podatki dochodowe

Zmiany w podatkach dochodowych od 1 stycznia 2019 r. – wybór MDDP

Z uwagi na liczne zmiany w podatkach dochodowych od 1 stycznia 2019 r., wybraliśmy te, które zdaniem ekspertów MDDP warto pilnie odnotować. Zebraliśmy je w jednym miejscu, mimo że wynikają z wielu aktów prawnych.

1. Podatek od źródła trzeba będzie pobierać wg podstawowej stawki i ewentualnie podatnik lub płatnik będą się ubiegali o zwrot.

 • Niższą niż podstawowa stawkę podatku u źródła od wypłat poza Polskę (oraz zwolnienie dla dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych), będzie można zastosować na dotychczasowych zasadach jeżeli płatnik płaci do danego kontrahenta nie więcej niż 2.000.000 zł rocznie. W stosunku do takich płatności wprowadzono jednak dodatkowy obowiązek zachowania należytej staranności w badaniu przesłanek zastosowania stawki niższej niż podstawowa.
 • Jeżeli płatnik płaci do danego kontrahenta rocznie ze wskazanych wyżej tytułów więcej niż 2.000.000 zł, to będzie zobowiązany do poboru podatku wg podstawowej stawki od nadwyżki ponad kwotę 2.000.000 zł, a podatnik lub płatnik będzie mógł się ewentualnie ubiegać o zwrot.
 • Alternatywnie, jeżeli płatnik płaci do danego kontrahenta rocznie z takich tytułów więcej niż 2.000.000 zł, niższa niż podstawowa stawka znajdzie zastosowanie pod warunkiem złożenia oświadczenia potwierdzającego posiadanie dokumentów wymaganych celem stosowania niższej stawki oraz zweryfikowanie aktualności informacji w nich zawartych. Będzie też można uzyskać specjalną urzędową opinię o możliwości stosowania przez płatnika zwolnienia z poboru podatku u źródła.Nowe przepisy będą obowiązywać w stosunku do płatności dokonywanych po 31 grudnia 2018 r., ale wg zapowiedzi Ministra Finansów (na razie nieoficjalnych) obowiązywanie zaostrzonych przepisów dotyczących płatności powyżej 2.000.000 zł na rzecz zagranicznych kontrahentów zostanie odroczone na lipiec 2019 r.

2. EXIT TAX, czyli podatek od wyprowadzki

 • Exit tax, w niektórych sytuacjach, będą płacić osoby fizyczne i osoby prawne przenoszące swoje aktywa z Polski za granicę, czy też wyprowadzające się z Polski.
 • Stawka podatkuwyniesie 19% podstawy opodatkowania. W określonych przypadkach dla osób fizycznych zastosowanie znajdzie niższa, 3% stawka podatku.
 • Podstawą opodatkowania będzie suma dochodów z niezrealizowanych zysków ustalonych dla poszczególnych składników majątku. W przypadku osób fizycznych opodatkowania będzie nadwyżka wartości aktywów ponad 4.000.000 zł.

3. 4% dodatkowy podatek dla osób fizycznych

 • Osoby fizyczne, uzyskujące dochód z większości występujących źródeł, przekraczający 1.000.000 zł rocznie, będą zobowiązane do zapłaty dodatkowego 4%-owego podatku – tzw. daniny solidarnościowej. Podatek będzie płatny od nadwyżki dochodów ponad 1.000.000 zł.

4. 5% stawka PIT i CIT dla wybranych rodzajów dochodów tzw. IP Box

 • 5% podatek dochodowy będzie miał zastosowanie do dochodów z określonych praw własności intelektualnych podlegających ochronie prawnej.

5. Opodatkowanie dochodów z tzw. walut wirtualnych (kryptowalut)

 • W podatku dochodowym od osób prawnych przychody z obrotu kryptowalutami będą zaliczane do przychodów z zysków kapitałowych, natomiast w podatku dochodowym od osób fizycznych uznane jako przychody z kapitałów pieniężnych.
 • Stawka podatkowa – 19% od dochodu z odpłatnego zbycia kryptowaluty (dochód z kryptowaluty = przychody ze sprzedaży – koszty uzyskania przychodów). Koszty będą, co do zasady, potrącalne w roku podatkowym, w którym zostały poniesione.
 • Wymiana kryptowalut – z jednej (np. BitCoin) na drugą (np. DasCoin) – nie będzie opodatkowana.

6. Koszt przy nabyciu wierzytelności rozpoznawany wcześniej

 • Pełne koszty nabycia wierzytelności mogą być rozpoznane już w momencie ich pierwszej spłaty (do wysokości uzyskanej spłaty), a nie dopiero po odzyskaniu całego długu.

7. Zagraniczne trusty, fundacje rodzinne i inne podmioty o zbliżonym charakterze powierniczym będą traktowane jako zagraniczne spółki kontrolowane (CFC).

 • Katalog podmiotów uznawanych za zagraniczne spółki kontrolowane zostanie rozszerzony o fundacje, trusty i inne podmioty o charakterze powierniczym.

8. Wspólne rozliczenie PIT możliwe po terminie

 • Wspólne rozliczenie podatku dochodowego PIT (z małżonkiem lub samotnie wychowywanym dzieckiem) będzie możliwe nawet, jeżeli zapomni się złożyć stosowna deklarację w ustawowym terminie do 30 kwietnia następnego roku.

9. E-PIT

 • Okres zwrotu nadpłaty podatku PIT przez US ulegnie skróceniu z 3 miesięcy do 45 dni.
 • Skrócony zostanie czas na przekazanie deklaracji (PIT-11,PIT-8C) przez płatników do urzędu skarbowego. Dotychczas deklaracje należało złożyć do końca lutego, natomiast od nowego roku termin na złożenie deklaracji przypadnie 31 stycznia 2019 r.
 • Krajowa Administracja Skarbowa do 15 lutego 2019 r. automatycznie przygotuje i udostępni w wersji elektronicznej zeznanie roczne PIT-37 i PIT-38.

10. Nawet do 120% dodatkowego zobowiązania podatkowego za unikanie opodatkowania.

 • Jeżeli organ podatkowy stwierdzi w decyzji, że podatnik unikający opodatkowania osiągnął korzyści podatkowe, to będzie mógł nałożyć na niego sankcję w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego, wynoszącego do 120% zobowiązania.

11. Obowiązek raportowania o schematach podatkowych

 • Promotorzy czyli np. doradcy podatkowi, radcowie prawni oraz korzystający z tzw. schematów podatkowych będą zobowiązani do przekazywania organom podatkowym informacji o schematach podatkowych, których wdrożenie skutkuje powstaniem korzyści podatkowej, pod rygorem dotkliwych sankcji.
 • Obowiązek będzie dotyczył transakcji transgranicznych wdrażanych po 25 czerwca 2018 oraz krajowych wprowadzanych po 1 listopada 2018 r.

12. Wyłączenie ochrony płynącej z interpretacji indywidualnych

 • Iinterpretacje indywidualne uzyskane przez przedsiębiorców w przeszłości, będą mogły zostać automatycznie uchylone przez Szefa KAS, jeżeli miały one na celu m.in. obejście prawa, czy podjętodziałania optymalizacyjne w sposób sztuczny lub bez uzasadnienia ekonomicznego, a pozwoliły podatnikowi uzyskać korzyść podatkową.

13. 9% stawka CIT

 • Spółki podlegające CIT z przychodami do 1.200.000 euro w roku podatkowym rozpoczynającym się po 1 stycznia 2019 r. oraz spółki rozpoczynające działalność gospodarczą od 2019 będą mogły stosować 9% stawkę

14. Koszty samochodów osobowych

 • Limit odpisów amortyzacyjnych i wydatków na ubezpieczenia samochodów osobowych, który może być uznany za koszt podatkowy zostanie podniesiony do 150 tysięcy zł, a dla samochodów elektrycznych do 225.000 zł.
 • Ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów podatkowych będą podlegały również raty leasingowe oraz płatności wynikające z umów najmu i dzierżawy dotyczące samochodów osobowych. Do kosztów podatkowych będzie można zaliczyć opłaty z tytułu używania takich samochodów wyłącznie w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 tys. zł pozostaje do wartości takiego samochodu, a w przypadku samochodów elektrycznych odpowiednio do wartości 225.000zł
 • Analogicznie jak w przypadku podatku VAT, zostaną wprowadzone limity dotyczące wydatków związanych z eksploatacją samochodów:
  – 100% odliczenia kosztów przy wyłącznym wykorzystywaniu pojazdu do celów działalności gospodarczej,
  – 75% odliczenia kosztów przy wykorzystywaniu pojazdu do celów mieszanych (służbowo-prywatnych),
  – 20% odliczenia kosztów, przy wykorzystywaniu auta prywatnego do celów działalności gospodarczej.

15. Prawo do kosztów przy konwersji długu na kapitał

 • Podatnicy będą mogli zaliczyć wartość zobowiązania, np. wartość pożyczki, do kosztów uzyskania przychodów z tytułu wniesienia zobowiązania aportem do spółki kapitałowej, pod warunkiem, że dojedzie do faktycznego otrzymania zobowiązania (pożyczki) przez spółkę.

16. CIT – dodatkowy koszt z tytułu tzw. hipotetycznych odsetek ale dopiero od 2020 r.

 • Hipotetyczne odsetki będzie można zaliczyć do kosztów podatkowych w dwóch przypadkach: zatrzymania zysku w spółce oraz wniesienia dopłat przez wspólników spółki.
 • Limit hipotetycznych odsetek wynosi 250.000zł w roku podatkowym.

17. PIT od sprzedaży nie każdej nieruchomości ze spadku

 • Sprzedaż odziedziczonych (ale nie darowanych) nieruchomości będzie wyłączona z opodatkowania PIT, jeżeli nastąpi pięć lat licząc od końca roku w którym nastąpiło ich nabycie lub wybudowanie przez spadkodawcę – a nie spadkobiercę, jak to było dotychczas.
 • Koszty uzyskania przychodów ze sprzedaży nieruchomości pochodzącej ze spadku będą powiększone o przypadające na podatnika (spadkobiercę) ciężary spadkowe oraz udokumentowane koszty nabycia lub wytworzenia poniesione przez spadkodawcę.

18. Zmiany w tzw. uldze mieszkaniowej

 • Termin wydatkowania środków przeznaczonych na własne tzw. cele mieszkaniowe zostaje wydłużony z 2 na 3 lata.
 • Przed upływem ww. okresu 3 lat powinno dojść do nabycia prawa własności albo określonego prawa majątkowego, aby ponoszone wydatki zostały uwzględnione w ramach ulgi mieszkaniowej.

19. Status „małego podatnika” w PIT i CIT dla szerszego grona przedsiębiorców

 • Podwyższony zostanie próg przychodów ze sprzedaży brutto, który uprawnia do nabycia statusu małego podatnika.
 • Dotychczas  próg wynosił 1.200.000 euro, natomiast od 1 stycznia 2020 r. będzie wynosić 2.000.000 euro.

20. Zwolnienie Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych (ASI) od podatku CIT dla dochodów ze zbycia udziałów (akcji)

 • Dochody ASI ze zbycia udziałów lub akcji będą zwolnione z opodatkowania CIT, jeżeli ASI posiadała przed dniem zbycia bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, której udziały (akcje) są zbywane, nieprzerwanie przez  dwa lata. Zwolnienie nie dotyczy zbycia udziałów w spółkach nieruchomościowych.

21. Możliwe będzie jednorazowe rozliczenie straty do wysokości 5.000.000 zł w jednym roku podatkowym

 • Natomiast nieodliczona kwota może pomniejszyć dochód podatnika w pozostałych pięciu latach, nie może jednak przekroczyć 50% wysokości tej straty.

22. Odszkodowsania od ubezpieczyciela  zwolnione z PIT i CIT

 • Otrzymane kwoty odszkodowania od ubezpieczyciela będą zwolnione z opodatkowania, ale muszą zostać przeznaczone na odtworzenie zniszczonych środków trwałych (z wyłączeniem samochodów osobowych) poprzez remont/zakup/wytworzenie ich we własnym zakresie w okresie nie późniejszym niż do upływu kolejnego roku podatkowego.

23. Wydłużenie terminów wyboru opodatkowania działalności gospodarczej podatkiem 19% PIT

 • Dotychczas podatnik na wybór 19% podatku liniowego miał czas, do 20 stycznia danegoroku, a decyzji tej nie można było zmienić w trakcie roku podatkowego.
 • Zgodnie z nowymi przepisami wyboru będzie można dokonać do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego.

24. Zlikwidowanie obowiązków, które nie wpływają bezpośrednio na rozliczenia podatkowe podatników, a organ może je ustalić w oparciu o inne dokumenty

 • Uproszczenie będzie polegać na likwidacji niektórych obowiązków składania informacji lub zawiadomień do urzędów podatkowych m.in. w zakresie zawieszenia wykonywania działalności, prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, wyboru sposobu ustalania daty powstania przychodu w przypadku pobrania wpłat na poczet dostaw towarów i usług oraz wyboru metody wpłacania zaliczek na podatek.

25. Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu w PIT wynagrodzenia za pracę współpracującego małżonka i małoletnich dzieci podatnika

 • Koszty wynagrodzeń za pracę małżonka/małoletniego dziecka u podatników PIT, będą kosztem podatkowym na takich samych zasadach jak innych pracowników i zleceniobiorców.
Pliki do pobrania

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z naszymi ekspertami, lub Państwa doradcą ze strony MDDP.

+48 22 322 68 89

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz