Wyższa kwota zwolnienia na finansowanie posiłków dla pracowników

1 września br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Zgodnie z nim podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie stanowi wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu oraz wartość otrzymanych przez pracowników bonów, talonów, kuponów i kart przedpłaconych uprawniających do nabycia wyłącznie posiłków w placówkach gastronomicznych lub handlowych – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 450 zł.

Co konkretnie się zmieniło?

  • Podniesiono z 300 do 450 zł miesięcznie kwotę wydatków na posiłki dla pracowników, które są zwolnione ze składek na ubezpieczenia społeczne.
  • Wskazano wprost, że zwolnieniem objęte są również przekazane zatrudnionym bony, talony, kupony oraz karty przedpłacone.
  • Bony, talony, kupony czy karty przedpłacone muszą uprawniać ich posiadacza do nabycia wyłącznie posiłków w placówkach gastronomicznych lub handlowych (tutaj nastąpiła zmiana względem pierwotnej wersji zmiany do rozporządzenia, która przewidywała możliwość zakupu posiłków wyłącznie w placówkach gastronomicznych i obejmowała również przetworzone produkty żywnościowe).

Jak możemy pomóc?

  • Jeśli nie zapewniacie Państwo posiłków pracowników, warto rozważyć wdrożenie nowego benefitu. Możemy wesprzeć Państwa we wszystkich aspektach podatkowo-składkowo z tym związanych.
  • Natomiast jeśli posiłki jako benefit pracowniczy już funkcjonują w Państwa firmie – dokonamy przeglądu, czy spełnia on przesłanki do zastosowania powyższego zwolnienia.
  • Służymy również pomocą przy wsparciu rozszerzenia tego benefitu o inne grupy zatrudnionych (np. zleceniobiorcy) z zachowaniem prawa do zwolnienia ze składek ZUS.

***

Zapraszamy do kontaktu:

Anna Misiakanna.misiak@mddp.pl+48 500 046 024
 

Niniejszy Tax Alert nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy spółka doradztwa podatkowego spółka akcyjna nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w komunikacie bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii doradców prawnych lub podatkowych.