Ważna wygrana zespołu Postępowań Podatkowych MDDP

Zespół Postępowań Podatkowych pod kierownictwem Jakuba Warnieło wygrał sprawę przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu dotyczącą kwestii instrumentalnego wszczęcia postępowania karnego skarbowego oraz związanego z tym przedawnienia zobowiązań podatkowych. Sprawa dotyczyła naszego klienta, wobec którego wszczęto postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe, wobec czego – zdaniem organów podatkowych – doszło do zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w VAT. W efekcie, organy miały wydłużony czas na kwestionowanie rozliczeń podatkowych klienta i możliwe było wydanie decyzji określającej zobowiązanie w VAT po upływie standardowego terminu przedawnienia. W ramach postępowania sądowoadministracyjnego pełnomocnicy z MDDP zwracali uwagę na to, że całokształt okoliczności związanych ze wszczęciem postępowania karnego skarbowego wskazuje na to, że miało ono charakter instrumentalny i było nakierowane wyłącznie na wydłużenie czasu na wydanie decyzji podatkowej. Przedstawiana argumentacja w szczególności zawierała odniesienie się do przesłanek przedstawionych w niedawnej uchwale NSA z 24 maja 2021 r. (sygn. akt I FPS 1/21), zgodnie z którą sądy administracyjne są zobowiązane do oceny tego, czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego nie stanowiło nadużycia prawa. WSA w Poznaniu potwierdził stanowisko naszego klienta. Stwierdził, że organy podatkowe nie przedstawiły żadnych argumentów, które pozwalałyby uznać, że nie doszło do instrumentalnego wszczęcia postępowania karnego skarbowego. Sąd w uzasadnieniu ustnym powołał się na wskazywane przez pełnomocników z MDDP okoliczności świadczące o tym, że wszczęcie postępowania karnego skarbowego było dokonane jedynie w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. To ważny wyrok nie tylko dla naszego klienta (dla którego wydanie decyzji ostatecznej poważnie zachwiało jego funkcjonowaniem), ale dla wszystkich podatników, wobec których organy podatkowe wydały (lub zamierzają wydać) decyzję po upływie pięcioletniego terminu przedawnienia powołując się na przesłankę zawieszenia jego biegu na skutek wszczęcia postępowania karnego skarbowego. Wyrok WSA w Poznaniu pokazuje, że warto dokładnie przeanalizować okoliczności związane z wszczęciem postępowania KKS. Może bowiem okazać się, że wydane przez organy podatkowe decyzje powinny zostać uchylone, a postępowania umorzone (ze względu na upływ biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego). Wyrok WSA w Poznaniu z 12 listopada 2021 r. sygn. akt I SA/Po 11/21.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz