Różnice kursowe przy uzyskanej pożyczce w walucie obcej mogą wystąpić z kilku tytułów

WSA w Warszawie wyrokiem z 22.08.2018 r., sygn. III SA/Wa 1665/18 przyznał rację podatnikowi, że w związku z otrzymaniem jako pożyczkodawca kwoty pożyczki w walucie, z której  środki zostaną sprzedane bankowi w zamian za polskie złote, mogą powstać różnice kursowe od tzw. własnych środków pieniężnych. Podatnik twierdził, że niezależnie od różnic kursowych powstających z tytułu otrzymania kwoty pożyczki (art. 15a ust. 2 pkt 5 i ust. 3 pkt 5 ustawy CIT) może rozpoznać różnice kursowe od tzw. własnych środków pieniężnych (art. 15a ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 3 ustawy CIT) – w związku ze sprzedażą waluty bankowi. Organ podatkowy uważał, że podatkowe różnice kursowe powstają tylko raz – z tytułu otrzymania pożyczki na podstawie pkt 5. Do tej pory orzecznictwo nie zajmowało się tym kontekstem zagadnienia różnic kursowych, pomimo że zjawisko zaciągania pożyczek czy kredytów w walucie obcej jest  powszechne. WSA potwierdził, że sprzedaż waluty może być “inną formą zapłaty”, o której mowa art. 15a ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 3 ustawy CIT oraz, że zapis “z zastrzeżeniem pkt 4 i 5” nie wyklucza zastosowania tych przepisów w do zamiany pożyczonej wcześniej waluty obcej nie złote. W większości sytuacji  zastosowanie się do rozstrzygnięcia WSA będzie  pozytywne dla podatników. Co prawda kursy waluty ulegają wahaniom, ale należy pamiętać, że rozliczenie wpływu waluty  z tytułu pożyczki odbywa się po kursie średnim NBP. Natomiast sprzedaż waluty odbywa się po kursie faktycznym, który z natury rzeczy jest niższy od średniego NBP. Z tego powodu  może powstać ujemna różnica kursowa stanowiąca koszt podatkowy. Pominięcie takiego kosztu w kalkulacji podatku dochodowego, w szczególności przy dużych projektach finansowanych długiem (np. nieruchomościowych), może prowadzić do znacznych strat. Może też oczywiście powstać dodatnia różnica kursowa i przychód podatkowy. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny. Powyższe potwierdza, że rozliczanie różnic kursowych na potrzeby podatku dochodowego może być przedmiotem istotnych wątpliwości, pomimo że przedmiotowe regulacje funkcjonują już od wielu lat.