zmiany w podatkach

Podatki - zmiany, zmiany i jeszcze raz zmiany – czyli najważniejsze zmiany w podatkach w 2019 roku cz. 2

23 listopada 2018 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw „duża” ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz niektórych innych ustaw. Jest to „lwia” część zmian w ustawach podatkowych, które zostaną wprowadzone od 1 stycznia 2019 roku. Poniżej prezentujemy aż 12 najważniejszych zmian. Rozszerzony opis poszczególnych zmian, będziemy zamieszczać w kolejnych naszych publikacjach.

1. Podatek od źródła trzeba będzie pobierać wg podstawowej stawki i ewentualnie podatnik lub płatnik będą się ubiegali o zwrot.

a. Niższą niż podstawowa stawkę podatku u źródła od wypłat poza Polskę podlegających podatkowi u źródła, będzie można zastosować na dotychczasowych zasadach jeżeli płatnik płaci do danego kontrahenta nie więcej niż 2 mln zł rocznie.

b. Jeżeli płatnik płaci do danego kontrahenta   rocznie z takich tytułów więcej niż 2 mln zł, to  będzie zobowiązany do poboru podatku wg podstawowej stawki, a podatnik lub płatnik będzie mógł się ewentualnie ubiegać o zwrot.

c. Alternatywnie, jeżeli płatnik płaci do danego kontrahenta  rocznie z takich tytułów więcej niż 2 mln zł, niższa niż podstawowa stawka znajdzie zastosowanie pod warunkiem złożenia oświadczenia potwierdzającego posiadanie dokumentów wymaganych na okoliczność warunków stosowania niższej stawki oraz zweryfikowanie kontrahenta. Będzie też można uzyskać specjalną urzędową opinię o możliwości stosowania przez płatnika zwolnienia z poboru zryczałtowanego podatku.

2. EXIT TAX, czyli podatek od wyprowadzki

a. Exit tax, w niektórych sytuacjach, będą płacić osoby fizyczne i osoby prawne przenoszące swoje aktywa z Polski za granicę, czy też wyprowadzające się z Polski.

b. Stawka podatkuwyniesie 19% podstawy opodatkowania. W określonych przypadkach dla osób fizycznych zastosowanie znajdzie niższa, 3% stawka podatku.

c. Podstawą opodatkowania będzie suma dochodów z niezrealizowanych zysków ustalonych dla poszczególnych składników majątku.

3. 4% dodatkowy podatek dla osób fizycznych

a. Osoby fizyczne uzyskujące dochód z większości występujących źródeł przekraczający 1 mln zł rocznie będą zobowiązane do zapłaty dodatkowego 4%owego podatku – tzw. daniny solidarnościowej.

4. 5%  stawka PIT i CIT dla wybranych rodzajów dochodów tzw. IP Box

a. 5% podatek dochodowy będzie miał zastosowanie do dochodów z określonych praw własności intelektualnych podlegających ochronie prawnej.

5. Opodatkowanie dochodów z tzw. walut wirtualnych (kryptowalut)

a. W podatku dochodowym od osób prawnych przychody z obrotu kryptowalutami będą zaliczane do przychodów z zysków kapitałowych, natomiast w podatku dochodowym od osób fizycznych uznane jako przychody z kapitałów pieniężnych.

b. Stawka podatkowa – 19% od dochodu z odpłatnego zbycia kryptowaluty (dochód z kryptowaluty = przychody ze sprzedaży – koszty uzyskania przychodów).

c. Wymiana kryptowalut – z jednej (np. BitCoin) na drugą (np. DasCoin) – nie będzie opodatkowana.

6. Koszt przy nabyciu wierzytelności rozpoznawany wcześniej

a. Pełne koszty nabycia wierzytelności mogą być rozpoznane już w momencie ich pierwszej spłaty (do wysokości uzyskanej spłaty), a nie dopiero po odzyskaniu całego długu.

7. Zagraniczne trusty, fundacje rodzinne i inne podmioty o zbliżonym charakterze powierniczym będą traktowane jako zagraniczne spółki kontrolowane (CFC).

a. Katalog podmiotów uznawanych za zagraniczne spółki kontrolowane zostanie rozszerzony o fundacje, trusty i inne podmioty o charakterze powierniczym.

8. Wspólne rozliczenie PIT możliwe po terminie

a. Wspólne rozliczenie podatku dochodowego PIT (z małżonkiem lub samotnie wychowywanym dzieckiem) będzie możliwe nawet, jeżeli zapomni się złożyć stosowna deklarację w ustawowym terminie do 30 kwietnia następnego roku.

9. E-PIT

a. Okres zwrotu nadpłaty podatku PIT przez US ulegnie skróceniu z 3 miesięcy do 45 dni.

b. Skrócony zostanie czas na przekazanie deklaracji (PIT-11,PIT-8C, IFT-1,IFT-1R) przez płatników. Dotychczas deklaracje należało złożyć do końca lutego, natomiast od nowego roku termin na złożenie deklaracji przypadnie 31 stycznia 2019 r.

c. Krajowa Izba Skarbowa do 15 lutego 2019 r. automatycznie przygotuje i udostępni w wersji elektronicznej zeznanie roczne PIT-37.

10. Nawet do 120% dodatkowego zobowiązania podatkowego za unikanie opodatkowania.

a. Jeżeli organ podatkowy stwierdzi w decyzji, że podatnik unikający opodatkowania osiągnął korzyści podatkowe, to będzie mógł nałożyć na niego sankcję w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego, wynoszącego do 120% zobowiązania.

11. Obowiązek raportowania o schematach podatkowych

a. Tzw. promotorzy czyli np. doradcy podatkowi, radcowie prawni oraz korzystający z tzw.  schematów podatkowych będą zobowiązani do przekazywania organom podatkowym informacji o schematach podatkowych, których wdrożenie skutkuje powstaniem korzyści podatkowej, pod rygorem dotkliwych sankcji.

b. Obowiązek będzie dotyczył transakcji transgranicznych wdrażanych po 25 czerwca 2018 oraz krajowych wprowadzanych po 1 listopada 2018 r.

12. Wyłączenie ochrony płynącej z interpretacji indywidualnych

a. Korzystne interpretacje indywidualne uzyskane przez przedsiębiorców w przeszłości, będą mogły zostać automatycznie uchylone przez Szefa KAS, jeżeli miały one na celu m.in. obejście prawa, czy podjąć działania optymalizacyjne w sposób sztuczny lub bez uzasadnienia ekonomicznego, a pozwoliły podatnikowi uzyskać korzyść podatkową.

Pliki do pobrania

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z:

+48 22 322 68 89

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz