających wpływ na obliczanie zaliczki na PIT. Informacja ta powinna zostać przekazana przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia.

Jednocześnie, podatnik będzie obowiązany wycofać lub zmienić złożone uprzednio oświadczenie lub wniosek, jeżeli uległy zmianie okoliczności mające wpływ na obliczenie zaliczki.

 1. Wniosek o niepobieranie zaliczek

Podatnik będzie mógł upoważnić płatnika, poprzez sporządzony na piśmie wniosek, do niepobierania w danym roku zaliczek na PIT.

Wiosek będzie mógł złożyć podatnik, jeżeli przewiduje, że uzyskane przez niego dochody podlegające opodatkowaniu w skali podatkowej nie przekroczą w roku podatkowym kwoty 30.000 PLN. Wniosek będzie mógł zostać wycofany w ciągu roku.

Możliwość złożenia wniosku będzie dotyczyła zarówno pracowników, zleceniobiorców, jak też innych podatników, uzyskujących wynagrodzenia za pośrednictwem płatników.

 1. Odliczenie składki zdrowotnej dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem liniowym (19%) będą mogli odliczyć od dochodu (lub zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów) zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne z tej działalności gospodarczej. Kwota odliczenia nie będzie mogła przekroczyć rocznie 8.700 PLN.

Z kolei przedsiębiorcy opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będą mogli odliczyć od przychodu 50% zapłaconych składek zdrowotnych.

 1. Likwidacja ulgi dla klasy średniej

Nowelizacja przewiduje zupełną likwidację ulgi dla klasy średniej. Zarówno przy wyliczaniu zaliczek na PIT, jak i przy kalkulowaniu podatku rocznego.

Wyjątkiem będzie sytuacja, w której roczny podatek obliczony na zasadach przed wejściem w życie Nowelizacji (a więc z zastosowaniem ulgi dla klasy średniej) byłby niższy od rocznego podatku wyliczonego z zastosowaniem nowych przepisów. W takiej sytuacji podatnikowi będzie przysługiwało dodatkowe odliczenie od rocznej podstawy opodatkowania (dot. wyłącznie pracowników i przedsiębiorców na skali podatkowej).

 1. Zmiany w zakresie innych ulg PIT

8.1. Przywrócenie preferencji dla osób samotnie wychowujących dzieci

Przepisy likwidujące możliwość wspólnego rozliczenia z dzieckiem przez osoby samotnie wychowujące dzieci zostaną uchylone. Oznacza to, że osoby te, co do zasady, nadal będą mogły rozliczać się w sposób preferencyjny, po spełnieniu dodatkowych warunków.

Samotni rodzice dwukrotnie skorzystają z kwoty wolnej wynoszącej 30.000 PLN. Wspólne rozliczenie zastąpi wprowadzoną od 1 stycznia 2022 r. ulgę w wysokości 1.500 PLN.

8.2. Ulgi z tytułu wychowywania dzieci

Nowelizacja przewiduje wzrost limitu dochodów uzyskiwanych przez pełnoletnie uczące się dzieci, które to dochody mają wpływ na ulgi podatkowe rodziców.

Obecnie kwota ta wynosi 3.089 PLN, a po Nowelizacji – 16.061,28 PLN.

Zmiana ta będzie miała wpływ na limity dochodów pełnoletnich uczących się dzieci w zakresie stosowania przez ich rodziców:

 • ulgi dla rodzin 4+,
 • ulgi na dziecko,
 • rocznego rozliczenia na zasadach właściwych dla osób samotnie wychowujących dzieci.

8.3. Ulga dla seniora

Od 1 stycznia 2023 r. zwolnienie ma obejmować wyłącznie te osoby, które mimo nabycia uprawnień do świadczenia emerytalnego nigdy go nie pobierały. Oznacza to, że z ulgi nie skorzystają emeryci, którzy zdecydują się na zawieszenie pobieranej dotychczas emerytury.

8.4. Zasiłki macierzyńskie z ulgami

Ulgi podatkowe – ulga dla młodych, na powrót, dla rodzin 4+, pracujących emerytów i rencistów,  będą obejmowały również zasiłki macierzyńskie przyznawane rodzicom i opiekunom przyjmującym dzieci na wychowanie. Zwolnienie podatkowe, po spełnieniu dodatkowych warunków, będzie przysługiwało do limitu rocznego, który wynosi 85.528 PLN.

8.5. Likwidacja ulgi na zabytki

Nowelizacja przewiduje likwidację tzw. ulgi na zabytki. Podatnicy zachowają jednak prawo do odliczenia wydatków poniesionych do 31 grudnia 2022 r. Efektywnie zatem ulga ta zostanie zlikwidowana od 1 stycznia 2023 r.

*****

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z:

Anną Misiak Anna.Misiak@mddp.pl +48 500 046 024
Rafałem Sidorowiczem Rafał.Sidorowicz@mddp.pl +48 506 788 582
     

 

lub Państwa doradcą ze strony MDDP.

Pobierz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz