Spółki Skarbu Państwa a obowiązki dokumetnacyjne

Zgodnie z art. 11n pkt 5 Ustawy o CIT  – Obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych nia ma zastosowania do transakcji kontrolowanych w przypadku, gdy powiązania wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami (dalej łącznie jako Skarb Państwa). Wskazany przepis obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r. Przy czym zwolnienie z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych w odniesieniu do transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi wyłącznie przez Skarb Państwa zostało wprowadzone już w 2018 r. (z mocą od 1 stycznia 2017 r.) Istotne jest to, że zwolnienie odnosi się do wyłącznych powiązań podmiotu ze Skarbem Państwa. Zwolnienie nie obowiązuje w przypadku występowania powiązań mieszanych między podmiotami, tj. powiązania występują zarówno przez Skarb Państwa, jak i inny/e podmiot/y. Wśród podatników nadal pojawiają się jednak wątpliwości związane z tą tematyką. Przykładem takich wątpliwości może być intepretacja indywidualna z dnia 16 czerwca 2020 r. (0111-KDIB1-3.4010.132.2020.1.IZ), wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: DKIS). Podatnik jest spółką handlową ze 100% udziałem Miasta. W ramach prowadzonej działalności, spółka eksploatuje sieć wodociągową i kanalizacyjną, która w przeważającej części zarządzana jest w oparciu o zawarte umowy dzierżawy. Właścicielem dzierżawionego majątku jest Związek ME (Związek zrzeszający 11 Gmin Miejskich). W dwuosobowym zarządzie Związku ME od 2019 r. zasiada Wiceburmistrz Miasta. Spółka powzięła wątpliwość czy do relacji pomiędzy grupą podmiotów (tj. Spółka i Związek ME) ma zastosowanie zwolnienie z obowiązku dokumentacyjnego. Spółka zastanawiała się, czy funkcja Wiceburmistrza może kreować powiązania zarządczo-kontrolne. Zdaniem Spółki z uwagi na to, że Burmistrz i Wiceburmistrz są organem wykonawczym gmny, a ich funkcje ograniczają się do reprezentowania udziałowca publicznego w zakresie wykonywania praw udziałów, powiązanie poprzez funkcje zarządczo-kontrolne nie występuje. Podsumowując, Spółka wskazala że w świetle obowiązujących przepisów nie ma obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych, ponieważ powiązania pomiędzy Spółką i Związkiem ME wynikają wyłącznie z powiązań przez Skarb Państwa. DKIS uznał stanowisko Spółki za prawidłowe, co w analizowanym stanie faktycznym jest jak najbardziej zrozumiałe. Podsumowując, w przypadku transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi wyłącznie poprzez Skarb Państwa, nie ma obowiązku przygotowania dokumentacji cen transferowych, jak również raportowania transakcji w ramach formularza TP-R. Przy czym należy pamiętać, że transakcje te są jedynie wyłączone z obowiązku przygotowania dokumentacji cen transferowych, a nie przepisów z zakresu cen transferowych (w tym podstawowej zasady arm’s length). Dodatkowo, należy pamiętać o tym, że samo powiązanie przez Skarb Państwa nie oznacza automatycznie braku obowiązku dokumentacyjnego. Należy bowiem zweryfikować czy pomiędzy podmiotami realizującymi transakcje nie istnieje inny rodzaj powiązania.