Określenie przychodu z tytułu nieodpłatnego poręczenia kredytu między podmiotami powiązanymi

 

Warunek wynikający z art. 11 ust. 1 pkt 3 PDOPrU powoduje konieczność rozgraniczenia między aktywnością przedsiębiorców, która ma na celu zmniejszenie kosztów finansowania bieżącej działalności, od działań mających na celu transfer środków prowadzący wyłącznie do osiągnięcia zysku w postaci zmniejszenia dochodu.

 

W tym drugim przypadku uzyskanie korzystnych skutków podatkowych musi być dodatkowo następstwem czynności prawnych lub innych zdarzeń prawnych (między podmiotami powiązanymi), jakie w „normalnym” obrocie gospodarczym nie mają racjonalnego uzasadnienia.

Tym samym brak transferu zysków w realizacji świadczenia usług poręczenia kredytów bankowych pomiędzy podmiotami powiązanymi, w sprawie o sygn. I SA/Bk 377/23[1], doprowadził do niewystąpienia przesłanek do zastosowania przywołanego przepisu.

 

***

#WIĘCEJ na ten temat w artykule Agnieszki Krzyżaniak w Monitorze Podatkowym nr 1/2024 >
https://www.ksiegarnia.beck.pl/podatki/monitor-podatkowy/22125-monitor-podatkowy-nr-1-2024  
(dostęp do treści jest odpłatny).

 

[1] Wyrok WSA w Białymstoku z 29.11.2023 r., sygn. I SA/Bk 377/23.