Termin na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty VAT po wyroku TSUE w sprawie „ulgi na złe długi”na korzystnych zasadach upływa 7 stycznia 2021 r.

7 grudnia 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej został opublikowany wyrok Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-335/19 (E. sp. zo.o. sp. k.) dotyczący tzw. „ulgi na złe długi” w VAT.

Zgodnie z treścią opublikowanego właśnie wyroku, w celu skorzystania z ulgi na złe długi wystarczającym jest wykazanie, że wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności (do końca 2018 r. termin ten wynosił 150 dni). W wyroku Trybunał uznał za niezgodne z przepisami unijnymi warunki skorzystania z ulgi, zgodnie z którymi:

  • dłużnik musi być zarejestrowany jako podatnik VAT czynny i jednocześnie nie może być w trakcie upadłości, likwidacji lub postępowania restrukturyzacyjnego(zarówno na dzień wykonania świadczenia jak i na dzień poprzedzający korektę deklaracji w której podatnik chce skorzystać z ulgi),
  • wierzyciel musi być zarejestrowany jako podatnik VAT czynny (na dzień poprzedzający korektę deklaracji w której chce skorzystać z ulgi).Oznacza to, że podatnicy mogą pominąć ww. warunki i pomimo ich niespełnienia skorygować podatek VAT należny od nieuregulowanych należności, również za okresy przeszłe. Opublikowanie ww. wyroku Trybunału oznacza, że w celu uzyskania zwrotu nadpłaty wraz z oprocentowaniem liczonym aż do dnia jej zwrotu, podatnicy powinni złożyć korekty deklaracji wraz z wnioskiem o zwrot należnych kwot VAT (a w zakresie okresów za które ostateczne decyzje określające zostały wydane –wniosku o wznowienie postępowania podatkowego) najpóźniej do 7stycznia 2021r.

    W przypadku złożenia wniosku o zwrot należnych kwot VAT po 7 stycznia 2021 r. (wniosek o wznowienie postępowania po tej dacie będzie już nieskuteczny), oprocentowanie od powstałej nadpłaty przysługiwać będzie jedynie za okres od dnia jej powstania do 7 stycznia 2021 r.

    Mając powyższe na uwadze, rekomendujemy zweryfikowanie pod tym kątem przeterminowanych wierzytelności za ostatnie 5 lat i złożenie stosownych wniosków przed 7 stycznia 2021 r. Przy czym z końcem 2020 r. upływa termin na skorygowanie rozliczeń VAT za okres od grudnia 2014 r. do listopada 2015 r.

    Oczywiście doradcy z MDDP oferują wsparcie w zakresie przygotowania wniosków oraz odzyskania przez Państwa kwot VAT od nieuregulowanych należności.

*****

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z:

Tomaszem Michalikiem
e-mail: Tomasz.Michalik@mddp.pl
tel. + 48 2232268 88

Janiną Fornalik
e-mail: Janina.Fornalik@mddp.pl
tel. + 48 2232268 88

Pawłem Goś
e-mail: Pawel.Gos@mddp.pl
tel. + 48 2232268 88

lub Państwa doradcą ze strony MDDP.

Pobierz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz