Zasada ceny rynkowej (ang. arm’s length principle) to nadrzędna zasadą w obszarze cen transferowych. Oznacza ona, że podmioty powiązane są zobowiązane do kształtowania relacji handlowych pomiędzy sobą na warunkach rynkowych, niezależnie od istotności transakcji i faktu powstania obowiązku dokumentacyjnego.

Zasada wywodzi się z Modelowej Konwencji OECD i została wprowadzona do polskiego porządku prawnego w ustawach o podatkach dochodowych. Zgodnie z art. 11c ust. 1 ustawy o CIT i odpowiednio art. 23o ust. 1 ustawy o PIT: „podmioty powiązane są zobowiązane ustalać ceny transferowe na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane”. Tym samym należy przyjąć, że zasada nakłada na podmioty powiązane obowiązek kreowania relacji handlowych z powiązanymi kontrahentami oraz ustalania cen w sposób i na poziomie rynkowym, czyli tak, jak podmioty niezależne konkurujące ze sobą na rynku.

Organy podatkowe mogą weryfikować, czy zasada ceny rynkowej została spełniona oraz czy ceny ustalone w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi są ustalone na warunkach rynkowych. Zważywszy na to kluczowym jest ustalenie cen transferowych w taki sposób, aby nie różniły się od cen wyznaczanych przez mechanizm wolnorynkowy.

***

#WIĘCEJ na ten temat w artykule Magdaleny DymkowskiejJustyny Janeczko w dzienniku Rzeczpospolita >
https://www.rp.pl/podatki/art39503981-zasada-ceny-rynkowej-to-glowna-regula-badania-rynkowych-warunkow-transakcji.