W poniedziałek 11 lipca 2022 r. pojawiła się informacja, że Rada Ministrów wpisała w harmonogram prac projekt ustawy o zmianie ustawy o VAT dotyczący pakietu SLIM VAT 3 (nr projektu: UD411). Jako planowany termin jego przyjęcia przez rząd podano III kwartał 2022 r.

Zmiany mają być odpowiedzią na postulaty zgłaszane przez przedsiębiorców do Ministerstwa Finansów. Jako przyczyny i potrzebę wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie rząd podaje głównie uproszczenie rozliczania podatku VAT, a także zapewnienie większej zgodności polskich przepisów o VAT z regulacjami unijnymi. Oprócz tego projekt realizuje wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 15 kwietnia 2021 r. w sprawie Grupa Warzywna Sp. z o.o. vs. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu, sygn. akt C-935/19. TSUE orzekł, że polskie przepisy dotyczące możliwości nakładania przez organy podatkowe 20% sankcji VAT są niezgodnie z przepisami Dyrektywy  VAT w zakresie, w jakim mają zastosowanie niezależnie od tego, z jakich okoliczności wynika nieprawidłowość.

Przykładowymi zmianami proponowanymi w projekcie ustawy są, m.in.:

  • podwyższenie limitu sprzedaży małego podatnika z 1,2 mln € do 2 mln €,
  • doprecyzowanie zasad stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących w przypadku, gdy faktura wystawiona została w walucie innej niż PLN,
  • rezygnacja z wymogu posiadania faktury dot. WNT przy odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu,
  • w przypadku wiążących informacji ma dojść do konsolidacji ich wydawania poprzez wyznaczenie jednego organu właściwego, którym ma być Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
  • doprecyzowanie zasad dokonywania korekt podatku należnego od dostawy towarów dokonanej dla podróżnego,
  • umożliwienie podatnikom (a w przypadku tych reprezentowanych przez pośrednika – pośrednikowi) złożenia w przypadku transakcji rozliczanych uprzednio w systemie OSS/IOSS korekty deklaracji poza systemem OSS/IOSS oraz określenie wzorów elektronicznych deklaracji korygujących,
  • rozszerzenie możliwości przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT na kolejne podatki oraz opłaty, jak np. podatek od wydobycia niektórych kopalin, tzw. podatek od produkcji okrętowej, podatek tonażowy,
  • umożliwienie przekazywania środków z rachunku VAT na rachunek VAT przedstawiciela grupy VAT w celu zapłaty do urzędu skarbowego należnych podatków.

Znaczenie w VAT

Wszelkie zmiany polegające na uproszczeniu rozliczania podatków, w tym podatku VAT, należy ocenić pozytywnie, ponieważ zwiększają one pewność prawa. Na razie rząd będzie procedować opisywany projekt. Jego pełniejszy kształt poznamy w III kwartale 2022 r., w którym to planowane jest jego przyjęcie przez Radę Ministrów (i przekazanie do Sejmu RP).

 

Autor: Dominika Woroszyło

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz