Uchwała NSA rozstrzygnie, czy przepisy covidowe zawiesiły przedawnienie podatkowe

Naczelny Sąd Administracyjny wyda uchwałę dotyczącą tego, czy przepis ustawy antycovidowej dotyczący zawieszenia terminów wynikających z prawa administracyjnego dotyczy również przepisów prawa podatkowego (w tym przedawnienia zobowiązań podatkowych). Zagadnienie to ma ogromne znaczenie dla wszystkich podatników i uporządkuje istniejące rozbieżności dotyczące m.in. terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych.

Wprowadzenie art. 15 zzr ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (tzw. ustawy antycovidowej)[1] wprowadziło ogromne zamieszanie dotyczące zawieszenia terminów zawartych w przepisach prawa podatkowego. Powstały bardzo istotne wątpliwości co do tego, czy zawieszenie przepisów prawa administracyjnego (które obowiązywało w pierwszych kilkudziesięciu dniach pandemii) dotyczyło również przepisów prawa podatkowego. Ma to swoje odzwierciedlenie w niejednolitej linii orzeczniczej sądów administracyjnych.

Ustalenie prawidłowej wykładni tego przepisu jest niezwykle istotne dla wszystkich podatników. Gdyby uznać, że ww. przepis ustawy antycovidowej należy stosować również do przepisów prawa podatkowego – oznaczałoby to, że bieg terminu przedawnienia wszystkich zobowiązań podatkowych, które nie przedawniły się z końcem 2019 – podlega wydłużeniu o kilkadziesiąt dni (przedawnienie zobowiązania podatkowego nie następuje standardowo z końcem grudnia, ale w marcu kolejnego roku).

Interpretacja tej regulacji ma również bardzo istotne znaczenie dla wielu innych zagadnień związanych ze stosowaniem prawa podatkowego – np. możliwości przywrócenia terminów podatkowych, jak również zawieszenia biegu terminów do złożenia środków odwoławczych, deklaracji podatkowych, oświadczeń (o zastosowaniu zwolnień podatkowych), czy też zapłaty podatku.

Co istotne – NSA w ramach uchwały będzie musiał również rozstrzygnąć, czy możliwe jest uznanie, że zawieszenie przepisów prawa podatkowego ma zastosowanie jedynie na korzyść podatników. Wydaje się, że ograniczenie możliwości stosowania przepisów o zawieszeniu terminów podatkowych jedynie do przypadków działających na korzyść podatników powinno najpełniej odzwierciedlać konstytucyjną zasadę ochrony praw podatników.

Uchwała NSA powinna jednoznacznie rozwiać istniejące obecnie wątpliwości, wobec czego będzie miała kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa podatkowego wszystkich podatników. Pomimo tego, że uchwała formalnie nie jest wiążąca dla wszystkich sądów – to jednak w praktyce wszystkie sądy administracyjne i organy podatkowe będą obowiązane stosować interpretację przepisów przedstawioną przez NSA w uchwale.

Pozostaje mieć nadzieję, że NSA potraktuje sprawę priorytetowo i wyda uchwałę jeszcze w tym roku (aby podatnicy wiedzieli przed końcem roku, kiedy nastąpi przedawnienie ich zobowiązań podatkowych).

[1] Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020.568).

*****

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z:

   
Jakub Warniełojakub.warnielo@mddp.pl+48 600 816 431

lub Państwa doradcą ze strony MDDP.