Jak wyliczyć wartość transakcji kontrolowanej?

Obecnie obowiązujące przepisy nie zawierają zbyt wielu wskazówek w odniesieniu do ustalenia wartości transakcji, o czym świadczą liczne interpretacje w tym temacie. Od 2019 roku będzie trochę łatwiej. Nowe regulacje uszczegóławiają kwestie dotyczące ustalenia wartości transakcji kontrolowanej, w  celu identyfikacji obowiązków dokumentacyjnych podatnika i porównania wartości transakcji do progów dokumentacyjnych (zmiany w zakresie progów dokumentacyjnych zostały przedstawione w poprzednim wpisie). A oto co przewidują nowe przepisy: W jaki sposób skalkulować wartość transakcji kontrolowanej? Podatnik w celu porównania transakcji kontrolowanej do progu dokumentacyjnego powinien wziąć pod uwagę:
 • wartość netto transakcji,
 • wartość transakcji wynikającą z faktur, a jeżeli faktury nie są wystawiane wartość wynikającą z umów lub innych dokumentów. W przypadku gdy powyższe opcje nie są możliwe wartość transakcji określa się na podstawie płatności.
Ponadto, została dokonana zmiana w zakresie kursu NBP, po jakim powinna zostać przeliczona wartość transakcji. Od 2019 r. wartość transakcji wyrażonej w walucie obcej przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP obowiązującego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień realizacji operacji gospodarczej lub zawarcia umowy. W jaki sposób określić wartość transakcji w odniesieniu do transakcji finansowej? Ustawodawca doprecyzował także wartości transakcji kontrolowanych w  odniesieniu do transakcji finansowych w zależności od ich rodzaju. I tak, wartość transakcji finansowych powinna zostać określona jako:
 • wartość kapitału − w przypadku pożyczki i kredytu,
 • wartość nominalna – w przypadku emisji obligacji,
 • suma gwarancyjna – w przypadku poręczenia lub gwarancji,
 • wartość właściwa dla danej transakcji kontrolowanej − w przypadku pozostałych transakcji.
Transakcje o charakterze jednorodnym W celu określenia obowiązków dokumentacyjnych należy brać pod uwagę transakcje o charakterze jednorodnym:
 • niezależnie od przyporządkowania transakcji kontrolowanej do danej kategorii transakcji transakcji towarowych, finansowych, usługowych albo innych transakcji oraz
 • odrębnie dla strony przychodowej i kosztowej.
Z jednorodnym charakterem transakcji mamy do czynienia, gdy występuje podobieństwo przedmiotu transakcji oraz innych głównych parametrów transakcji. Przy identyfikacji, czy transakcja kontrolowana ma charakter jednorodny, podatnicy powinni uwzględnić:
 • jednolitą całość transakcji kontrolowanej w ujęciu ekonomicznym,
 • kryteria porównywalności m.in. istotne funkcje, aktywa, ryzyka, a także sposób kalkulacji ceny,
 • metody weryfikacji cen transferowych,
 • inne istotne okoliczności dotyczące transakcji kontrolowanej.
Wprowadzane zmiany należy ocenić pozytywnie, bowiem standaryzują sposób ustalania obowiązków dokumentacyjnych oraz uszczegółowiają zasady dotyczące grupowania transakcji. Nowe regulacje przyczynią się do eliminacji sporów interpretacyjnych pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi, które obecnie dotyczą kwestii identyfikacji obowiązków dokumentacyjnych.