Zmiany w podatku CIT na rok 2022

Do najważniejszych zmian w CIT na rok 2022 należą:
Złagodzenie warunków ryczałtu od dochodu spółek (tzw. estońskiego CIT)
 • spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne również będą mogły stosować CIT estoński;
 • zniesienie obowiązku zapłaty tzw. „podatku na wejściu” (różnica między wynikiem księgowym a podatkowym ustalana przed objęciem estońskim CIT) w przypadku stosowania estońskiego CIT przez co najmniej 4 lata;
 • zniesienie obowiązku ponoszenia nakładów inwestycyjnych;
 • zniesienie górnego limitu przychodów spółki, która może stosować CIT estoński;
 • obniżenie wysokości ryczałtu CIT estońskiego do 10% dla małych podatników oraz 20% dla pozostałych podatników (efektywne opodatkowanie CIT+PIT 20% dla małych podatników oraz 25% dla pozostałych, przy odmiennej interpretacji przepisów możliwe też niższe stawki).
Polska spółka holdingowa
 • wprowadzenie koncepcji spółki holdingowej, której status mogą posiadać spółki akcyjne oraz z o.o., prowadzące rzeczywistą działalność gospodarczą oraz koncepcji spółki zależnej, tj. takiej, w której spółka holdingowa posiada co najmniej 10% udziałów/akcji przez co najmniej 1 rok (nie dotyczy polskich spółek nieruchomościowych i spółek, które posiadają więcej niż 5% udziałów/akcji w innej spółce);
 • zwolnienie z opodatkowania CIT przy spełnieniu określonych warunków:
  • 100% dochodu z tytułu zbycia udziałów (akcji) w spółce zależnej do podmiotu niepowiązanego;
  • 95% kwoty dywidendy otrzymanej przez spółkę holdingową od kwalifikującej się spółki zależnej.
Ulgi podatkowe
 • ulga konsolidacyjna – dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania niektórych kosztów około transakcyjnych (np. opłat notarialnych, doradztwa) poniesionych na nabycie udziałów (akcji) niepowiązanej spółki kapitałowej prowadzącej analogiczną działalność podstawową do nabywcy (przy spełnieniu innych dodatkowych warunków) – maksymalnie 250.000 zł rocznie;
 • ulga na IPO – dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania 50%-150% kosztów związanych z przeprowadzeniem IPO;
 • ulga na prototyp – dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania 30% wybranych kosztów związanych z produkcją próbną produktu (np. zakup środków trwałych niezbędnych do próbnej produkcji, koszty badań i ekspertyz) – maksymalnie 10% dochodu;
 • ulga na ekspansję – dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania wybranych kosztów poniesionych celem zwiększenia sprzedaży produktów (np. organizacja targów, produkcja nowych opakowań) – maksymalnie 1 mln zł rocznie;
 • ulga na robotyzację – dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania 50% wybranych kosztów związanych z nabyciem i uruchomieniem robotów przemysłowych;
 • możliwość równoczesnego korzystania z ulgi B+R oraz reżimu IP Box, zwiększenie odliczenia B+R dla wybranych podatników (np. centra badawczo-rozwojowe), możliwość potrącania ulgi B+R od zaliczek na PIT opłacanych za innowacyjnych pracowników;
 • ulga na CSR – dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania 50% wybranych kosztów poniesionych na wspieranie działalności sportowej, kulturalnej i naukowej.
Podatek u źródła
 • zawężenie regulacji dot. płatności powyżej 2 mln zł rocznie, w tzw. systemie pay and refund, do tych dokonywanych na rzecz zagranicznych podmiotów powiązanych, mających charakter pasywny (dywidendy, odsetki, należności licencyjne). Płatności z tytułu usług niematerialnych nie będą objęte systemem pay and refund;
 • możliwość uzyskania opinii o stosowaniu preferencji do wszystkich przypadków stawki podatku u źródła niższej niż podstawowa (bez względu na rodzaj preferencji, w tym zwolnienia i wyłączenia);
 • możliwość podpisania oświadczenia o niepobraniu podatku/zastosowaniu obniżonej stawki zgodnie z zasadami reprezentacji (nie cały zarząd) oraz posługiwania się kopią certyfikatu rezydencji bez względu na kwotę i odbiorcę płatności.
Minimalny podatek dochodowy
 • podatek dla spółek i podatkowych grup kapitałowych, niezależnie od wielkości przychodów, ponoszących straty z działalności operacyjnej lub niewykazujących z tej działalności rentowności większej niż 1% (w niektórych przypadkach możliwość obliczenia rentowności dla grupy spółek);
 • podatek nie dotyczy niektórych podmiotów (np. spadek przychodów o 30% w porównaniu do roku poprzedniego);
 • podatek minimalny wynosi 10% od podstawy opodatkowania:
  • 4% przychodów ze źródła operacyjnego (innego niż zyski kapitałowe) oraz
  • kosztów poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych z tytułu finansowania dłużnego w części przewyższającej 30% tzw. podatkowej EBITDA, a także usług niematerialnych i opłat licencyjnych w wartości przekraczającej kwotę 3 mln zł + 5% tzw. podatkowej EBITDA oraz
  • podatku odroczonego związanego z ujawnieniem niepodlegających dotychczas amortyzacji WNIP (w określonych przypadkach), pomniejszonych o wartość dokonanych odliczeń (darowizny i ulgi podatkowe) oraz wartość dochodu strefowego/dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu;
 • podatek płatny rocznie z prawem do odliczenia od CIT należnego za rok podatkowy i kolejne 3 lata.
Zniesienie limitu kosztów podatkowych z tytułu zakupu usług niematerialnych od podmiotów powiązanych
 • Uchylenie art. 15e ustawy o CIT.
Ograniczenia amortyzacji podatkowej nieruchomości
 • całkowity zakaz podatkowej amortyzacji budynków oraz lokali mieszkalnych (z wyjątkiem amortyzacji w roku 2022 nieruchomości nabytych/wytworzonych do końca 2021 r.);
 • budynki i lokale komercyjne – podatkowe odpisy ograniczone do wysokości odpisów rachunkowych (wątpliwości odnośnie zastosowania ograniczenia do sytuacji, gdy nieruchomości są księgowo ujmowane jako inwestycje).
Ograniczenia w rozliczeniu podatkowym kosztów finansowania dłużnego (niedostateczna kapitalizacja)
 • limit nadwyżki kosztów finansowania dłużnego (podmioty powiązane + niepowiązane) przekraczającej 3 mln złotych rocznie, będzie wynosić 3 mln zł albo 30% podatkowej EBITDA rocznie;
 • całkowity zakaz rozliczania podatkowego kosztów finansowania dłużnego zaciągniętego od podmiotów powiązanych, przeznaczonego na transakcje kapitałowe.
Zaostrzenie przepisów dotyczących reorganizacji
 • wyłączenie z opodatkowania przychodów – zastosowanie jedynie do reorganizacji (tj. wymiany udziałów, połączeń, podziałów) dokonywanych jednokrotnie (tj. niepoprzedzonych wcześniejszą ww. reorganizacją);
 • wyłączenia z przychodów będą uzależnione (dla określonych przypadków reorganizacji) m.in. od zgodności wartości rynkowych przejmowanych składników majątkowych z wydawanymi udziałami/akcjami przez podmiot przejmujący oraz od kontynuacji wyceny podatkowej przejmowanego majątku, stosowanej przez podmiot przejmujący;
 • opodatkowanie zmniejszenia wkładu w spółce niebędącej podatnikiem CIT analogicznie do przypadku wystąpienia ze spółki.
Zaostrzenie przepisów dotyczących zagranicznych jednostek kontrolowanych (CFC)
 • rozszerzenie katalogu przychodów pasywnych, kwalifikujących do statusu CFC – m.in. o przychody z usług niematerialnych, przychody z wierzytelności;
 • weryfikowana jest efektywna stawka podatku CIT (poniżej której następuje kwalifikacja jako CFC) – 14,25% (obecnie 9,5%);
 • nowe rodzaje podmiotów CFC: podmioty, których roczne przychody są niższe niż 30% wartości bilansowej aktywów o charakterze pasywnym (opodatkowanie CFC 19% rocznie od 8% wartości ww. aktywów) oraz podmioty, których przychody przekraczają 20% określonych parametrów bilansowych (opodatkowanie 19% od dochodu).
Podatek od tzw. przerzucanych dochodów – 19% CIT
 • opodatkowanie (19% CIT) wydatków – m.in. usługi niematerialne, należności licencyjne, koszty finansowania dłużnego, świadczenia, których wartość dodana jest znikoma – ponoszonych na rzecz podmiotów powiązanych spoza UE/EOG, jeżeli ich efektywna stawka CIT jest niższa niż 14,25% oraz wydatki te są następnie wypłacane przez odbiorcę jako dywidenda albo zaliczane do kosztów podatkowych przez niego samego (płatnikiem podatku jest polski podmiot wypłacający);
 • jeżeli ww. wydatki stanowią co najmniej 3% kosztów podatkowych podmiotu wypłacającego oraz co najmniej 50% przychodów odbiorcy.
Pozostałe wybrane zmiany
 1. PGK – ułatwienia w zakresie tworzenia oraz funkcjonowania PGK (m.in. zniesienie dotychczas obowiązującego progu rentowności w wysokości 2%);
 2. ukryte dywidendy (wejście w życie: od 1 stycznia 2023 r.) – brak możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków na rzecz podmiotów powiązanych, których wysokość jest uzależniona od zysków podatnika lub przekraczają one ich wartość rynkową lub stanowią wynagrodzenie za korzystanie z aktywów należących do wspólnika przed utworzeniem podatnika (w dwóch ostatnich przypadkach pod warunkiem, że ich suma nie przekracza zysku brutto podatnika);
 3. exit tax – rozszerzenie podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków na „transgraniczne przekształcenia”;
 4. decyzja o wsparciu (Polska Strefa Inwestycji) – ograniczenie zwolnienia do dochodów z nowej inwestycji realizowanej na terytorium określonym w decyzji, wprowadzenie małej klauzuli antyabuzywnej dla ww. zwolnienia;
 5. ceny transferowe – zmiany m.in. w zakresie mechanizmu korekty cen transferowych, nowe wyłączenia dla obowiązków przygotowywania lokalnej dokumentacji cen transferowych (m.in. mikro- i mali przedsiębiorcy), wydłużenie terminów;
 6. doprecyzowanie definicji posiadania zarządu na terytorium Polski (prowadzenie bieżących spraw podatnika na terytorium Polski w sposób zorganizowany i ciągły);
 7. obowiązek przesyłania przez podatników CIT ksiąg rachunkowych w formacie JPK, w terminie złożenia zeznania rocznego (obowiązek zostanie wprowadzony za okresy rozpoczynające się po 1 stycznia 2023 r.).
***** W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z:
Bartosz Głowacki Bartosz.Glowacki@mddp.pl +48 603 980 382
Jacek Wojtach Jacek.Wojtach@mddp.pl +48 600 389 333
lub Państwa doradcą ze strony MDDP. ***** MDDP jest wiodącą polską firmą świadczącą kompleksowe usługi doradcze w zakresie podatków, prawa, business consultingu, finansów, outsourcingu księgowości i naliczania wynagrodzeń oraz szkoleń i konferencji. Od 2004 roku stale powiększamy zespół doradców z doświadczeniem zdobytym zarówno w uznanych firmach doradczych jak i największych przedsiębiorstwach na polskim rynku. Wśród naszych Klientów są czołowe koncerny międzynarodowe oraz największe polskie spółki ze wszystkich sektorów gospodarki. Traktujemy zaufanie jako podstawę udanej współpracy. Wspieramy naszych Klientów w podejmowaniu najistotniejszych decyzji biznesowych. Łączymy międzynarodowe doświadczenie w biznesie ze znajomością przepisów i specyfiką danej branży. Koncentrujemy nasze działania głównie na rynku polskim gwarantując pełne zaangażowanie i indywidualne podejście do współpracy. Niniejszy Tax Alert nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy spółka doradztwa podatkowego spółka akcyjna nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w komunikacie bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii doradców prawnych lub podatkowych. [/vc_column_text]
Pobierz
[/vc_column][/vc_row]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz