Opodatkowanie VAT przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Wyrok TSUE w sprawie C-604/19 Gmina Wrocław

25 lutego b.r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C-604/19 Gmina Wrocław dotyczący kwestii opodatkowania VAT przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z mocy prawa.

Trybunał uznał, że przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo pełnej własności przewidziane w przepisach krajowych w zamian za uiszczenie opłaty stanowi dostawę towarów w rozumieniu tego przepisu.

Ponadto TSUE wskazał, że Gmina nie działa w tej mierze jako organ władzy publicznej, działa natomiast w charakterze podatnika w rozumieniu art. 9 ust. 1 dyrektywy VAT.

Wyrok Trybunału jest w tym zakresie zbieżny z wydaną w ubiegłym roku opinią Rzecznika Generalnego Juliane Kokott, która już wówczas wskazała, że na kwalifikację podatkową opłat pobieranych przez samorządy nie wpływa okoliczność przeniesienia własności na dotychczasowego użytkownika wieczystego. Opłaty te należy oceniać jako kontynuację dostawy nieruchomości, natomiast przekształcenie ma wpływ wyłącznie na zmianę przedmiotu dostawy.

W konsekwencji wyroku Trybunału, jednostki samorządu terytorialnego, które do tej pory, zgodnie z dominującą praktyką, traktowały przekształcenie prawa użytkowania wieczystego za pozostające poza zakresem opodatkowania VAT mogą być zobowiązane do uiszczenia z tego tytułu podatku.

Wyrok oznacza również, jeżeli przekształcenie dokonywane jest na rzecz podatnika, to podatnicy tacy będą mieć prawo do odliczenia podatku VAT z faktury wystawionej przez daną jednostkę samorządu terytorialnego. Kwestią dyskusyjną pozostaje, czy opłaty za przekształcenie będą mogły być powiększone o podatek VAT, w miejsce ich uwzględnienia w wysokości opłaty za przekształcenie.

Kwestią szczególnie istotną jest rozliczenie przeszłości, m.in. to czy jednostki samorządu mogą domagać się „dopłaty” kwoty odpowiadającej kwocie podatku czy przeciwnie – podatnicy, którzy w latach ubiegłych zapłacili opłatę za przekształcenie mogą teraz domagać się faktury z podatkiem ujętym w wartości opłaty.

 

*****

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z:

Tomaszem Michalikiem          Tomasz.Michalik@mddp.pl                   tel. + 48 501 733 720

Bartoszem Bogdańskim         Bartosz.Bogdański@mddp.pl               tel. + 48 660 440 140

lub Państwa doradcą ze strony MDDP.

Pobierz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz