Wśród licznych zmian legislacyjnych, od 1 stycznia 2022 r. weszły w życie również zmiany dotyczące cen transferowych, które wprowadzają zmiany w zakresie obowiązków formalnych oraz dokumentacyjnych.

Do kluczowych zmian należą:

Zmiany w zakresie obowiązków formalnych:

 • Formularz TP-R – podatnik będzie zobowiązany do złożenia formularza TP-R do Naczelnika US właściwego dla podatnika (a nie tak jak dotychczas do Szefa KAS).
 • Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych oraz o rynkowym charakterze cen – zostanie połączone z formularzem TP-R (dotychczas stanowiło odrębny dokument).
 • Zniesienie obowiązku składania ORD-U dla podatników/spółek niebędących osobami prawnymi, którzy mają obowiązek złożenia TPR i nie dokonują tzw. „transakcji rajowych”.
 • Wydłużenie terminów sprawozdawczych i dokumentacyjnych:
 • sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych – do końca 10. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego podmiotu,
 • złożenie informacji o cenach transferowych TP-R – do końca 11. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego podmiotu,
 • przedłożenie lokalnej dokumentacji TP przez podatnika na żądanie organu podatkowego – 14 dni.
 • Doprecyzowanie sposobu ustalenia wartości transakcji kontrolowanej:
 • w przypadku depozytu (obejmuje również lokaty bankowe) – wartość transakcji odnosi się do wartości kapitału,
 • w przypadku spółek niemających osobowości prawnej – wartość transakcji odnosi się do łącznej wartości wkładów wniesionych do spółki niemającej osobowości prawnej.

Zmiany w zakresie obowiązków dokumentacyjnych:

 • Rozszerzenie katalogu wyłączeń z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla:
 • transakcji pomiędzy położonymi w Polsce zakładami zagranicznymi, których macierzyste jednostki są podmiotami powiązanymi,
 • transakcji pomiędzy położonym w Polsce zakładem zagranicznym podmiotu powiązanego będącego nierezydentem i powiązanego z nim podmiotu mającego rezydencję podatkową w Polsce,
 • transakcji kontrolowanych objętych porozumieniem podatkowym oraz porozumieniem inwestycyjnym,
 • transakcji kontrolowanych objętych mechanizmem typu safe harbour dla pożyczek, kredytów, obligacji,
 • transakcji dotyczących rozliczeń w zakresie tzw. czystego refakturowania (pod warunkiem spełnienia określonych warunków).
 • Wprowadzenie możliwości odstąpienia od sporządzania analizy porównawczej/zgodności dla:
 • transakcji kontrolowanych zawieranych przez podatników, będących mikro lub małym przedsiębiorcą (możliwość zastosowania za rok podatkowy rozpoczynający się w 2021 r.),
 • transakcji innych niż transakcje kontrolowane zawierane z tzw. rajami podatkowymi (transakcje bezpośrednie) lub w których rzeczywisty właściciel kontrahenta jest rezydentem tzw. rajów podatkowych (transakcje pośrednie), objęte obowiązkiem dokumentacyjnym (możliwość zastosowania za rok podatkowy rozpoczynający się w 2021 r.).

Pozostałe zmiany:

 • Doprecyzowanie momentu na jaki umowa pożyczki (kredytu, obligacji) powinna być zgodna z warunkami mechanizmu safe harbour w zakresie oprocentowania – warunki powinny zostać spełnione każdorazowo w przypadku zmiany umowy pożyczki.
 • Korekty cen transferowych:
 • dopuszczenie możliwości zastosowania korekty w sytuacji, gdy podatnik otrzymał od podmiotu powiązanego dowód księgowy, który potwierdza dokonanie korekty TP,
 • rezygnacja z obowiązku informowania o dokonaniu korekty TP w zeznaniu rocznym – uchylenie jednego z warunków formalnych skutecznego dokonania takiej korekty.
 • Dodanie ustawowej definicji porozumienia podatkowego oraz porozumienia inwestycyjnego w rozumieniu Ordynacji podatkowej.
 • Zmiana w przepisach dotyczących cen transferowych okresu referencyjnego z roku obrotowego na rok podatkowy.
 • Doprecyzowanie obowiązku dokumentacyjnego dla spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej.

*****

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z:

Magdalena Marciniak Magdalena.Marciniak@mddp.pl + 48 665 746 360
Magdalena Dymkowska Magdalena.Dymkowska@mddp.pl + 48 501 108 261
Agnieszka Krzyżaniak Agnieszka.Krzyżaniak@mddp.pl + 48 692 558 020

lub Państwa doradcą ze strony MDDP.

Pobierz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz