MF pracuje nad wskazówkami w sprawie grup VAT

Marek Przybylski na łamach DGP komentuje niektóre wątpliwości wynikające z opublikowanego projektu objaśnień do przepisów dotyczących grup VAT

„W projekcie objaśnień MF znalazły się szczegółowe wytyczne dotyczące stosowania wiążącej informacji stawkowej przez całą grupę VAT. Brakuje natomiast równie szczegółowych objaśnień dotyczących zastosowania interpretacji indywidualnych. Resort napisał jedynie, że grupie VAT będzie przysługiwać ochrona związana z zastosowaniem się przez nią do interpretacji indywidualnej wydanej przed powstaniem grupy, na wniosek podmiotu planującego jej utworzenie, w zakresie działalności tej grupy VAT. To jednak wynika wprost z art. 14n par. 1 pkt 1b ordynacji podatkowej. Nie wiadomo natomiast, czy chodzi tylko o interpretacje, o które dana spółka wystąpiła przed założeniem grupy z myślą o jej utworzeniu, czy również o te, które uzyskała tylko dla siebie, zanim w ogóle powstał pomysł utworzenia grupy. To niejedyny przypadek, gdy w projekcie objaśnień resort cytuje tylko przepisy, bez wyjaśnienia ich praktycznego zastosowania.”

***

„Wątpliwości budzi także fragment o rozliczeniu samochodów użytkowanych dla celów mieszanych przez podmioty publiczne. „W przypadku gdy samochód będzie wykorzystywany również do celów prywatnych, wyliczona zgodnie z prewspółczynnikiem kwota podatku naliczonego powinna zostać pomniejszona o 50 proc.” – czytamy w projekcie objaśnień MF. Wynika to z tego, że co do zasady jednostki sektora finansów publicznych (np. samorządy), ale również organizacje społeczne, niektóre spółki czy stowarzyszenia odliczają VAT od wydatków „mieszanych” do wysokości tzw. prewspółczynnika VAT, zgodnie z art. 86 ust. 2a–2h ustawy o VAT. W sprawie samochodów zaczęły pojawiać się już pierwsze wyroki podważające wykładnię fiskusa. Przykładem jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 24 czerwca 2022r. (sygn. akt III SA/Wa 2905/21, nieprawomocny). Sąd uznał, że jednostki mogą pominąć prewspółczynnik VAT i odliczać od wydatków samochodowych połowę VAT bez dodatkowych obostrzeń.
Zastrzeżenia budzi również odwołanie się do broszury z 17 lutego 2016 r., która zawiera wyjaśnienia w zakresie stosowania prewspółczynnika. – Zastosowanie tej broszury nie daje żadnej ochrony prawnej.

***

Wątpliwości budzą też wyjaśnienia dotyczące nadużycia prawa (art. 5 ust. 4 i 5 ustawy o VAT). Nie wiadomo, czy fiskus może zakwestionować tylko transakcje, które byłyby nadużyciem prawa, czy również powstanie i działalność całej grupy jako nadużycie. Fragment na stronie nr 42 jest w tym zakresie bardzo niejasny.”

Cały artykuł dostępny na stronie Dziennika Gazety Prawnej (dostęp dla prenumeratorów): LINK