Nowelizacja regulacji MDR

Od 1 lipca 2020 r. obowiązują następujące zmiany zasad raportowania schematów podatkowych.

Ponowne raportowanie schematów transgranicznych wdrażanych pomiędzy 26 czerwca 2018 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.

Z dniem 1 lipca 2020 r. numery schematów podatkowych (NSP) nadane przed tymże dniem schematom podatkowym transgranicznym z mocy prawa staną się nieważne. Jednocześnie promotorzy, korzystający i wspomagający zobowiązani będą do ponownego zaraportowania schematów podatkowych transgranicznych. A to w przypadku, jeżeli pierwszej czynności związanej z jego wdrażaniem dokonano w okresie od dnia 26 czerwca 2018 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało rozporządzenie przesuwające ustawowe terminy ponownego raportowania schematów podatkowych transgranicznych. Rozporządzenie nakazuje ponowne zaraportowanie schematów podatkowych transgranicznych odpowiednio:
  • promotorom do dnia 31 grudnia 2020 r.
  • korzystającym do dnia 31 stycznia 2021 r. zaś
  • wspomagającym do 28 lutego 2021 r.  (termin na poinformowanie korzystającego i promotora, że zdaniem wspomagającego uzgodnienie stanowi schemat oraz termin na przekazanie informacji Szefowi KAS).
Trzeba będzie także ponownie złożyć MDR-4. Obowiązek ponownego zaraportowania schematu w sytuacji, kiedy zobowiązany był do tego więcej niż jeden podmiot, będzie obciążał co do zasady ten podmiot, który uprzednio przekazał informację Szefowi KAS. Rozporządzenie przedłuża do 30 kwietnia 2021 r. termin na złożenie MDR-3 w przypadku, gdy do dnia 31 grudnia 2020 r. korzystający dokonywał jakichkolwiek czynności będących elementem schematu podatkowego transgranicznego lub uzyskiwał wynikającą z niego korzyść podatkową. Co istotne, przepisy intertemporalne zawarte w pierwotnym tekście ustawy wprowadzającej regulacje MDR nakładały obowiązek raportowania schematów gdzie pierwszej czynności dokonano po 25 czerwca 2018 r. wyłącznie na promotora oraz korzystającego. Przepisy nowelizacji obowiązek ten rozszerzają również na wspomagającego.

Schematy transgraniczne udostępniane lub wdrażane od 1 lipca 2020 r.

Dla schematów podatkowych transgranicznych udostępnionych lub wdrażanych po 30 czerwca 2020 r. bieg terminów rozpoczyna się 1 stycznia 2021 r. jeżeli:
  • udostępniono schemat podatkowy transgraniczny, przygotowano go do wdrożenia lub dokonano pierwszej czynności związanej z jego wdrażaniem  – dotyczy terminów dla  promotora i korzystającego;
  • wspomagający powziął wątpliwość czy uzgodnienie stanowi schemat podatkowy transgraniczny lub dostrzegł / powinien był dostrzec ten fakt – dotyczy terminów dla wspomagającego;
  • wspomagający udzielał wsparcia –  dotyczy terminu dla wspomagającego na zgłoszenie schematu transgranicznego.
Jeżeli promotor lub korzystający zlecili w okresie pomiędzy 1 lipca 2020 r. a 31 grudnia 2020 r. wspomagającemu wykonanie czynności obowiązek poinformowania wspomagającego o NSP schematu podatkowego upływa najpóźniej 31 stycznia 2021 r.

Zmiana zasad podpisywania MDR-3

MDR-3 będzie podpisywany przez:
  • osoby upoważnione do reprezentacji danego podmiotu (zgodnie z zasadami reprezentacji). Dotychczas przepisy nakładały obowiązek podpisania tej informacji przez wszystkich członków zarządu osoby prawnej. A to niezależnie od sposobu reprezentacji wskazanego w KRS. W przypadku spółek osobowych do  MDR-3 należało także dołączyć oświadczenie wspólników posiadających co najmniej 10% udziału w zyskach spółki niebędącej osobą prawną, poświadczające prawdziwość danych zawartych w tej informacji;
  • osobę upoważnioną do reprezentacji zagranicznego podmiotu w polskim oddziale;
  • osobę fizyczną – jeśli schemat dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną.
Nadal jednak nie będzie możliwe podpisanie tej informacji przez pełnomocnika.

Szczególna cecha rozpoznawcza

Doprecyzowana została przesłanka szczególnej cechy rozpoznawczej dotycząca zaliczanych do KUP płatności pomiędzy podmiotami powiązanymi, gdzie odbiorca nie ma siedziby w żadnym kraju albo ma siedzibę w tzw. „raju podatkowym”. Nowe brzmienie przepisów referuje do posiadania przez odbiorcę płatności siedziby / zarządu / miejsca zamieszkania w kraju wskazanym na liście wydawanej przez MF w formie aktu wykonawczego oraz w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej. MF ma publikować listę takich krajów i terytoriów niechętnych współpracy, które nie zostały ujęte w aktach wykonawczych do ustaw o podatkach dochodowych, w drodze obwieszczenia w Monitorze Polskim.

Terminy raportowania krajowych schematów podatkowych

Tzw. Tarcza 4.0 wprowadza również istotną zmianę w zakresie terminów raportowania schematów podatkowych. W odniesieniu do schematów innych niż transgraniczne, terminy wskazane w regulacjach MDR w Ordynacji podatkowej nie rozpoczynają się, a rozpoczęte podlegają zawieszeniu w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19.
Pliki do pobrania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz