Komplementariusz spółki komandytowo-akcyjnej zobowiązany do uiszczenia składek ZUS

Od 1 stycznia 2023 r. komplementariusze spółek komandytowo-akcyjnych są objęci obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym. Komplementariusz ma obowiązek dokonania zgłoszenia do ZUS jako płatnik składek na własne ubezpieczenia, a także jako osoba ubezpieczona. Całość obowiązków ubezpieczeniowych spoczywa na nim, a spółka nie pełni roli płatnika składek.

Regulacje „Polskiego Ładu 2.0.” rozszerzyły katalog podmiotów uważanych za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność na gruncie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Na mocy znowelizowanych przepisów komplementariusze spółek komandytowo-akcyjnych są traktowani jako osoby prowadzące pozarolniczą działalność.

W związku z powyższym, komplementariusz spółki komandytowo-akcyjnej jest zobowiązany do uiszczenia następujących składek:

  • składki emerytalnej,
  • składki rentowej,
  • składki wypadkowej,
  • składki na Fundusz pracy (z wyłączeniem osób powyżej 55 r. życia – kobiety, oraz powyżej 60 r. życia – mężczyźni),
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Na swój wniosek może również podlegać dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu.

Data powstania obowiązku

Obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi objęci zostali komplementariusze spółek powstałych po 1 stycznia 2023 r., ale również spółek powstałych przed tą datą.

Dla spółek powstałych po 1 stycznia 2023 r. obowiązek powstanie:

  • od dnia wpisania spółki do Krajowego Rejestru Sądowego albo
  • od dnia nabycia ogółu praw i obowiązków w spółce.

Obowiązek trwać będzie do dnia wykreślenia spółki z KRS albo zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce, z wyłączeniem okresu zawieszenia działalności przez spółkę.

Natomiast dla komplementariusza spółki, która została wpisana do KRS przed 1 stycznia 2023 r. albo dla komplementariusza, który nabył udziały w spółce przed tym dniem, obowiązek ubezpieczenia powstał 1 stycznia 2023 r. Formularze zgłoszeniowe należy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w ciągu 7 dni od dnia powstania obowiązku ubezpieczenia.

Sposób liczenia składek społecznych

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek.

Kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2023 r. wyniesie 6 935 zł brutto. Oznacza to, że komplementariusz S.K.A. będzie naliczał ubezpieczenia społeczne od kwoty 4 161 zł. W 2023 r. składka na ubezpieczenie społeczne wraz ze składką wypadkową wyniesie zatem 1 418,48 zł (1 316,54 zł bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego) miesięcznie.

Sposób liczenia składki zdrowotnej

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru składki. Podstawą wymiaru składki w przypadku komplementariuszy S.K.A. stanowi kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2022 r. wynosi 6 965,94 zł.  W 2023 r. składka zdrowotna wynosi więc 626,93 zł.

Zbieg tytułów ubezpieczenia

Do zbiegu tytułów do ubezpieczenia społecznego dochodzi m.in., gdy osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę jednocześnie jest komplementariuszem w spółce komandytowo-akcyjnej. Osoba taka zostanie objęta ubezpieczeniem społecznym tylko ze stosunku pracy, o ile w umowie o pracę ma zagwarantowane co najmniej minimalne wynagrodzenie.

W zakresie każdorazowego zbiegu tytułów do ubezpieczenia społecznego należy dokonać szczegółowej analizy, aby ustalić czy z tytułu uczestnictwa w S.K.A. komplementariusz polega pełnym składkom na ubezpieczenie społeczne, czy tylko składce zdrowotnej. Pamiętać albowiem należy, że w zakresie składki zdrowotnej nie dochodzi do zbiegu tytułów do ubezpieczeń.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn