Zapraszamy do lektury publikacji pt. „Przewodnik SUP 2024”, którego współautorem jest Marek Przybylski, menedżer, doradca podatkowy i radca prawny w MDDP.

Przewodnik ten dedykowany jest wszystkim osobom zainteresowanym praktycznymi aspektami unijnych i polskich regulacji. Celem tych regulacji jest ograniczenie nader szerokiego wykorzystywania przez konsumentów produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, a zatem nałożenia dodatkowych obowiązków sprawozdawczych, operacyjnych i finansowych na przedsiębiorców.

Materiał ten koncentruje się na opakowaniach i produktach higienicznych. Należy jednak pamiętać, że ustawa SUP obejmuje swym zakresem także wyroby tytoniowe oraz sprzęt rybacki.

Punktem wyjściowym dla nowych obowiązków jest Dyrektywa Single Use Plastic[1]. I choć została ona opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej już w 2019 r., to jej zapisy dotychczas nie obowiązywały polskich przedsiębiorców. Powyższe ze względu na brak przyjęcia przepisów krajowych implementujących tę dyrektywę. Co kluczowe, dyrektywy unijne nie obowiązują wprost. Aby regulacje w nich zawarte zaczęły obowiązywać przedsiębiorców, konieczne jest transponowanie ich przepisów do krajowego porządku prawnego.

W Polsce implementacja nastąpiła poprzez przyjęcie ustawy z 14 kwietnia 2023 r.[2]. Dopiero wejście w życie tej nowelizacji spowodowało, że nowe obowiązki zaczęły bezpośrednio obowiązywać także przedsiębiorców działających na obszarze Polski.

Ustawa SUP weszła w życie 24 maja 2023 r., ale obowiązki z niej wynikające wchodzą w życie w różnych terminach – niektóre od dnia wejścia w życie ustawy, inne od 1 stycznia 2024 r., natomiast jeszcze inne od 1 lipca 2024 r. Warto więc tych terminów pilnować, ponieważ niedopełnienie obowiązków skutkować może wysokimi karami finansowymi.

#WIĘCEJ na strone EKO-PAK > https://eko-pak.biz/wp-content/uploads/2024/01/Przewodnik-SUP-2024-EKO-PAK.pdf.

******

[1] Przyjęta 5 czerwca 2019 r. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/904.

[2] Ustawy z 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw.