Zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego - konsekwencje podatkowe

1 lipca 2023 roku zostanie zniesiony w Polsce stan zagrożenia epidemicznego. Wynika to z  rozporządzenia Ministra Zdrowia z 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (opublikowanego już w Dzienniku Ustaw).

Poniżej przedstawiamy wpływ zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego na wybrane obowiązki i prawa przedsiębiorców  wprowadzone w związku z pandemią COVID-19:

1. Wpływ zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego na obowiązki raportowania schematów podatkowych

 • Stosownie do uregulowań przepisów COVID-owych terminy na raportowanie schematów podatkowych innych niż transgraniczne od dnia 31 marca 2020 r. nie rozpoczynały się, a rozpoczęte uległy zawieszeniu. Wznowienie oraz rozpoczęcie biegu powyższych terminów ma nastąpić 30-go dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.
 • W praktyce, wejście w życie rozporządzenia MZ spowoduje, że od 1 sierpnia zaczną biec 30-dniowe terminy na zaraportowanie schematów podatkowych innych niż transgraniczne (tzw. krajowych). [Odpowiednio krótsze będą terminy, które zostały zawieszone]. Obowiązek ten będzie szczególnie uciążliwy dla podmiotów, które nie raportowały schematów podatkowych krajowych w okresie trwania pandemii, gdyż wiąże się to z koniecznością przeanalizowania zdarzeń z ostatnich 3 lat pod kątem uznania ich za schematy podatkowe i zaraportowania tych, objętych obowiązkiem.

2. Wpływ na ważność certyfikatów rezydencji

 • Co do zasady ustawa o CIT przewiduje, że przy poborze podatku, płatnik może uwzględniać certyfikat rezydencji podatnika, dokumentujący jego siedzibę dla celów podatkowych przez okres 12 miesięcy. Ustawy COVID-owe wprowadziły w tym zakresie szczególne regulacje. Stosownie do nich, jeżeli okres 12 miesięcy upłynął w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego,  płatnik mógł uwzględniać ten certyfikat przez okres 2 miesięcy po odwołaniu tego stanu. W konsekwencji, zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego 1 lipca 2023 r. doprowadzi do tego, że aktualnie stosowane certyfikaty rezydencji, które są starsze niż 12 miesięcy, utracą ważność 1 września 2023 r.
 • W czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, miejsce siedziby podatnika mogło być potwierdzone kopią certyfikatu rezydencji, jeżeli wynikające z niej informacje nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym. Przywilej ten zostanie zniesiony po okresie 2 miesięcy od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.
 • Od 1 września 2023 roku , warunek uzyskania certyfikatu rezydencji podatnika nie zostanie jak dotychczas spełniony, jeżeli płatnik posiadał certyfikat obejmujący 2019 r. lub 2020 r. oraz oświadczenie podatnika co do aktualności zawartych w nim danych.

3. Wpływ na możliwość zapłaty na rachunek inny niż wskazany na Białej Liście

 • W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego istniała możliwość przedłużenia terminu do złożenia zawiadomienia o zapłacie na rachunek inny niż wskazany na Białej Liście VAT do 14 dni od dnia zlecenia przelewu.
 • Od 1 lipca 2023 r. zostanie przywrócony 7-dniowy termin na dokonanie takiego zawiadomienia.

4. Wpływ na możliwość przedłużania przez organy podatkowe terminu na wydanie interpretacji indywidualnych

 • Przepisy COVID-owe przedłużały o 3 miesiące termin do wydania interpretacji indywidualnych. Przepisy te dotyczyły wniosków o interpretacje złożonych i nierozpatrzonych do dnia wejścia w życie ustawy COVID-ej oraz wniosków złożonych po dniu wejścia w życie tej ustawy. W konsekwencji organy podatkowe miały 6 miesięcy na wydanie interpretacji indywidualnych. Wraz ze zniesieniem stanu zagrożenia epidemicznego nastąpi powrót do podstawowego, 3-miesięcznego terminu do wydania interpretacji indywidualnych. Przy czym termin ten będzie się odnosił do wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych złożonych po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego (tj. złożonych od 1 lipca 2023 r.). Termin na rozpatrzenie wniosków złożonych przed tą datą będzie nadal wynosił 6 miesięcy.

5. Wpływ na wstrzymanie biegu przedawnienia karalności czynu i przedawnienia wykonania kary w sprawach o przestępstwa skarbowe

 • Ustawa COVID-owa wstrzymała bieg terminu przedawnienia karalności czynu oraz przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestępstwa skarbowe w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego oraz w okresie 6 miesięcy po ich odwołaniu. W konsekwencji od 1 stycznia 2024 r. okresy te wznowią bieg.

6. Wpływ na rozpoznawanie spraw przez sąd administracyjny na posiedzeniu niejawnym oraz na tzw. rozprawy zdalne

 • W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego oraz w ciągu roku od jego odwołania WSA oraz NSA mogą rozpoznawać sprawy na posiedzeniu niejawnym, chyba że strona lub uczestnik postępowania wniosły o rozpoznanie sprawy na rozprawie bądź sprzeciwiły się przekazaniu sprawy na posiedzenie niejawne. Dodatkowo przepisy pozwalały na przeprowadzanie w tym okresie tzw. rozprawy zdalnej. Z dniem 1 lipca 2024 r. powinien nastąpić powrót do zasady rozpoznawania spraw na posiedzeniach jawnych, a także powrót do przeprowadzania rozpraw na sali sądowej.

7. Wpływ na odstąpienie od zasady czynnego udziału stron w postępowaniach administracyjnych oraz na udostępnianie akt i dokumentów za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

 • Zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego wpłynie na powrót realizacji zasady czynnego udziału stron w postępowaniu administracyjnym (art.10 § 1 KPA).
 • Dodatkowo przepisy przewidywały, w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego, udostępnianie akt sprawy oraz poszczególnych dokumentów za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz możliwość przeprowadzenia  zdalnie czynności w toku postępowania, które wymagały osobistego stawiennictwa. Zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego spowoduje, że regulacje te przestaną obowiązywać od 1 lipca 2023r.

8. Pozostałe zmiany

 • Przepisy COVID-owe dawały możliwość złożenia wniosku o rezygnację z ustalenia opłaty prolongacyjnej od kwoty podatku lub zaległości podatkowej w decyzjach dotyczących ulg w spłacie zobowiązań. Złożenie powyższego wniosku jest  możliwe podczas stanu zagrożenia epidemicznego oraz w ciągu 30 dni po jego odwołaniu. Organy podatkowe będą mogły ustalać opłatę prolongacyjną w wydanych decyzjach dotyczących wniosków złożonych od 1 sierpnia 2023 r.
 • Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach wydawane w czasie zagrożenia epidemicznego oraz w ciągu 30 dni po jego odwołaniu nie uwzględniały zaległości podatkowych, których zapłata po upływie terminu płatności była objęta zaniechaniem poboru odsetek. Od 1 sierpnia 2023 r. takie informacje będą znowu zamieszczane w zaświadczeniach o niezaleganiu

***

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z:

Bartosz Głowackibartosz.glowacki@mddp.pl

+48 603 980 382

Gniewomir Parzyjagłagniewomir.parzyjagla@mddp.pl+48 664 718 736
Jakub Warniełojakub.warnielo@mddp.pl+48 600 816 431

lub Państwa doradcą ze strony MDDP.