7 lipca 2022 r. wejdzie w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania spraw przez Krajową Administrację Skarbową (KAS). Nowe przepisy mają doprowadzić do automatyzacji oraz usprawnienia załatwienia spraw z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych. Przede wszystkim ma temu służyć wprowadzenie nowego narzędzia elektronicznej komunikacji z KAS – e-Urzędu Skarbowego.

Jak jest obecnie?

Do tej pory podatnicy, w ramach elektronicznej komunikacji z organami podatkowymi, najczęściej korzystali z Portalu Podatkowego. Umożliwia on m.in. wypełnienie deklaracji podatkowych za pośrednictwem interaktywnych formularzy lub skorzystanie z narzędzi weryfikacyjnych (np. usługi sprawdzenia statusu podatnika w VAT, weryfikacji numeru NIP). Dodatkowo, osoby fizyczne bardzo często wykorzystują usługę „Twój e-PIT”, za pomocą której mogą składać deklaracje PIT, uzyskać informacje o swoich aktualnych danych, złożonych dokumentach, historii płatności, czy wystawionych mandatach karnych.

Obydwa narzędzia służą do jednostronnej komunikacji elektronicznej podatnika z administracją podatkową. Podatnik może jedynie kierować pisma do organu podatkowego – nie ma jednak możliwości doręczania pism na konto w e-PIT lub na Portalu Podatkowym.

Co ma się zmienić?

Wprowadzony system teleinformatyczny e-Urząd Skarbowy będzie docelowym serwisem zapewniającym pakiet spójnych i komplementarnych usług online, przeznaczonym dla podatników, płatników, pełnomocników, komorników sądowych i notariuszy. System ten ma zastąpić dotychczas funkcjonujący Portal Podatkowy i będzie służył kompleksowemu załatwianiu spraw pozostających we właściwości organów KAS.

Za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego możliwe będzie między innymi: wnoszenie pism (w tym podań, deklaracji i pełnomocnictw), odbieranie pism doręczanych przez organy KAS oraz dokonywanie płatności online z tytułu podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych.

Korzystanie z konta w e-Urzędzie Skarbowym, co do zasady, będzie dobrowolne.

Konta w e-Urzędzie Skarbowym będą utworzone dla następujących kategorii podmiotów:

  • dla osób fizycznych – z urzędu (przy czym korzystanie z konta przez osobę fizyczną będzie dobrowolne);
  • dla jednostek organizacyjnych – na wniosek złożony przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu.

Konto w systemie e-Urząd Skarbowy będzie służyło do dwustronnej komunikacji z administracją podatkową. Organy podatkowe będą mogły doręczać podatnikowi korespondencję poprzez konto w systemie tylko pod warunkiem zgody udzielonej przez podatnika (za pośrednictwem e-Urzędu).

Rodzaje spraw załatwianych automatycznie w e-Urzędzie Skarbowym

Uchwalona ustawa przewiduje również możliwość załatwiania niektórych spraw w e-Urzędzie Skarbowym przy pomocy pism generowanych automatycznie.

Z przedstawionego przez Radę Ministrów projektu rozporządzenia wynika, że jak na razie przewidziane są dwa rodzaje spraw, które będą podlegały załatwieniu w e-Urzędzie Skarbowym przy pomocy pism generowanych automatycznie:

  • wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach (ZAS-W) lub o wysokości dochodu (ZAS-DF i ZAS-DFU);
  • udostępnianie komornikom sądowym informacji przez organy podatkowe.

Pozostałe zmiany, które wprowadza ustawa

  • Zmiany dotyczące czynnego żalu

Ustawa przewiduje możliwość przesłania zawiadomienia o popełnieniu czynu zabronionego (tzw. czynnego żalu) za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego. Możliwość składania czynnego żalu będzie odnosiła się jednak wyłącznie do finansowych organów postępowania przygotowawczego działających w ramach e-Urzędu Skarbowego (naczelników urzędów skarbowych), a nie do pozostałych organów ścigania (np. naczelników urzędów celno-skarbowych).

  • Ograniczenie zakresu informacji potwierdzanych w drodze zaświadczenia

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach nie będzie zawierało informacji o prowadzonych wobec wnioskodawcy postępowaniach w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe.

  • Możliwość przedłużania terminów nie tylko dla podatników

Zgodnie z nowymi przepisami Minister Finansów będzie mógł przedłużyć terminy przewidziane w przepisach prawa podatkowego (np. na złożenie deklaracji podatkowej) nie tylko grupom podatników, ale również m. in. płatnikom, inkasentom, oraz następcom prawnym.  

  • Brak możliwości zaliczenia na poczet zaległości niektórych wpłat

Wprowadzone zmiany przewidują brak możliwości zaliczenia na poczet zaległości wpłat dokonanych tytułem podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów oraz podatku akcyzowego z tytułu importu towarów.

  • Zwrot nadpłaty podmiotom zagranicznym

Zwroty nadpłat dla podatników, którzy nie posiadają adresu zamieszkania na terytorium RP, będą realizowane wyłącznie na rachunek bankowy wskazany przez podatnika, zgodnie z przepisami dotyczącymi zgłaszania rachunków bankowych do zwrotów nadpłat (w zeznaniach rocznych lub w zgłoszeniu aktualizacyjnym osoby fizycznej będącej podatnikiem – ZAP-3). Rachunek bankowy, na który zostanie zrealizowany zwrot nadpłaty podatku może być zarówno rachunkiem krajowym, jak i zagranicznym.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Ustawa wchodzi w życie 7 lipca 2022 r. (z wyjątkiem niektórych przepisów, które mają wejść w późniejszym terminie).

Przy czym dokładny termin faktycznego uruchomienia usług związanych z systemem e-Urząd Skarbowy, a także termin zaprzestania udostępniania usług na Portalu Podatkowym, zostanie ogłoszony przez Ministra Finansów w drodze obwieszczenia.

*****

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z:

Tomasz Michalik tomasz.michalik@mddp.pl

+48 501 733 720

Jakub Warnieło jakub.warnielo@mddp.pl +48 600 816 431

lub Państwa doradcą ze strony MDDP.