Wybrane orzeczenia WSA

Wyrok WSA W GLIWICACH z 21 czerwca 2022 r. (I SA/Gl 172/22).

Stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium kraju w rozumieniu VAT

Stan faktyczny

Spółka utworzona zgodnie z przepisami prawa duńskiego (z siedzibą w Danii) wystąpiła o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku VAT w zakresie posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.

W złożonym wniosku Spółka wskazała, że jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny w Polsce. Ponadto jest zarejestrowana do celów transakcji wewnątrzwspólnotowych w Polsce i w Danii. Na terytorium kraju działalność prowadzą także inne spółki, wchodzące w skład tej samej grupy, do której należy Spółka.  Grupa ta jest liderem w łańcuchu dostaw innowacyjnych opakowań premium oraz kompleksowych rozwiązań w zakresie etykiet dla korporacji konsumenckich, rolniczych oraz zdrowotnych.

W skład grupy wchodzi m.in. „A” sp. z o.o. ściśle związana gospodarczo ze Spółką (dalej: „podmiot powiązany”). Podmiot powiązany odpowiada za logistykę produkcji w Polsce oraz szereg procesów produkcyjnych czy obsługę poszczególnych zleceń. Spółka korzysta z powierzchni magazynowej wynajmowanej przez podmiot powiązany od podmiotów trzecich oraz posiada w Polsce zapasy nabyte w drodze importu. Spółka nabywa towary – opakowania – od podmiotu powiązanego, następnie dokonując dalszej odsprzedaży opakowań własnym kontrahentom. Spółka nabywa też od podmiotu powiązanego różnego rodzaju usługi: usługi IT, projektowania opakowań, przygotowania danych do fakturowania, usługi customer service czy magazynowania, konfekcjonowania oraz montażu (na materiale powierzonym).

Spółka współpracuje także z niepowiązanym podmiotem prowadzącym drukarnię offsetową (dalej: kontrahent). Spółka wskazała, że w fabryce kontrahenta znajdują się składniki majątku Spółki (maszyny) a drukarnia pracuje przy wykorzystaniu technologii stworzonej i zarządzanej przez Spółkę, realizując zlecenia otrzymane ze Spółki.

W ocenie Spółki posiada ona stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Spełnione bowiem zostało kryterium stałości – Spółka jest obecna w Polsce od około 10 lat. Zdaniem Spółki spełnione zostało również kryterium zaplecza personalnego oraz infrastruktury technicznej umożliwiających prowadzenie działalności. Spółka posiada własny majątek w Polsce (maszyny i zapasy) oraz wykorzystuje zasoby rzeczowe innych podmiotów (kontrahenta i podmiotu powiązanego). Ponadto Spółka korzysta z zaplecza osobowego innych podmiotów (kontrahenta, podmiotu powiązanego, agencji celnej i podmiotu realizującego usługi transportowe). W konsekwencji zdaniem Spółki posiada ona stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 28b ust. 2 ustawy o VAT.

Zdaniem Spółki przysługuje jej również w Polsce prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie przez spółkę usług. Biorąc pod uwagę fakt, że miejsce opodatkowania VAT usług nabywanych przez Spółkę jest ustalane na podstawie zasady ogólnej, a Spółka posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju (zgodnie z art. 28b ust. 2 ustawy o VAT), miejscem świadczenia tych usług jest Polska.

Stanowisko organu

Dyrektor KIS nie zgodził się ze stanowiskiem Spółki i uznał, że do przyjęcia stałego miejsca prowadzenia działalności w danym państwie nie jest konieczne posiadanie własnego zaplecza personalnego oraz infrastruktury technicznej, jeżeli dostępność innego zaplecza jest porównywalna do dostępności zaplecza własnego (podatnik musi sprawować pełną kontrolę nad zapleczem personalnym i technicznym).

Zdaniem organu w kwestii miejsca świadczenia usług realizowanych przez podmiot powiązany oraz przez pozostałych polskich podatników VAT na rzecz Spółki zastosowanie ma art. 28b ustawy o VAT. Zdaniem organu Spółka posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w miejscu działalności podmiotu powiązanego.  Tym samym, jeżeli wskazane usługi realizowane przez podmiot powiązany oraz przez pozostałych polskich podatników VAT na rzecz Spółki są świadczone na rzecz stałego miejsca prowadzenia działalności Spółki w Polsce, podlegają opodatkowaniu zgodnie z art. 28b ust. 2 ustawy o VAT. W konsekwencji w przypadku otrzymania przez Spółkę faktur dokumentujących nabycie usług zrealizowanych przez podmiot powiązany oraz przez pozostałych polskich podatników VAT z wykazanym podatkiem, Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w stosunku do miejsca, gdzie Spółka posiada stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej.

Zdaniem sądu

Spółka wniosła skargę do WSA w Gliwicach, który nie zgodził się ze stanowiskiem Spółki, tym samym oddalając skargę. WSA wskazał, iż organ prawidłowo zdeterminował warunki pozwalające ustalić stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej i słusznie uznał, iż mimo tego, że kontrahent posiada zaplecze techniczne należące do Spółki, to jednak Spółka nie posiada kontroli nad zasobami osobowymi kontrahenta.

Znaczenie w VAT

Sąd administracyjny odrębnie rozważył przesłanki pozwalające ustalić stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w kontekście współpracy Spółki z podmiotem powiązanym i z kontrahentem (drukarnia offsetowa). W konsekwencji sąd uznał, że Spółka nie jest uprawniona do odliczenia podatku naliczonego ze wszystkich faktur zakupowych dotyczących nabyć w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na terytorium kraju a jedynie z tych, w stosunku do których Spółka posiada stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej.

 

Autor: Joanna Ryś-Bednarczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz