Dla niektórych podatników początek roku wcale nie oznacza odpoczynku po wymagającym grudniu.

W bieżącym kwartale podatnicy będą się mierzyć z następującymi obowiązkami:

Obowiązek złożenia powiadomienia CBC-P

Kto?

Obowiązek ten dotyczy podmiotów wchodzących w skład grup kapitałowych, które muszą składać informację o grupie podmiotów (tzw. raport CBC-R) w państwie innym niż Polska. Obowiązek powstaje, gdy skonsolidowane przychody grupy kapitałowej w poprzednim roku obrotowym przekroczyły 3,25 mld PLN (w przypadku skonsolidowanych sprawozdań w PLN) lub 750 mln EUR bądź równowartość tej kwoty.

Co?

W powiadomieniu CBC-P podmiot z grupy kapitałowej jest zobowiązany wskazać jednostkę raportującą oraz państwo, w którym zostanie przekazana informacja o grupie podmiotów CBC-R.

Do kiedy?

W terminie 3 miesięcy od zakończenia roku obrotowego grupy kapitałowej.

W przypadku grup kapitałowych, których rok obrotowy trwał od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., termin na złożenie powiadomienia CBC-P upłynie 31 marca 2022 r.

Jak?

Zarówno powiadomienie CBC-P, jak i raport CBC-R, muszą być złożone drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu e-Deklaracje. Wzór powiadomienia CBC-P za 2021 rok ukazał się właśnie na stronie Ministerstwa Finansów [link: https://www.podatki.gov.pl/media/5401/cbc-p-2-_v1-0e.pdf]

Informacja o umowach zawartych z nierezydentami – formularz ORD-U

Kto?

Formularz ORD-U odnosi się do osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Dokument ten jest związany z koniecznością sporządzania oraz przekazywania informacji o umowach zawartych z nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego.

Co?

Obowiązek złożenia informacji ORD-U dotyczy umów (zawartych w roku podatkowym lub realizowanych w roku podatkowym, a zawartych w latach wcześniejszych) z nierezydentami:

  • powiązanymi osobowo lub kapitałowo, przy czym udział wynosi co najmniej 5%[1]. Uwzględniane są umowy, które zostały zawarte lub realizowane w roku podatkowym z tym samym nierezydentem, a suma należności albo suma zobowiązań wynikająca z tych umów przekroczyła równowartość 300 tys. EUR.
  • posiadającymi na terytorium Polski przedsiębiorstwo, oddział lub przedstawicielstwo w rozumieniu odrębnych przepisów. Umowa podlega obowiązkowi raportowemu, gdy jednorazowa wartość należności albo zobowiązań wynikająca z takiej umowy przekroczyła równowartość 5 tys. EUR.

Nierezydenci w rozumieniu Prawa dewizowego to wszystkie zagraniczne oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez rezydentów.

Do kiedy?

W terminie trzech miesięcy, licząc od zakończenia danego roku podatkowego.

Wyłączenie stosowania

Od dnia 1 stycznia 2022 r. obowiązek nie ma zastosowania do podmiotów, które sporządzają informację o cenach transferowych [TPR].

Uproszczenie to jednak nie dotyczy podatników oraz spółek niebędących osobami prawnymi, które dokonują transakcji z rajami podatkowymi.

Dokumentacja grupowa – Master File

Kto?

Obowiązek przygotowania dokumentacji grupowej (ang. Master File) dotyczy tych podmiotów powiązanych, które oprócz tego, że są objęte konsolidacją metodą pełną lub proporcjonalną i należą do grup kapitałowych, to dodatkowo spełniają dwa warunki:

1) są objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym,

2) skonsolidowane przychody przekroczyły w poprzednim roku obrotowym równowartość 200 milionów złotych.

Nie ma przeszkód, aby dokument ten mógł zostać przygotowany przez dowolny podmiot z Grupy (dopuszczalne jest posiadanie dokumentacji w j. angielskim).

Dokumentacja powinna być kompletna i zawierać wszystkie elementy wymagane przez polskie przepisy podatkowe.

Do kiedy?

Termin upływa z końcem trzeciego miesiąca licząc od dnia następującego po dniu, w którym upływa wydłużony termin do złożenia oświadczenia.

Jeżeli podmiot kończy rok obrotowy 31 grudnia, to termin na posiadanie dokumentacji grupowej upływa dla niego 31 marca 2022 r.

Nie ma konieczności składania tej informacji do organu podatkowego, jak również informowania organów o posiadaniu takiej dokumentacji.

 

*****

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z:

Magdaleną Marciniak Magdalena.Marciniak@mddp.pl +48 665 746 360
Martą Klepacz Marta.Klepacz@mddp.pl +48 533 889 036

 

lub Państwa doradcą ze strony MDDP.

Pobierz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz