Stawki amortyzacji można obniżyć wstecznie za lata nieprzedawnione

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 3 lutego 2022 r. w sprawie II FSK 1413/19 dopuszczalne jest wsteczne korygowanie stawek amortyzacji podatkowej za lata, które nie uległy przedawnieniu.

Orzeczenie ma charakter przełomowy i jest szczególne istotne dla podatników, którzy:

  • ponieśli w przeszłości straty i obecnie mają trudność z ich rozliczeniem,
  • w nieprzedawnionych okresach nie mieli możliwości rozliczenia starszych strat z uwagi na brak wystarczającego dochodu,

a jednocześnie dokonywali odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zgodnie z liniową metodą amortyzacji.

Jak wynika z relacji z ustnego uzasadnienia, na podstawie art. 16i ust. 5 ustawy o CIT podatnik może podjąć decyzję o obniżeniu stawek amortyzacji na dany rok również ex post. Konieczne jest jedynie, żeby ta zmiana następowała od pierwszego miesiąca każdego roku podatkowego. Podatnik może dokonać takiej zmiany w każdym czasie, kiedy dokonuje odpisów amortyzacyjnych, i zmiana będzie wywierać również skutki wstecz.

Zgodnie ze stanowiskiem NSA z zasady, że obniżenia stawek dokonuje się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki trwałe zostaną wprowadzone do ewidencji lub pierwszego miesiąca roku następującego po roku bieżącym, nie wynika, że podatnik nie może skorygować rozliczenia za przeszły okres w taki sposób, aby doprowadzić do obniżenia zgodnie z powyższą zasadą.

NSA utrzymał w mocy wcześniejszy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 11 grudnia 2018 r. III SA/Wa 566/18, zgodnie z którym:

  • „Zdaniem Sądu przedmiotowej zmiany można dokonać zarówno “na bieżąco” – korygując stawki w odniesieniu do przyszłych okresów, jak i “wstecz” – za okresy wcześniejsze, z uwzględnieniem terminu przedawnienia. W tym miejscu warto zaznaczyć, że niejasne przepisy prawa nie powinny rodzić dla stron negatywnych skutków, takich jak nałożenie obowiązku albo ograniczenie praw.”
  • „W ocenie Sądu art. 16i ust. 5 u.p.d.o.p., nie wprowadza w jakikolwiek sposób bezpośredniego zakazu dokonywania zmian stawek amortyzacji za lata wcześniejsze.”

Aktualnie nieprzedawnione, a więc potencjalnie podlegające korekcie są co do zasady rozliczenia za lata począwszy od 2016 r. (dla podatników, których rok podatkowy jest zgodny z kalendarzowym).

Jeśli byliby Państwo zainteresowani rozmową o tym, co ten precedensowy wyrok może w praktyce oznaczać dla Państwa firmy, to zapraszamy do kontaktu z:

Pawłem Mazurkiewiczem       Pawel.Mazurkiewicz@mddp.pl            tel. +48 505 169 749

lub Państwa doradcą ze strony MDDP.

Pobierz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz