Od 1 lipca br. rozliczanie VAT w deklaracji zostanie umożliwione wszystkim podatnikom VAT bez względu na rodzaj zgłoszenia celnego, zatem zarówno w uproszczeniu, jak i w procedurze zwykłej. Podatnicy z własnymi pozwoleniami celnymi (AEO lub pozwolenia na uproszczenia w zakresie zgłoszenia niekompletnego bądź zgłoszenia w formie wpisu do rejestru zgłaszającego) będą mogli dokonywać zgłoszeń celnych i rozliczać VAT importowy w deklaracji bez udziału przedstawicieli celnych.

Rozliczenie VAT importowego w deklaracji zamiast jego zapłaty w ciągu 10 dni od powiadomienia o długu znacznie poprawia cash-flow importerów. Możliwość rozliczania VAT należnego z tytułu importu towarów spoza UE bezpośrednio w deklaracji podatkowej wynika z art. 33 ustawy o VAT. Do 1 lipca mogą z tego rozwiązania korzystać jedynie te podmioty, które dopuszczenia do obrotu dokonywały na podstawie dwóch form uproszczeń dostępnych w Unijnym Kodeksie Celnym: zgłoszenia niekompletnego bądź zgłoszenia w formie wpisu do rejestru zgłaszającego. W tym celu potrzebne były własne pozwolenia lub przedstawiciel celny, który udostępnia swoich pozwoleń.

Zgodnie z nowelizacją, warunkiem korzystania z rozliczenia zgodnie z art. 33a ustawy o VAT będzie dokonywanie zgłoszeń celnych na rzecz podatnika przez przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego w rozumieniu przepisów celnych. Warunek ten nie będzie jednak dotyczył posiadaczy pozwoleń AEO, a także pozwolenia na uproszczenia w zakresie zgłoszenia niekompletnego bądź zgłoszenia w formie wpisu do rejestru zgłaszającego.

Nowelizacja nie tylko przewiduje możliwość rozliczenia VAT importowego w deklaracji bez względu na rodzaj zgłoszenia celnego, ale też wprowadza dodatkowe zmiany, w tym:

  • Wyznaczenie organu, do którego składane będą dokumenty wymagane do korzystania z rozliczenia na podstawie art. 33a ustawy o VAT, będzie to naczelnik urzędu celno-skarbowego właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników nieposiadających siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju – Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu.
    Dzięki tej zmianie nie będzie konieczne przedkładanie dokumentacji do wszystkich Naczelników, przed którymi odbywają się odprawy celne, co wiele Spółek robiło dotychczas z ostrożności ze względu na niejasne przepisy.
  • Utrzymanie odpowiedzialności przedstawicieli celnych pośrednich i bezpośrednich (tj. utrzymana zostanie zmiana z 2016 r.). Od 1 lipca 2020 r. odpowiedzialność ta jest jednak ograniczona podmiotowo, tj. obowiązek zapłaty kwoty podatku wraz z odsetkami nie ciąży na przedstawicielu, który działa na rzecz podatnika, który posiada własne pozwolenie AEO lub pozwolenia na uproszczenia w zakresie zgłoszenia niekompletnego bądź zgłoszenia w formie wpisu do rejestru zgłaszającego.
  • Wykreślenie obowiązku, zgodnie z którym podatnik korzystający z rozliczenia VAT importowego w deklaracji obowiązany był do przedstawienia naczelnikowi urzędu celno-skarbowego dokumentów potwierdzających rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów. Na mocy Tarczy 4.0 zmiana w tym zakresie wejdzie w życie od 1 października 2020 r.
  • Analogicznie została zmodyfikowana odpowiedzialność podatnika – dotychczas uzależniona od formalnego przedstawienia ww. dokumentów, po zmianie będzie związana z wyborem korzystnej formy rozliczenia VAT importowego bez jego rozliczenia w deklaracji VAT w całości lub w części na zasadach przewidzianych w ustawie o VAT. W takim przypadku podatnik traci prawo do rozliczania podatku w deklaracji podatkowej w odniesieniu do kwoty podatku należnej z tytułu importu towarów, której nie rozliczył w deklaracji podatkowej. Ta zmiana, również na mocy Tarczy 4.0 wejdzie w życie od 1 października 2020 r.

Mając na uwadze, że kluczowe zmiany dotyczą relacji podatnika z jego przedstawicielem celnym, istotne dla zainteresowanych będzie skonsultowanie z doradcami podatkowymi oraz przedstawicielami celnymi zasad i praktycznego podejścia do skorzystania z rozwiązań zawartych w znowelizowanym art. 33a ustawy o VAT.

Pliki do pobrania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz