MF zapowiada, że w III kwartale 2020 zaproponuje zmiany do ustaw o podatkach dochodowych, obejmujące między innymi:

 • nadanie spółce komandytowej statusu podatnika podatku dochodowego; po zmianie podatek dochodowy będzie uiszczany przez spółkę komandytową. Z zapowiedzi wynika, że opodatkowana będzie również dystrybucja zysku – ze spółki do wspólników spółki komandytowej. Podobne zasady mogą również dotyczyć niektórych spółek jawnych – wówczas, gdy podatnicy podatku dochodowego, partycypujący w zyskach spółki jawnej nie są ujawniani;
 • ograniczenie możliwości rozliczania strat w sytuacji, w której podatnik przejął inny podmiot lub do podatnika wniesiony został wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części lub wkład pieniężny, za który podatnik nabył przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa;
 • zmiany w zakresie wyliczenia maksymalnej wysokości kosztów finansowania dłużnego, która może być kosztem podatkowym;
 • opodatkowanie wydania majątku rzeczowego w przypadku likwidacji spółek;
 • podwyższenie limitu przychodów z bieżącego roku podatkowego z 1,2 mln euro do 2 mln euro uprawniających do korzystania z obniżonej 9% stawki podatku CIT.
 • ograniczenie możliwości obniżania stawek amortyzacyjnych w sytuacji, w której podatnik korzysta ze zwolnienia z opodatkowania;
 • zbliżenie zasad amortyzacji podatkowej i rachunkowej;
 • przeniesienie obowiązku rozliczenia podatku z tytułu zbycia udziałów w tzw. spółkach nieruchomościowych ze sprzedawcy na spółkę nieruchomościową;
 • rozszerzenie zakresu transakcji podlegających weryfikacji pod kątem zgodności z zasadą ceny rynkowej gdy beneficjent rzeczywisty ma siedzibę w tzw. „raju podatkowym”;
 • wprowadzenie obowiązku corocznego sporządzania i podania do publicznej wiadomości polityki podatkowej y przez podatników podatku CIT;
 • wprowadzenie dalszego zwolnienia z podatku od przychodów z budynków także w przypadku, gdyby po dniu 31 grudnia 2020 r. (koniec terminu obecnie obowiązującego zwolnienia), nadal obowiązywał w Polsce stan epidemii związany z SARS-CoV-21.
 • analogiczne zmiany w zakresie PIT, a dodatkowo likwidacja tzw. ulgi abolicyjnej, która ma znaczenie dla Polaków pracujących za granicą.

Treść przepisów nie została jeszcze opublikowana. W przypadku pytań, zachęcamy do kontaktu z ekspertami MDDP.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz