Interpretacja ogólna dotycząca KUP na zbyciu wierzytelności w ramach faktoringu

15 lutego br. Minister Finansów wydał korzystną dla podatników interpretację ogólną, zgodnie z którą wartość przychodu należnego wykazanego w związku z transakcją handlową, z której wierzytelność własna jest przedmiotem faktoringu stanowi limit wysokości straty, którą można rozpoznać na zbyciu wierzytelności – przy czym limit ten należy odnieść do kwoty straty (nadwyżki kosztu nad przychodem), a nie do całej kwoty kosztu. W praktyce oznacza to w konsekwencji, że kosztem uzyskania przychodu na zbyciu wierzytelności własnej w ramach umowy faktoringu może być jej wartość nominalna brutto (z VAT).

Interpretacja DD5.8201.11.2020 jest odpowiedzią Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na wątpliwości podatników, którzy korzystają z usług faktoringu wynikające z niejednolitej i niekorzystnej linii interpretacyjnej organów skarbowych. Zakres interpretacji obejmuje sytuacje, w których podatnik CIT (faktorant) dokonuje cesji (sprzedaży) na inny podmiot (faktora) „wierzytelności własnej”, czyli wierzytelności wynikającej z dokonanej wcześniej sprzedaży towarów lub usług, w związku z którą podatnik wykazał przychód należny na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o CIT.

Dotychczas kwestią problematyczną było ustalenie kosztu uzyskania przychodu sprzedaży takiej wierzytelności. Wątpliwości tych nie rozwiała nowelizacja art. 16 ust. 1 pkt 39 ustawy o CIT z 2018 r. Zgodnie z nowym brzmieniem przepisu „nie uważa się za koszt uzyskania przychodów strat z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności, w tym w sposób określony w art. 12 ust. 1 pkt 7, z wyjątkiem wierzytelności lub jej części, które uprzednio zostały zarachowane jako przychód należny – do wysokości uprzednio zarachowanej jako przychód należny”. Od tego czasu w interpretacjach wydawanych na gruncie podatku dochodowego od osób prawnychpojawiło się stanowisko, zgodnie z którym kosztem uzyskania przychodu przy zbyciu wierzytelności może być tylko jej wartość netto, a więc bez uwzględnienia kwoty podatku VAT. Zgodnie natomiast z inną linią interpretacyjną na gruncie PIT, faktoranci mogli rozpoznawać koszty uzyskania przychodów jedynie wówczas, gdy ponieśli stratę na cesji wierzytelności.

Minister zajął stanowisko korzystne dla podatników i stwierdził, że faktorant, który zbywa wierzytelność za 100% jej wartości nominalnej brutto – może zaliczyć do KUP pełną wartość zbywanej wierzytelności (a wiec z uwzględnieniem podatku VAT). Interpretacja ma zatem istotne znaczenie dla podatników, ponieważ wynika z niej prawo do rozpoznania pełnego kosztu przy zbyciu wierzytelności własnej. Tym samym, zgodnie z interpretacją Ministra, przepis art. 16 ust. 1 pkt 39 Ustawy o CIT nie powinien być rozumiany jako generalny zakaz zaliczania części wierzytelności w kwocie odpowiadającej VAT do kosztów uzyskania. Ograniczenia w rozpoznawaniu KUP mogą się natomiast pojawić przy sprzedaży wierzytelności z dużą stratą. Dodatkowo, Minister stwierdził, iż niezależnie od powyższego, podatnik zaliczy do kosztów także wynagrodzenie zapłacone faktorowi za jego usługi.

Zwracamy uwagę, że interpretacja zawiera jednak dwa istotne zastrzeżenia. Po pierwsze, poza jej zakresem pozostają „szczególne rodzaje wierzytelności własnej” (np. wierzytelność nieściągalna, wierzytelność przedawniona, wierzytelność z tytułu kredytu albo pożyczki, wierzytelność z tytułu obligacji albo odsetek). Po drugie, interpretacja nie odnosi się do sytuacji, w której na ustalenie rozliczeń z faktorem miały wpływ powiązania w rozumieniu przepisu art. 11a ustawy o CIT.

Należy także zauważyć, że zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej, zastosowanie się do interpretacji ogólnej nie zwalnia z obowiązku zapłaty podatku, gdy skutki podatkowe miały miejsce przed jej opublikowaniem. A zatem oceniając czy i w jakim zakresie interpretacja ogólna może mieć zastosowanie w Państwa firmie, należy każdorazowo dokładnie przeanalizować zgodność stanu faktycznego z treścią interpretacji. Może to dotyczyć zwłaszcza tych podatników, którzy wystąpili wcześniej o wydanie interpretacji indywidualnej i otrzymali rozstrzygnięcie, w którym przyjęto mniej korzystne stanowisko niż w interpretacji ogólnej.

Zapoznaj się z naszymi najnowszymi Tax Alertami

_________

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z:

Monika Dziedzic                                Monika.Dziedzic@mddp.pl                        tel. +48 (22) 322 68 90

lub Państwa doradcą ze strony MDDP.

Pobierz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz