CbC-P

Podatnicy mają więcej czasu na złożenie powiadomienia CbC-P za rok 2019

Zgodnie z Ustawą o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami [Ustawa], podmioty należące do międzynarodowych grup kapitałowych, których skonsolidowane przychody w poprzednim roku obrotowym przekroczyły 3,25 mld PLN (w przypadku gdy skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzane jest w PLN) lub 750 mln EUR, są zobowiązane do tzw. raportowania według krajów.

W świetle polskich przepisów na raportowanie według krajów składa się:

  1. Informacja o grupie podmiotów, czyli formularz CbC-R,
  2. Powiadomienie CbC-P.

W związku z tym, że w kwietniu 2019 r. dokonano nowelizacji Ustawy, część obowiązków z zakresu raportowania według krajów będzie kształtowała się inaczej niż w ubiegłym roku.

CbC-R
Do złożenia informacji o grupie podmiotów (CbC-R) zobowiązana jest jednostka dominująca (lub inna wyznaczona jednostka) wchodząca w skład grupy podmiotów, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podobnie jak w roku ubiegłym, informacja o grupie podmiotów powinna zostać przekazana Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego grupy.

Podmioty dominujące, należące do grup kapitałowych, których sprawozdawczy rok obrotowy rozpoczął się 1 stycznia 2018 roku i zakończył się 31 grudnia 2018 r. zobowiązane będą złożyć CbC-R dotyczące roku 2018 do końca grudnia 2019 r.

CbC-P
Konieczność złożenia CbC-P dotyczy polskich podmiotów, wchodzących w skład grup kapitałowych, które są objęte obowiązkiem złożenia informacji o grupie podmiotów.

Wraz z nowelizacją Ustawy, wydłużony został termin na złożenie powiadomienia CbC z ostatniego dnia sprawozdawczego roku obrotowego na termin 3 miesięcy od dnia zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego grupy podmiotów. W związku z tym, podmioty należące do grup kapitałowych, których rok obrotowy jest zbieżny z rokiem kalendarzowym, mają obowiązek złożenia powiadomienia CbC-P za 2019 r. do końca marca 2020 r.

Na podstawie nowelizacji Ustawy, CbC-P można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej.
Wzór aktualnego formularza CBC-R oraz formularza CBC-P wraz z instrukcją można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów.

W nowelizacji Ustawy zaostrzono również sankcje w zakresie raportowania według krajów. Nie tylko niezłożenie CbC-R i CbC-P, ale także niepełne złożenie tych formularzy lub złożenie niezgodne z posiadanymi danymi może wiązać się z sankcjami w postaci kary pieniężnej nakładanej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej do wysokości nieprzekraczającej 1 000 000 zł.

Pliki do pobrania

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z naszymi ekspertami, lub Państwa doradcą ze strony MDDP.

+48 22 322 68 80

+48 22 322 68 84

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz