Nowości w amortyzacji podatkowej od 2024 r.

Od 2024 r. obowiązują nowe możliwości w zakresie amortyzowania środków trwałych dla celów podatkowych (PIT oraz CIT).

Przyspieszona amortyzacja nowych obiektów

Pierwsza preferencja dotyczy budynków niemieszkalnych i budowli. W określonych przypadkach jest możliwość przyspieszonej amortyzacji takich środków trwałych. Podstawowe stawki amortyzacyjne wynoszą zasadniczo odpowiednio 2,5% i 4,5%. Przyspieszona amortyzacja może pozwalać nawet na stawkę 20%. Warunki są następujące:

  • Nowe zasady dotyczą mikro przedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (a więc mniej niż 250 pracowników oraz mniej niż 50 mln euro obrotu lub mniej niż 43 mln euro sumy aktywów z bilansu).
  • Nieruchomość musi znajdować się na obszarze o podwyższonej stopie bezrobocia oraz cechującym się niskim wskaźnikiem dochodów podatkowych gminy (stawka 10% przewidziana jest dla stopy bezrobocia powyżej 120% stopy krajowej, a stawka 20% dla stopy bezrobocia powyżej 170% stopy krajowej).

Szczegółowe wskaźniki wynikają odpowiednio z komunikatów GUS lub obwieszczeń Ministra Finansów. Nowa możliwość jest przewidziana dla zdarzeń, które nastąpiły po 31 grudnia 2023 r., w tym zwłaszcza uprawomocnienia się pozwolenia na budowę.

Preferencja stanowi formę pomocy de minimis, dlatego należy ją uwzględniać w stosownych limitach rocznych. Preferencja nie dotyczy budynków mieszkalnych, które aktualnie są wyłączone z efektywnej amortyzacji podatkowej. Celem preferencji jest wspieranie nowych inwestycji w tzw. „Polsce powiatowej”.

Amortyzacja a uzyskane dotacje

Druga zmiana dotyczy amortyzowania środków trwałych (w tym wartości niematerialnych i prawnych), na nabycie lub wytworzenie których podatnik (niezależnie od wielkości) uzyskał dotacje lub inną formę wsparcia ze środków publicznych.

Do tej pory zasadą było, że otrzymane dotacje nie stanowiły przychodu podatkowego, a jednocześnie podatnik był zobowiązany do wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów odpowiedniej części odpisu amortyzacyjnego od środka trwałego, w części, w której został sfinansowany wsparciem.

Nowe przepisy dają możliwość uproszczenia rozliczeń w ten sposób, że podatnik może rozpoznać przychód z otrzymanego wsparcia, a jednocześnie nie będzie zobowiązany do limitowania odpisów amortyzacyjnych. Może to być korzystne w zależności od osiąganych i prognozowanych strat/dochodów podatkowych. Jest to również często wygodniejsze z punktu widzenia samych rozliczeń przychodów i kosztów w systemach księgowych.

Warunkiem skorzystania z tej możliwości jest złożenie stosownego oświadczenia do dnia złożenia zeznania rocznego.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani szczegółami tych możliwości, w tym dokładnym sprawdzeniem warunków dla konkretnych projektów, zapraszamy do kontaktu z ekspertem MDDP.

Rafał Kranrafal.kran@mddp.pl+48 693 290 919

Niniejszy Tax Alert nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy spółka doradztwa podatkowego spółka akcyjna nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w komunikacie bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii doradców prawnych lub podatkowych.